• EUROPE TOGETHER Event - Our Choice: A Sustainable Social Europe

  Decent working conditions; social rights; closing the gender pay gap; a European Child Guarantee; empowering trade unions - these are not just topics for discussion. These are the policies we want to see implemented in our daily lives in the European Union. 

  As Socialists and Democrats we have done our best to ensure that these policies turn into realities. But to make them fair and equal for all, we need everyone’s input. 

  This is why, on May 12 we are bringing our series of TOGETHER debates to Tallinn, Estonia. 

  All you need to do if you want to join the discussion is follow us online and on social media on the day of the event, or REGISTER HERE. 

  Nasze inauguracyjne wydarzenie w dniu 19 października 2016 roku okazało się wielkim sukcesem - dowiedz się o nim więcej.  Wydarzenie to było transmitowane na żywo w Internecie i zakończyło się przyjęciem „Deklaracji Razem”. Poprzednie wydarzenie w ramach inicjatywy Razem dotyczyło wyzwań świata cyfrowego: „Razem dla młodzieży, solidarności i równości społecznej w erze cyfrowej”; więcej na temat stanowiska naszej Grupy w sprawie agendy cyfrowej można przeczytać tutaj.

#EuropeTogether - Our Choice: A Social Europe - Tallinn 12 May 2017

We want to hear your ideas, we need your critical opinions and we are ready to listen to your hopes for the future, because we know a EU designed by the people for its people is the best chance we have for the future.

After our Together events in Brussels, Prague and Rome now it’s time for Tallinn to be the host for our #EuropeTogether convention, on A Social Europe.

The DEBATE on the social Europe is now!

Through this platform, you can shape the future of Europe TOGETHER with us, the European progressive political family. Here you can debate your ideas with us and other citizens.

Join us HERE and make your voice heard!

Follow us online and on social media for updates on the event and to find out who will be joining us and how can you make your voice heard!

PROGRAMME - TALLINN 12 MAY 2017

Date
12 May 2017

Location
SpaceX, Keevise 6, Tallinn and 
as of 11:30,  registration for the TOGETHER convention at SpaceX


12:00            Sandwich buffet and coffee

Interpretation from 12.30 to 15.20: FR, DE, EN, ES, EE


12:30            Technical introduction to the event by moderator Indrek TREUFELDT, journalist

12:35            Opening and official welcome by MEP Marju LAURISTIN

                     Video message by S&D Group President Gianni PITTELLA

12:45            Introductory remarks by S&D Vice-President Udo BULLMANN

13:00            S&D Video on Social Pillar


13:05    
      
Presentation by Specialist Paavali KUKKONEN of New working life and sustainable economy, SITRA -The Finnish Innovation Fund

Presentation by MEP Marju LAURISTIN of the Bertelsmann Foundation Index Report 2016 “Social Justice in the EU”


Questions & Answers

14:05-14:20      Coffee break

14:20-15:20      Panel discussion on the Nordic model: lessons to learn

Mogens LYKKETOFT, MP, former President of the United Nations General Assembly and former Danish Finance Minister
Eiki NESTOR, President of the Estonian Parliament
Maria Jo
ão RODRIGUES, S&D Vice-President
Antton RÖNNHOLM, Party Secretary of SDP Finland

Interpretation from 15.20 to 17.30: EN, EE, FR


15:20             

Introduction by MEP Marju LAURISTIN to the Thematic Debates to be dealt with in Round Tables
Urve PALO, Minister for Entrepreneurship and Information Technology
Raul EAMETS, Dean in the faculty of Social Sciences, University of Tartu
Agnes JONGERIUS, MEP, EP Vice-Chair of Committee on Employment and Social Affairs

15:40-16:50     

In parallel and with the participation of politicians, academics, trade unions and civil society representatives and citizens

Theme (1) How to ensure high quality of life and upward social convergence?

Theme (2) How to cope with demographic changes and the impact of digitalisation in the labour market?

Theme (3) How to ensure sustainable financing of European Welfare states?

At the end of the discussions, coffee will be served at the tables during a short live music show.


16:50-17:20     

Report back from workshops and conclusions

Agnes JONGERIUS, MEP, EP Vice-Chair of Committee on Employment and Social Affairs
Jeppe KOFOD, S&D Vice-President
Marju LAURISTIN, MEP
Maria Jo
ão RODRIGUES, S&D Vice-President


17:20-17:30      Adoption of the Tallinn Statement on Social Europe

17:30-19:00      Warm buffet and Farewell drinks

 

 

DEKLARACJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY - Kształtując naszą przyszłość RAZEM

DEKLARACJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY - Kształtując naszą przyszłość RAZEM

60 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich, Unia Europejska musi zaznaczyć swoją pozycję jako potężny podmiot demokratyczny, zapewniający pokój, wolność, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i dobrobyt wszystkim swoim obywatelom. Dla nas jest to kluczowy moment, aby ukształtować nową, pozytywną przyszłość naszej Unii, aby pracować na rzecz jedności, spójności i otwartości, a przeciwko podziałom i nowym murom, walcząc z neoliberalizmem, nacjonalizmem i populizmem.

Razem opowiadamy się za wyraźnym wyborem:

Unia Europejska na rzecz wspólnego i zrównoważonego dobrobytu!

Musimy zapewnić, by wszyscy mieli godne warunki życia i pracy, odpowiednią ochronę socjalną oraz możliwości poprawy swojego życia. Europejskie standardy pracownicze i socjalne muszą zostać zaktualizowane i wzmocnione, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. Potrzebujemy nowego modelu wzrostu gospodarczego, zawierającego silny, europejski filar praw socjalnych, programy w zakresie walki z ubóstwem i prawdziwie europejski plan na rzecz młodzieży, który mógłby zapewnić każdemu młodemu człowiekowi miejsce pracy, umiejętności, znajomość technologii cyfrowych, równe traktowanie oraz większe możliwości rozwoju nowych przedsiębiorstw i kreatywnych idei. Młodzi Europejczycy muszą być również uprawnieni do podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

Musimy pobudzić gospodarkę poprzez stosowanie silnej europejskiej strategii inwestycyjnej, której celem będzie zrównoważony rozwój, nowe technologie, nowe, lepsze miejsca pracy oraz silniejsza konwergencja gospodarcza i społeczna. Wymaga to, by budżet Wspólnoty dysponował środkami własnymi w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania priorytetów Unii Europejskiej, a także istnienia budżetu strefy euro. Potrzebne są również zdecydowane środki mające na celu zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu opodatkowania oraz walkę z dumpingiem socjalnym.

Unia Europejska na rzecz silnej demokracji!

Potwierdzamy nasze silne zaangażowanie w kwestii obrony podstawowych wartości europejskich. Przestrzeganie praw człowieka, wolności, demokracji i praworządności to podstawowe zasady, na jakich opiera się nasza Unia i pragniemy, aby Unia Europejska mogła przestrzegać tych zasad i promować je poza granicami. Opowiadamy się za otwartą i tolerancyjną Europą, opartą na równości między wszystkimi ludźmi niezależnie od ich rasy, płci, przekonań religijnych czy orientacji seksualnej. Pełna równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą społeczeństwa europejskiego.

Jeśli chcemy, aby Unia Europejska była zdolna stawić czoła wyzwaniom XXI wieku, musi ona mieć realną zdolność do zapewnienia dobra wspólnego i powinna funkcjonować w sposób otwarty i przejrzysty. Demokracja i suwerenność na szczeblu europejskim powinny wzbogacać demokrację i suwerenność na poziomie krajowym. Wymaga to edukacji o Europie, dzielenia się naszą wspólną tożsamością kulturową, zapewnienia pluralizmu mediów oraz informowania obywateli o ich prawach. Obywatele Europy muszą być upoważnieni do podejmowania demokratycznych wyborów, w tym w kwestii europejskich priorytetów i przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Unia Europejska na rzecz bezpieczeństwa i ochrony praw podstawowych!

Musimy znaleźć lepsze, zrównoważone rozwiązania w zakresie migracji i azylu. Potrzebujemy większej solidarności i lepszej integracji. Oznacza to budowę prawdziwie europejskiego systemu azylowego, w którym przestrzegane są prawa człowieka, a wszystkie państwa członkowskie dzielą się obowiązkami. Uchodźcy muszą znaleźć ochronę oraz uzyskać wszelkie niezbędne wsparcie w celu ich dobrej integracji w społeczeństwie. Jednocześnie musimy zabezpieczyć zewnętrzne granice Europy oraz wspierać pokój i rozwój w krajach sąsiednich.

Europa musi stać się bardziej samowystarczalna pod względem zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa. Europa musi działać w bardziej spójny sposób w kwestiach związanych z obroną i bezpieczeństwem, dysponując większą autonomią w zakresie zdolności obronnych i zapewniając większą integrację w takich obszarach, jak wspólne zarządzanie operacjami, zamówienia publiczne i bezpieczeństwo w sieci. Musimy również rozwijać większą współpracę między krajowymi siłami policyjnymi i lepiej dzielić się informacjami, aby skuteczniej walczyć z terroryzmem.

Poczucie bezpieczeństwa zależy jednak również od warunków życia, poszanowania praw obywateli i klimatu tolerancji, zamiast radykalizacji. Musimy zrobić więcej, aby wzmocnić społeczno-gospodarcze bezpieczeństwo Europejczyków.

Unia Europejska na rzecz współpracy międzynarodowej!

W czasach, kiedy pewne globalne podmioty podważają wielostronne zasady systemu międzynarodowego, a tendencje nacjonalistyczne nabierają siły, Europa musi działać jako orędowniczka międzynarodowej współpracy. Musimy nadal walczyć o pokój, prawa człowieka i cele dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz prowadzić walkę ze zmianami klimatycznymi. Nasza polityka zewnętrzna i polityka handlowa muszą opierać się na tych wartościach i celach oraz w jeszcze większym stopniu skupiać się na standardach pracy, sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwości podatkowej i ochronie środowiska. Działania Europy mają kluczowe znaczenie dla nadania nowego kształtu globalizacji.

Unia Europejska może rozwijać się w nadchodzących dekadach, dopóki Europejczycy pozostaną razem i dopóki będą razem pracować nad lepszymi europejskimi rozwiązaniami, aby sprostać wszystkim naszym wspólnym wyzwaniom. Nie potrzebujemy Europy à la carte. My, obywatele, jesteśmy silniejsi od sił podziału lub strachu. Państwa członkowskie mogą być silne tylko wtedy, jeśli Europa będzie silna. Rzym musi być momentem, w którym ponownie potwierdzimy, dlaczego jesteśmy zjednoczeni i w którym pokażemy wspólny cel w postaci budowy razem silniejszej przyszłości. Musimy powrócić na drogę sprawiedliwości społecznej i wspólnego dobrobytu. Taki jest postępowy wybór Europy! 

PRASKA DEKLARACJA CYFROWA: RAZEM NA RZECZ LUDZI MŁODYCH, SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ I RÓWNOŚCI W ERZE CYFROWEJ

Praska Deklaracja Cyfrowa: Razem na rzecz ludzi młodych, solidarności społecznej i równości w erze cyfrowej

Budujemy europejską unię cyfrową mającą na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego, lepszej przyszłości, nowych miejsc pracy wysokiej jakości i nowych form solidarności. Zrównoważona gospodarka cyfrowa powinna:

 • Wspierać i zachęcać ludzi do rozwoju firm cyfrowych, e-usług i handlu elektronicznego, które zapewnią „rozwiązania cyfrowe” dla ludzi i społeczeństwa w Europie i na świecie.
 • Tworzyć nowe miejsca pracy wysokiej jakości dla wszystkich, ze szczególnym naciskiem na ludzi młodych i kobiety, a także inwestować w wysokiej jakości miejsca pracy w cyfrowych usługach publicznych.
 • Inwestować i rozwijać platformy na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych i znajomości technologii cyfrowych, kreatywności, innowacyjności i dobrego środowiska pracy.
 • Wspierać młodych przedsiębiorców, aby pomóc im w zarządzaniu ryzykiem, uzyskaniu dostępu do funduszy i rozwoju europejskich MŚP.
 • Rozwijać infrastrukturę cyfrową i promować powszechny dostęp do otwartego Internetu bez granic.
 • Zapewnić sprawiedliwe przepisy dotyczące wynagrodzenia dla wszystkich w gospodarce cyfrowej: młodzieży, dziennikarzy, twórców i innowatorów, aby mogli cieszyć się godziwym dochodem, pozwalającym na utrzymanie.
 • Rozwijać nowe technologie sprzyjające włączeniu społecznemu na rzecz gospodarki opartej na danych, przy jednoczesnym wspieraniu prywatności od samego początku, aby zapewnić, że otwarte przepływy danych i aplikacje bazodanowe będą szanować prywatność.
 • Otworzyć dostęp do danych, w tym dostęp do badań naukowych i ich wyników.

 

„Czwarta rewolucja przemysłowa” stworzy cyfrowych zwycięzców i cyfrowych przegranych. Na europejskim cyfrowym rynku pracy należy:

 • Zmniejszyć wpływ gospodarki cyfrowej na systemy ochrony socjalnej i zapobiegać nierównościom.
 • Rozwijać i organizować nowe sposoby zagwarantowania praw pracowniczych i reprezentacji pracowników, godnych warunków pracy, uczciwej konkurencji i ochrony socjalnej dla wszystkich.
 • Zapewnić powszechny dostęp do szkoleń i przekwalifikowania w zakresie umiejętności cyfrowych, w celu stworzenia warunków dla skutecznego i równego udziału w jednolitym rynku cyfrowym wszystkich obywateli - młodych i starych, ze wsi i z miast, zamożnych i ubogich.
 • Wspierać programy szkolne i szkolenia nauczycieli w zakresie przedmiotów ścisłych (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), umiejętności cyfrowych i kodowania.
 • Wyjaśnić status zatrudnienia pracowników platform i zagwarantować, że nie stworzy on nowych form dumpingu społecznego. Zapewnić możliwości przenoszenia praw pracowników, którzy przemieszczają się na europejskim cyfrowym rynku pracy.
 • Stworzyć platformy do zawierania układów zbiorowych w sektorze cyfrowym i objąć układami zbiorowymi osoby wykonujące nowe formy pracy.
 • Umożliwić obywatelom wybór w postaci „wyłączenia się”: wspierać tych, którzy nie chcą być objęci cyfrową rewolucją.
 • Tworzyć uczciwą konkurencję, zapobiegać dumpingowi podatkowemu i dokonywać dystrybucji bogactwa poprzez przegląd polityki podatkowej UE, aby przedsiębiorstwa międzynarodowe wnosiły swój sprawiedliwy wkład do krajowych podatków i opłat w krajach, w których działają oraz finansowały europejski model gospodarczy i społeczny.

 

Aby walczyć o cyfrową równość dla wszystkich i zapewnić ochronę praw konsumentów na rynku cyfrowym, należy:

 • Zapewnić niedrogie i dostępne dla wszystkich połączenia na poziomie lokalnym i regionalnym w całej UE i finansować je za pomocą polityki spójności cyfrowej UE.
 • Wspierać cyfrowe obywatelstwo, w tym e-demokrację oraz cyfrową edukację obywatelską na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
 • Motywować wszystkich obywateli, w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotnych i imigrantów, do czerpania korzyści ze społeczeństwa cyfrowego.
 • Więcej usług e-administracji online powinno być dostępnych dla wszystkich.
 • Zapewnić wszystkim użytkownikom (niezależnie od wieku, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, kraju czy statusu ekonomicznego) równą ochronę online, w tym ochronę przed molestowaniem online.
 • Zapewnić, by dostawcy i użytkownicy mediów społecznościowych przestrzegali podstawowych wartości oraz rządów prawa.
 • Zagwarantować przenoszenie legalnie nabytych treści podczas ich pobierania za granicą oraz korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju.
 • Wspierać rozwój technologii (drukowanie 3D, robotyzację i sztuczną inteligencję), z których mogą korzystać ludzie.
 • Zagwarantować, by technologia cyfrowa pomagała wszystkim obywatelom w komunikowaniu się i łączeniu się, aby głosy wszystkich obywateli zostały usłyszane i wysłuchane.

 

Polityki cyfrowe muszą zapewnić, że Europa będzie RAZEM!

DEKLARACJA RAZEM

RAZEM – Nowy kierunek dla postępowej Europy – Stań w obronie naszej przyszłości!
 
Europa znajduje się na rozdrożu. Brexit jest najnowszym z długiego łańcucha kryzysów, które dramatycznie osłabiły projekt europejski. Zagrożone jest obecnie przetrwanie Unii Europejskiej. Albo pogodzimy się z upadkiem Europy, albo zmienimy tę Europę, aby uczynić ją większą.
 
Aby zapewnić Unii większą siłę, potrzebujemy nowego kierunku dla Europy. Europa pilnie potrzebuje reform wraz z nowymi ideami, a siły postępowe mają obowiązek przewodzić tej walce na rzecz zmiany.

Wymaga to świeżego spojrzenia i politycznej kreatywności, ponieważ nie możemy ograniczyć się do udzielania odpowiedzi z przeszłości, podczas gdy Europa się zmienia.
 
Aby tego dokonać, musimy pracować Razem, aby wykorzystać wszelką możliwą energię naszych obywateli. 
 
Rozpoczynamy nową podróż dla Europy. Podróż, w której głos każdego może pomóc w kształtowaniu przyszłości europejskiej polityki. Podróż w kierunku bardziej sprawiedliwej, zrównoważonej i równej Europy. Globalnej Europy, która będzie w stanie sprostać globalnym wyzwaniom i je rozwiązywać.
 
Razem to więcej niż polityczna obietnica: oznacza udział naszych obywateli w budowie postępowej Europy. W ciągu najbliższych 18 miesięcy zorganizujemy wydarzenia w całej UE, aby zachęcić obywateli do udziału w nadaniu Europie tego nowego kierunku.
 
„Żaden człowiek nie jest wyspą, zamkniętą w sobie”. Tylko Razem możemy wstrząsnąć status quo i stanąć w obronie postępowej Europy. Podróż się rozpoczęła. Przyłącz się do nas!

KOMUNIKATY PRASOWE

S&D Group TheProgressives ·
2017-05-21

Building #EuropeTogether is a long journey, but for us it's the only way forward. In Tallinn, this spirit came true… https://t.co/YfEQgFwXHH

S&D Group TheProgressives ·
2017-05-19

#EuropeTogether, #EPlenary, our mission to Nigeria... Check out our activities of the past and upcoming weeks ⬇️https://t.co/66zCDvX7oP