• #EuropeTogether dołącza do 7. konferencji Call to Europe ‘Demokracja jest najważniejsza!’ 

  Fundacja Postępowych Studiów Europejskich (FEPS) organizuje coroczną, flagową konferencję Call to Europe, która gromadzi unikalną, wielostronną społeczność postępowych polityków, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i mediów, aby omówić kwestie, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz wypracować konkretne, pozytywne i innowacyjne odpowiedzi na współczesne europejskie wyzwania w jak najbardziej interaktywny i inkluzywny sposób.

  W dzisiejszych czasach obywatele uważają, że nie ma wystarczająco dużo miejsca na interakcję z europejskimi politykami i wyrażanie swoich opinii.

  W tym roku #EuropeTogether dołącza do 7. konferencji Call to Europe „Demokracja jest najważniejsza!” - unikalnej platformy, która ma na celu wypełnić lukę i zbliżyć obywateli do Europy, służąc jako postępowy ośrodek, w którym głos każdego może zostać wysłuchany.

  Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na ten temat.

  WEZ UDZIAŁ W DEBACIE!

O to właśnie chodzi w inicjatywie #EuropeTogether: o zjednoczenie wszystkich postępowych sił w UE, abyśmy mogli zbliżyć się do ludzi i wysłuchać tego, co mają do powiedzenia.

Po udanym wydarzeniu w Tallinie zespół TOGETHER wraca do Brukseli pod koniec czerwca, aby spotkać się z osobami, które w tych trudnych czasach wierzą, że demokracja stanowi odpowiedź na najtrudniejsze pytania w Europie.

Dołączymy do Fundacji Postępowych Studiów Europejskich (FEPS) z okazji ich siódmej konferencji Call to Europe, która odbyć się ma w dniach 28 - 29 czerwca br.

Tegorocznym tematem jest ‘Demokracja jest najważniejsza’. Z niecierpliwością oczekujemy na wysłuchanie Twoich poglądów na temat przyszłości europejskiej demokracji!

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

Programme - Call to Europe - Democracy First!

DOWNLOAD THE FULL 2 DAY CONFERENCE PROGRAMME HERE 

European democracy is permanently challenged. The institutional set up is still based on the logic of transnational representation. There is little space for citizens to interact with European politics and express their opinions. When, in 1979, the direct elections to the European Parliament were introduced, hopes were dashed, as the expected change did not happen. European citizens see their votes as ‘second order’. They see them as merely used to test ideas and give feedback to the parties in between general elections. Every European election until 2014 saw a declining turnout. Diverse attempts to improve the situation – such as the Treaty of Maastricht that introduced the European Union – were not game changers.

Even worse - at the time the citizens were given a chance to speak up on the quality of democracy and the proposal to establish a European Constitution, the answer given in 2005 in two EEC founding states (France and the Netherlands) was a resounding “no”. Although a pause for reflection and then the Lisbon Treaty were to set Europe off on a new path towards more democracy, it would seem that the old conflicts not only prevailed, but became enhanced.

Tensions between national and EU governing institutions are growing. In recent years, its existence has been exposed, when European Council members were trying not to accept the European Parliament’s nominee for the President of the European Commission.

The fight between the tradition of consensual decision-making and the demand for politicisation of the alternatives, as far as choosing the trajectory for the future of Europe, continues intensively.

The symbol of this was the debate on sustainability of a ‘grand coalition’ in the light of the recent election of the President of the European Parliament. There is continued wrestling between the institutions and citizens. Citizens feel disempowered and subjected to the strategies they would never offer legitimising a mandate for. For example, the popular resistance to austerity policies, which are perceived as coming from the EU, are at the source of a rise in new kinds of Euro-rejectionist attitudes.

Resolving these conflicts will determine the Future of Democracy in Europe and will be at the core of the debate framing the context of the European Elections in 2019. Motivated to anticipate them, and in a direct response to the European Commissions’ White Paper, FEPS intends to use its annual flagship event - Call to Europe VII to debate:

• Democracy First – Rewriting the Rules of the European Economy
• Democracy First – Strengthening Democracy in Europe and in the Member States

Oświadczenie z Tallina w kwestii Europy socjalnej

Oświadczenie z Tallina w kwestii Europy socjalnej

Aby osiągnąć wysoką jakość życia i zapewnić rosnącą konwergencję społeczną, musimy:

• Zapewnić godne warunki pracy we wszystkich formach zatrudnienia, gwarantujące każdemu pracownikowi dostęp do podstawowego zestawu praw pracowniczych i socjalnych, które będą zgodne z zasadą równej płacy za taką samą pracę.
• Niwelować różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn o 2% rocznie, zapewniając równe traktowanie i niedyskryminację w całej Unii.
• Ponadto potrzebne są specjalne środki docelowe, takie jak kwoty dla kobiet w zarządach spółek na szczeblu europejskim. Przedsiębiorstwa powinny wprowadzić zespoły robocze w różnym wieku.
• Wprowadzić europejską gwarancję dla dzieci, która zapewni, że każde dziecko będzie miało dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnej edukacji, bezpłatnej opieki nad dziećmi, godnych warunków mieszkaniowych i właściwego odżywiania.
• Zapewnić poszanowanie i promowanie rokowań zbiorowych, tak aby objęły one jak największą liczbę pracowników w całej Unii.
• Zapewnić godzenie życia osobistego z zawodowym.
• Walczyć z nierównościami w dochodach i z bezrobociem, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, którzy nie pracują, ani nie uczą się.  
• Znacznie zwiększyć finansowanie unijnej gwarancji dla młodzieży w celu stworzenia jak najlepszych nowych miejsc pracy.
• Nowy czynnik kluczowy, taki jak zdrowie, w tym zdrowie w miejscu pracy, musi zostać w lepszy sposób włączony do kształtowania polityki.
• Przygotować się do włączenia do Traktatów - o ile będzie to możliwe - protokołu w sprawie postępu społecznego, aby zmienić ogólną równowagę między wolnością gospodarczą a podstawowymi prawami socjalnymi.
• Utworzyć specjalny Fundusz Socjalny na rzecz budowania potencjału, w szczególności w przypadku partnerów społecznych w państwach członkowskich, jeśli będzie taka potrzeba.
• Wprowadzić europejski filar praw socjalnych w celu sprostania nowym trendom na rynku pracy oraz zagwarantowania godnych warunków pracy i dostępu do ochrony socjalnej.

Aby sprostać wyzwaniom demograficznym i wpływowi rozwijającej się gospodarki cyfrowej, musimy:

• Opracować nowe sposoby zagwarantowania praw i reprezentacji pracowników, godnych warunków pracy, uczciwej konkurencji i ochrony socjalnej w ramach „czwartej rewolucji przemysłowej”.
• Zapewnić możliwość przenoszenia praw pracowników, przemieszczających się po europejskim cyfrowym rynku pracy.
• Objąć zbiorowymi układami pracy osoby zaangażowane w wykonywanie nowych, cyfrowych form pracy.
• Ograniczyć ryzyko drenażu mózgów poprzez inwestowanie w działania wspierające migrację wahadłową oraz zapewnić, by mobilność nie była wynikiem niewystarczających możliwości zatrudnienia lub ochrony socjalnej.
• Inwestować we wspieranie aktywności osób starszych i umożliwić osobom osiągającym wiek emerytalny możliwość kontynuowania pracy, przy równoczesnym pobieraniu częściowej emerytury, jeśli pracują one na niecały etat.
• Inwestowanie w sprawiedliwy i wysokiej jakości system edukacji dla wszystkich i wszędzie w Europie, musi stanowić absolutny priorytet.
 
W celu zapewnienia zrównoważonego finansowania polityk socjalnych, musimy:

• Zapewnić publiczne wsparcie dla rozwijających się sektorów o istotnym potencjale zatrudnieniowym.
• Walczyć z uchylaniem się od opodatkowania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funduszy publicznych.
• Poszerzyć bazę finansową systemów opieki społecznej, przechodząc na nowe źródła dochodów podatkowych.
• Ustanowić standardy jakościowe dla krajowych systemów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.
• Wyposażyć publiczną służbę zatrudnienia w odpowiednią zdolność do nawiązywania bezpośredniego kontaktu z biznesem.
• UE musi zrobić więcej, aby odblokować potencjał gospodarki społecznej.
• Inwestować w ekologiczną technologię i środowisko.
• Potrzebujemy zrównoważonego budżetu UE, do którego wszystkie państwa członkowskie powinny wnieść sprawiedliwy udział.
• Połączyć gospodarkę finansową z gospodarką realną poprzez wprowadzenie podatku od transakcji finansowych.
• Zamknąć luki podatkowe w 28 państwach członkowskich oraz wprowadzić unijną, minimalną, efektywną stawkę podatku od osób prawnych.
• Przetestować możliwość wprowadzenia systemu dochodu podstawowego w UE.
• Walczyć z pracą nierejestrowaną!
• Bardzo ważna jest informacja, partycypacja i obywatelski dialog na temat praw socjalnych!
 

DEKLARACJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY - Kształtując naszą przyszłość RAZEM

DEKLARACJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY - Kształtując naszą przyszłość RAZEM

60 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich, Unia Europejska musi zaznaczyć swoją pozycję jako potężny podmiot demokratyczny, zapewniający pokój, wolność, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i dobrobyt wszystkim swoim obywatelom. Dla nas jest to kluczowy moment, aby ukształtować nową, pozytywną przyszłość naszej Unii, aby pracować na rzecz jedności, spójności i otwartości, a przeciwko podziałom i nowym murom, walcząc z neoliberalizmem, nacjonalizmem i populizmem.

Razem opowiadamy się za wyraźnym wyborem:

Unia Europejska na rzecz wspólnego i zrównoważonego dobrobytu!

Musimy zapewnić, by wszyscy mieli godne warunki życia i pracy, odpowiednią ochronę socjalną oraz możliwości poprawy swojego życia. Europejskie standardy pracownicze i socjalne muszą zostać zaktualizowane i wzmocnione, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. Potrzebujemy nowego modelu wzrostu gospodarczego, zawierającego silny, europejski filar praw socjalnych, programy w zakresie walki z ubóstwem i prawdziwie europejski plan na rzecz młodzieży, który mógłby zapewnić każdemu młodemu człowiekowi miejsce pracy, umiejętności, znajomość technologii cyfrowych, równe traktowanie oraz większe możliwości rozwoju nowych przedsiębiorstw i kreatywnych idei. Młodzi Europejczycy muszą być również uprawnieni do podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

Musimy pobudzić gospodarkę poprzez stosowanie silnej europejskiej strategii inwestycyjnej, której celem będzie zrównoważony rozwój, nowe technologie, nowe, lepsze miejsca pracy oraz silniejsza konwergencja gospodarcza i społeczna. Wymaga to, by budżet Wspólnoty dysponował środkami własnymi w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania priorytetów Unii Europejskiej, a także istnienia budżetu strefy euro. Potrzebne są również zdecydowane środki mające na celu zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu opodatkowania oraz walkę z dumpingiem socjalnym.

Unia Europejska na rzecz silnej demokracji!

Potwierdzamy nasze silne zaangażowanie w kwestii obrony podstawowych wartości europejskich. Przestrzeganie praw człowieka, wolności, demokracji i praworządności to podstawowe zasady, na jakich opiera się nasza Unia i pragniemy, aby Unia Europejska mogła przestrzegać tych zasad i promować je poza granicami. Opowiadamy się za otwartą i tolerancyjną Europą, opartą na równości między wszystkimi ludźmi niezależnie od ich rasy, płci, przekonań religijnych czy orientacji seksualnej. Pełna równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą społeczeństwa europejskiego.

Jeśli chcemy, aby Unia Europejska była zdolna stawić czoła wyzwaniom XXI wieku, musi ona mieć realną zdolność do zapewnienia dobra wspólnego i powinna funkcjonować w sposób otwarty i przejrzysty. Demokracja i suwerenność na szczeblu europejskim powinny wzbogacać demokrację i suwerenność na poziomie krajowym. Wymaga to edukacji o Europie, dzielenia się naszą wspólną tożsamością kulturową, zapewnienia pluralizmu mediów oraz informowania obywateli o ich prawach. Obywatele Europy muszą być upoważnieni do podejmowania demokratycznych wyborów, w tym w kwestii europejskich priorytetów i przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Unia Europejska na rzecz bezpieczeństwa i ochrony praw podstawowych!

Musimy znaleźć lepsze, zrównoważone rozwiązania w zakresie migracji i azylu. Potrzebujemy większej solidarności i lepszej integracji. Oznacza to budowę prawdziwie europejskiego systemu azylowego, w którym przestrzegane są prawa człowieka, a wszystkie państwa członkowskie dzielą się obowiązkami. Uchodźcy muszą znaleźć ochronę oraz uzyskać wszelkie niezbędne wsparcie w celu ich dobrej integracji w społeczeństwie. Jednocześnie musimy zabezpieczyć zewnętrzne granice Europy oraz wspierać pokój i rozwój w krajach sąsiednich.

Europa musi stać się bardziej samowystarczalna pod względem zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa. Europa musi działać w bardziej spójny sposób w kwestiach związanych z obroną i bezpieczeństwem, dysponując większą autonomią w zakresie zdolności obronnych i zapewniając większą integrację w takich obszarach, jak wspólne zarządzanie operacjami, zamówienia publiczne i bezpieczeństwo w sieci. Musimy również rozwijać większą współpracę między krajowymi siłami policyjnymi i lepiej dzielić się informacjami, aby skuteczniej walczyć z terroryzmem.

Poczucie bezpieczeństwa zależy jednak również od warunków życia, poszanowania praw obywateli i klimatu tolerancji, zamiast radykalizacji. Musimy zrobić więcej, aby wzmocnić społeczno-gospodarcze bezpieczeństwo Europejczyków.

Unia Europejska na rzecz współpracy międzynarodowej!

W czasach, kiedy pewne globalne podmioty podważają wielostronne zasady systemu międzynarodowego, a tendencje nacjonalistyczne nabierają siły, Europa musi działać jako orędowniczka międzynarodowej współpracy. Musimy nadal walczyć o pokój, prawa człowieka i cele dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz prowadzić walkę ze zmianami klimatycznymi. Nasza polityka zewnętrzna i polityka handlowa muszą opierać się na tych wartościach i celach oraz w jeszcze większym stopniu skupiać się na standardach pracy, sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwości podatkowej i ochronie środowiska. Działania Europy mają kluczowe znaczenie dla nadania nowego kształtu globalizacji.

Unia Europejska może rozwijać się w nadchodzących dekadach, dopóki Europejczycy pozostaną razem i dopóki będą razem pracować nad lepszymi europejskimi rozwiązaniami, aby sprostać wszystkim naszym wspólnym wyzwaniom. Nie potrzebujemy Europy à la carte. My, obywatele, jesteśmy silniejsi od sił podziału lub strachu. Państwa członkowskie mogą być silne tylko wtedy, jeśli Europa będzie silna. Rzym musi być momentem, w którym ponownie potwierdzimy, dlaczego jesteśmy zjednoczeni i w którym pokażemy wspólny cel w postaci budowy razem silniejszej przyszłości. Musimy powrócić na drogę sprawiedliwości społecznej i wspólnego dobrobytu. Taki jest postępowy wybór Europy! 

PRASKA DEKLARACJA CYFROWA: RAZEM NA RZECZ LUDZI MŁODYCH, SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ I RÓWNOŚCI W ERZE CYFROWEJ

Praska Deklaracja Cyfrowa: Razem na rzecz ludzi młodych, solidarności społecznej i równości w erze cyfrowej

Budujemy europejską unię cyfrową mającą na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego, lepszej przyszłości, nowych miejsc pracy wysokiej jakości i nowych form solidarności. Zrównoważona gospodarka cyfrowa powinna:

 • Wspierać i zachęcać ludzi do rozwoju firm cyfrowych, e-usług i handlu elektronicznego, które zapewnią „rozwiązania cyfrowe” dla ludzi i społeczeństwa w Europie i na świecie.
 • Tworzyć nowe miejsca pracy wysokiej jakości dla wszystkich, ze szczególnym naciskiem na ludzi młodych i kobiety, a także inwestować w wysokiej jakości miejsca pracy w cyfrowych usługach publicznych.
 • Inwestować i rozwijać platformy na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych i znajomości technologii cyfrowych, kreatywności, innowacyjności i dobrego środowiska pracy.
 • Wspierać młodych przedsiębiorców, aby pomóc im w zarządzaniu ryzykiem, uzyskaniu dostępu do funduszy i rozwoju europejskich MŚP.
 • Rozwijać infrastrukturę cyfrową i promować powszechny dostęp do otwartego Internetu bez granic.
 • Zapewnić sprawiedliwe przepisy dotyczące wynagrodzenia dla wszystkich w gospodarce cyfrowej: młodzieży, dziennikarzy, twórców i innowatorów, aby mogli cieszyć się godziwym dochodem, pozwalającym na utrzymanie.
 • Rozwijać nowe technologie sprzyjające włączeniu społecznemu na rzecz gospodarki opartej na danych, przy jednoczesnym wspieraniu prywatności od samego początku, aby zapewnić, że otwarte przepływy danych i aplikacje bazodanowe będą szanować prywatność.
 • Otworzyć dostęp do danych, w tym dostęp do badań naukowych i ich wyników.

 

„Czwarta rewolucja przemysłowa” stworzy cyfrowych zwycięzców i cyfrowych przegranych. Na europejskim cyfrowym rynku pracy należy:

 • Zmniejszyć wpływ gospodarki cyfrowej na systemy ochrony socjalnej i zapobiegać nierównościom.
 • Rozwijać i organizować nowe sposoby zagwarantowania praw pracowniczych i reprezentacji pracowników, godnych warunków pracy, uczciwej konkurencji i ochrony socjalnej dla wszystkich.
 • Zapewnić powszechny dostęp do szkoleń i przekwalifikowania w zakresie umiejętności cyfrowych, w celu stworzenia warunków dla skutecznego i równego udziału w jednolitym rynku cyfrowym wszystkich obywateli - młodych i starych, ze wsi i z miast, zamożnych i ubogich.
 • Wspierać programy szkolne i szkolenia nauczycieli w zakresie przedmiotów ścisłych (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), umiejętności cyfrowych i kodowania.
 • Wyjaśnić status zatrudnienia pracowników platform i zagwarantować, że nie stworzy on nowych form dumpingu społecznego. Zapewnić możliwości przenoszenia praw pracowników, którzy przemieszczają się na europejskim cyfrowym rynku pracy.
 • Stworzyć platformy do zawierania układów zbiorowych w sektorze cyfrowym i objąć układami zbiorowymi osoby wykonujące nowe formy pracy.
 • Umożliwić obywatelom wybór w postaci „wyłączenia się”: wspierać tych, którzy nie chcą być objęci cyfrową rewolucją.
 • Tworzyć uczciwą konkurencję, zapobiegać dumpingowi podatkowemu i dokonywać dystrybucji bogactwa poprzez przegląd polityki podatkowej UE, aby przedsiębiorstwa międzynarodowe wnosiły swój sprawiedliwy wkład do krajowych podatków i opłat w krajach, w których działają oraz finansowały europejski model gospodarczy i społeczny.

 

Aby walczyć o cyfrową równość dla wszystkich i zapewnić ochronę praw konsumentów na rynku cyfrowym, należy:

 • Zapewnić niedrogie i dostępne dla wszystkich połączenia na poziomie lokalnym i regionalnym w całej UE i finansować je za pomocą polityki spójności cyfrowej UE.
 • Wspierać cyfrowe obywatelstwo, w tym e-demokrację oraz cyfrową edukację obywatelską na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
 • Motywować wszystkich obywateli, w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotnych i imigrantów, do czerpania korzyści ze społeczeństwa cyfrowego.
 • Więcej usług e-administracji online powinno być dostępnych dla wszystkich.
 • Zapewnić wszystkim użytkownikom (niezależnie od wieku, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, kraju czy statusu ekonomicznego) równą ochronę online, w tym ochronę przed molestowaniem online.
 • Zapewnić, by dostawcy i użytkownicy mediów społecznościowych przestrzegali podstawowych wartości oraz rządów prawa.
 • Zagwarantować przenoszenie legalnie nabytych treści podczas ich pobierania za granicą oraz korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju.
 • Wspierać rozwój technologii (drukowanie 3D, robotyzację i sztuczną inteligencję), z których mogą korzystać ludzie.
 • Zagwarantować, by technologia cyfrowa pomagała wszystkim obywatelom w komunikowaniu się i łączeniu się, aby głosy wszystkich obywateli zostały usłyszane i wysłuchane.

 

Polityki cyfrowe muszą zapewnić, że Europa będzie RAZEM!

DEKLARACJA RAZEM

RAZEM – Nowy kierunek dla postępowej Europy – Stań w obronie naszej przyszłości!
 
Europa znajduje się na rozdrożu. Brexit jest najnowszym z długiego łańcucha kryzysów, które dramatycznie osłabiły projekt europejski. Zagrożone jest obecnie przetrwanie Unii Europejskiej. Albo pogodzimy się z upadkiem Europy, albo zmienimy tę Europę, aby uczynić ją większą.
 
Aby zapewnić Unii większą siłę, potrzebujemy nowego kierunku dla Europy. Europa pilnie potrzebuje reform wraz z nowymi ideami, a siły postępowe mają obowiązek przewodzić tej walce na rzecz zmiany.

Wymaga to świeżego spojrzenia i politycznej kreatywności, ponieważ nie możemy ograniczyć się do udzielania odpowiedzi z przeszłości, podczas gdy Europa się zmienia.
 
Aby tego dokonać, musimy pracować Razem, aby wykorzystać wszelką możliwą energię naszych obywateli. 
 
Rozpoczynamy nową podróż dla Europy. Podróż, w której głos każdego może pomóc w kształtowaniu przyszłości europejskiej polityki. Podróż w kierunku bardziej sprawiedliwej, zrównoważonej i równej Europy. Globalnej Europy, która będzie w stanie sprostać globalnym wyzwaniom i je rozwiązywać.
 
Razem to więcej niż polityczna obietnica: oznacza udział naszych obywateli w budowie postępowej Europy. W ciągu najbliższych 18 miesięcy zorganizujemy wydarzenia w całej UE, aby zachęcić obywateli do udziału w nadaniu Europie tego nowego kierunku.
 
„Żaden człowiek nie jest wyspą, zamkniętą w sobie”. Tylko Razem możemy wstrząsnąć status quo i stanąć w obronie postępowej Europy. Podróż się rozpoczęła. Przyłącz się do nas!

KOMUNIKATY PRASOWE

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni