•  

    WZMOCNIONE PARTNERSTWO AFRYKA-UE

    Bardziej dojrzałe i współczesne partnerstwo Afryka-UE może nam pomóc sprostać globalnym wyzwaniom. Razem możemy wzmocnić demokrację i prawa człowieka oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny w naszych społeczeństwach.

    Niezbędna jest dobra koordynacja polityk zewnętrznych UE, jeśli chcemy w jak największym stopniu wykorzystać globalne możliwości, z jakimi mamy do czynienia i być odpowiedzialnym podmiotem na scenie międzynarodowej.

    Grupa S&D ma przyjemność poinformować, że następna edycja inicjatywy Tydzień Afryki, Tydzień Afryki Grupy S&D 2018, odbędzie się od poniedziałku, 5 września, do piątek, 9 listopad 2018 r. w Brukseli.

TYDZIEŃ AFRYKI GRUPY S&D 2016 - 2017 - 2018

Grupa S&D jest dumna z tego, że z powodzeniem gościła w tym roku drugi Tydzień Afryki Grupy S&D. Tematem Tygodnia Afryki 2017 była „Młodzież i przyszłość Afryki”, a odbył się on od poniedziałku, 25 września, do czwartku, 28 września w Brukseli.

 

Dowiedz się więcej o programie Tygodnia Afryki Grupy S&D 2018 poniżej.

Grupa S&D ma przyjemność poinformować, że następna edycja inicjatywy Tydzień Afryki, Tydzień Afryki Grupy S&D 2018, odbędzie się od poniedziałku, 5 września, do piątek, 9 listopad 2018 r. w Brukseli.

Program Tygodnia Afryki Grupy S&D – 2018 (EN)


S&D GROUP AFRICA WEEK 2018

Monday 5 to Friday 9 November 2018

Monday 5 November

9.30-18.00 2nd S&D Group Seminar of African and European Youth Representatives
Implementing the Sustainable Development Goals in Africa and in Europe
Internal event (not open to the public)
European Parliament, Brussels
Interpretation: EN, FR

19.30-21.30 Université Libre de Bruxelles (ULB) - S&D Group Conference
The Role of Investigative Journalism in Fighting Corruption and Tax Evasion in Africa and in Europe
Public event
Auditorium TBC, Campus du Solbosch, Université Libre de Bruxelles, 1050 Brussels
Interpretation: TBC

Tuesday 6 November
TBC Foundation for European Progressive Studies (FEPS) - SOLIDAR Conference
Title TBC
Public event
Foundation for European Progressive Studies, Rue Montoyer 40, 1000 Brussels

14.00-16.00 Global Progressive Forum (GPF) Conference
Nelson Mandela - 100th Anniversary
A celebration of Mandela’s legacy and reflection on democracy and good governance in Africa
Public event
Room JAN4Q2, European Parliament, Brussels
Interpretation: EN, FR

16.30-18.15 1st GPF Africa-Europe Progressive Parliamentary Dialogue
Increasing Democratic Participation and Engaging Citizens in Africa and in Europe
Internal event (not open to the public)
with the participation of African and European progressive Members of Parliament, and Members of the S&D Group in the European Parliament
Room ASP 1E1, European Parliament, Brussels
Interpretation: EN, FR

Wednesday 7 November

Morning S&D Group Meeting
Presentation of the
• conclusions of the 1st GPF Africa-Europe Progressive Parliamentary Dialogue
• message of the 2nd S&D Group Seminar of African and European Youth Representatives
Internal event (not open to the public)
European Parliament, Brussels

15.30-18.30 S&D Group Conference
Africa-Europe Partnership: A Vision Beyond Migration
Public event
Room ASP 3G3, European Parliament, Brussels
Interpretation: EN, FR

19.30-22.30 BOZAR - S&D Group Cultural Event
Afro-Cyber-Feminist Connections
(and PES Women - S&D Group reception TBC)
Public event
BOZAR, Rue Ravenstein 23, 1000 Brussels

Thursday 8 November

9.00-10.45 S&D Group Seminar
African Continental Free Trade Area: Making It Work for Africa
Public event
Room ASP 3G2, European Parliament, Brussels
Interpretation: EN, FR

11.00-12.45 S&D Group Seminar
Combating Modern Slavery in Africa and in Europe
Public event
Room ASP 3G2, European Parliament, Brussels
Interpretation: EN, FR

Afternoon S&D Group “Go Local” Event
The Role of African Diaspora in European Societies and Towards Africa
Public event
Venue TBC, Brussels
Hosted by MEP Maria Arena

Friday 9 November

S&D Group “Go Local” Events
The Role of African Diaspora in European Societies and Towards Africa
Public events
Venues:
Germany (city TBC) - hosted by MEP Norbert Neuser
Italy (city TBC) - hosted by MEP Cécile Kyenge


Registration
for one or several public events of the
S&D Group Africa Week 2018
at
www.withafrica.eu

Wzmocnienie pozycji kobiet i ludzi młodych

Wzmocnienie pozycji kobiet

Prawa kobiet są przede wszystkim prawami człowieka, ale społeczeństwa, w których kobiety mogą oczekiwać sprawiedliwości i równych szans, odnoszą również większe sukcesy. W związku z tym uważamy, że wzmocnienie pozycji kobiet nie jest tylko kwestią sprawiedliwości; jest ono także niezbędne do budowy społeczeństw, które odnoszą sukcesy.

Współpracujemy z innymi międzynarodowymi partnerami w celu wzmocnienia pozycji afrykańskich kobiet, ochrony ich praw oraz zapobiegania przemocy i dyskryminacji. Walczymy o to, by prawa kobiet były przestrzegane, by edukacja była dostępna dla wszystkich, a przemoc wobec kobiet była eliminowana, zarówno pod względem prawnym, jak i w praktyce. Grupa S&D pragnie też, by wzmocnienie pozycji kobiet prowadziło do tego, by w większym stopniu uczestniczyły one w życiu politycznym swoich społeczności.

Ludzie młodzi

Wzmocnienie pozycji ludzi młodych oznacza inwestowanie w ludzi poprzez stworzenie środowiska, w którym mogą oni osiągnąć swój potencjał. Młodzi, wykształceni ludzie o wzmocnionej pozycji, mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości swoich społeczności i całego świata. Uważamy, że dzięki skoordynowanym działaniom ze strony afrykańskich i europejskich partnerów, młodzi Afrykanie będą mogli wnieść swój wkład do walki z globalnymi, regionalnymi i lokalnymi wyzwaniami.

Jesteśmy przekonani, że stworzenie możliwości dla młodych Afrykanów ma kluczowe znaczenie; dysponują oni olbrzymim potencjałem w zakresie kształtowania swoich społeczeństw, wspierania demokracji i praworządności, promowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz znalezienia innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do problemów, z jakimi mają do czynienia. Wzywamy do wprowadzenia bezpłatnej, wysokiej jakości edukacji, inwestycji w umiejętności oraz poprawy możliwości zatrudnienia.

Edukacja

Edukacja jest niezbędna dla budowania lepszej przyszłości, dlatego też uruchomiliśmy inicjatywę koncentrującą się na wspieraniu właściwej edukacji dla młodych pokoleń, które nie otrzymały wykształcenia z powodu konfliktów i kryzysów humanitarnych. Współpracujemy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, innymi instytucjami UE oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim i światowym, aby stworzyć solidne polityczne i finansowe wsparcie dla międzynarodowych projektów w tej dziedzinie. Dzięki #Educa pragniemy zaoferować przyszłym pokoleniom dostęp do odpowiedniej edukacji, aby pomóc im zbudować bardziej pokojowe i odpowiedzialne społeczeństwa.

Dowiedz się więcej o #Educa i o tym, w jaki sposób zwiększyliśmy poziom środków pomocowych przeznaczanych na edukację.

Zrównoważone cele rozwoju i działania w dziedzinie klimatu

Zrównoważone cele rozwoju i eliminacja ubóstwa

Uważamy, że zrównoważony rozwój i eliminacja ubóstwa powinny być globalnymi priorytetami. Cele zrównoważonego rozwoju, uzgodnione na szczycie ONZ we wrześniu 2015 r., zawierają ambitny program, ale wciąż wiele pozostaje do zrobienia.

Musimy działać na rzecz silniejszych polityk rozwojowych w celu budowy skutecznych systemów zabezpieczenia społecznego oraz zapewnienia powszechnego dostępu do wszystkich poziomów edukacji i ochrony zdrowia dla najsłabszych osób oraz tworzenia bardziej inkluzywnych społeczeństw. Oznacza to również, że potrzebujemy zrównoważonego podejścia do rolnictwa i zasobów, wspierającego odpowiedzialne wykorzystanie energii, powszechny dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych oraz przeciwdziałającego zmianom klimatycznym i niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Walczymy o większą współpracę międzynarodową w dziedzinie ochrony środowiska, innowacji technologicznych i zachęt dla samorządów wdrażających postępowe polityki w zakresie ochrony środowiska.

Grupa S&D jest również zaangażowana w działania na rzecz równości płci, w szczególności w dziedzinie edukacji i ochrony zdrowia. Kobiety mogą odegrać kluczową rolę w walce z dyskryminacją i na rzecz rozwoju, na przykład w kwestii poprawy zdrowia matek i zmniejszenia śmiertelności dzieci. Obecny kryzys humanitarny na granicach Europy podkreślił także potrzebę nowego, globalnego podejścia, łączącego walkę z przymusową migracją z promowaniem legalnej migracji jako narzędzia rozwoju, zarówno dla krajów pochodzenia, jak i przeznaczenia.

Przeczytaj 10 naszych zobowiązań na rzecz solidarności i rozwoju.

Środowisko

Porozumienie paryskie, osiągnięte w grudniu 2015 roku, było kamieniem milowym w ramach międzynarodowych wysiłków na rzecz walki ze zmianą klimatu. Potrzebne są jednak dalsze wysiłki, aby pomóc tym, którzy już odczuwają skutki tych zmian. Niektóre kraje afrykańskie są szczególnie narażone na zagrożenia, związane z klęską głodu, wymuszoną migracją, a nawet nowymi konfliktami.

Grupa S&D angażuje się w poprawę odporności na zmiany klimatyczne lokalnych mieszkańców i pomaga im w zapobieganiu i zmniejszaniu zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi oraz w zapewnieniu odpowiednich środków finansowych. W tym samym duchu pragniemy, aby Afryka osiągnęła swój potencjał i stała się światowym liderem w produkcji i wykorzystywaniu odnawialnych i wydajnych źródeł energii, które spełniają normy środowiskowe.

Demokracja i dobre rządzenie

Grupa S&D odgrywa wiodącą rolę w Parlamencie Europejskim we wspieraniu mieszkańców Afryki w dziedzinie zaspokojenia potrzeb humanitarnych i rozwojowych oraz w promowaniu wartości demokratycznych i dobrych rządów. Na początku nowego tysiąclecia UE podjęła nowy dialog z Afryką, którego celem było zbudowanie strategicznego partnerstwa z tym kontynentem. W ostatnich latach UE była również aktywna, reagując na „arabską wiosnę” w Afryce Północnej oraz poważne wyzwania występujące w regionie Sahelu i Rogu Afryki. Działania mające na celu walkę z niestabilnością w tych regionach, muszą stanowić część szerszej strategii, obejmującej dobre rządzenie, rozwój, pomoc humanitarną, a przede wszystkim przywrócenie praworządności.

Sprawiedliwy handel i walka z minerałami konfliktu

Sprawiedliwy handel

Handel może wspierać nasze cele rozwojowe i humanitarne. Uważamy, że może i powinien on tworzyć wzrost gospodarczy w celu redukcji ubóstwa; pomagać w walce z dyskryminacją i poprawiać sytuację kobiet i dzieci; wzmacniać poszanowanie dla środowiska naturalnego oraz standardów społecznych i w dziedzinie bezpieczeństwa; wzmacniać rządy prawa, standardy pracy i praw człowieka; angażować związki zawodowe i społeczeństwo obywatelskie; oraz zwiększać integrację regionalną.

Minerały konfliktu

Grupa S&D kontynuuje walkę na rzecz identyfikowalności surowców stosowanych w wielu produktach codziennego użytku, które czasami pozyskiwane są w strefach konfliktu, podsycając konflikty zbrojne oraz prowadząc do niewolniczej pracy i łamania praw człowieka. Musi się to zmienić i pragniemy, by górnictwo stało się źródłem rozwoju gospodarczego i korzyści dla społeczności lokalnych, a nie niebezpieczną działalnością, odpowiedzialną za odbieranie ludziom ich ziemi, wciąganie niewinnych dzieci w konflikty zbrojne oraz podkopywanie rozwoju jako całości.

Po długiej kampanii, prowadzonej przez Grupę S&D, w dniu 15 czerwca 2016 roku Parlament Europejski osiągnął porozumienie z Radą UE w sprawie przyjęcia nowego rozporządzenia. Pomimo silnej opozycji ze strony konserwatystów, Socjaliści i Demokraci zapewnili przyjęcie prawnie wiążącego systemu w celu zapewnienia identyfikowalności. Celem Grupy S&D jest zapewnienie, że regulacja dotycząca wykorzystywania minerałów konfliktu nie będzie jakimś opcjonalnym dodatkiem, ale będzie miała obowiązkowy charakter.

Zadało to mocny cios zbrojnym milicjom, które w wielu regionach świata - a zwłaszcza we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) - dokonują masakr, maltretują i gwałcą kobiety i dzieci w celu wydobycia cyny, wolframu, tantalu i złota. Europejscy obywatele powinni mieć teraz zaufanie do tego, że ich tablety, telefony komórkowe lub komputery nie zostały wykonane z minerałów splamionych niewinną krwią. Walczymy o to, by skończyć z handlem minerałami konfliktu.

WIZYTY TERENOWE

Afryka jest głównym priorytetem dla Grupy S&D. Dlatego też w ostatnich latach nasi eurodeputowani przeprowadzili szereg misji rozpoznawczych, aby spotkać się z tamtejszymi mieszkańcami, ekspertami i politykami w terenie.

Nasi eurodeputowani odwiedzili wiele krajów i regionów, w tym Sierra Leone (luty 2017), Kenię (luty i grudzień 2016), Ghanę (grudzień 2016), Gambię (wrzesień 2016), DRK (wrzesień 2016), Gabon (sierpień 2016), Mali (lipiec i wrzesień 2016), Namibię (czerwiec 2016), Etiopię (kwiecień 2016), Botswanę (kwiecień 2016) Ugandę (luty 2016) i Tanzanię (październik 2015). Poza tymi wizytami Grupy S&D, nasi eurodeputowani uczestniczyli również w licznych misjach Parlamentu Europejskiego, aby działać jako obserwatorzy międzynarodowi, pomagając w zapewnieniu, że wybory będą wolne i sprawiedliwe.

Kluczowa dla nas wizyta odbyła się w kwietniu 2015 roku, kiedy delegacja eurodeputowanych S&D, której przewodniczył Gianni Pittella, odwiedziła Demokratyczną Republikę Konga (DRK), aby spotkać się z przedstawicielami rządu DRK i wysokimi urzędnikami, laureatem Nagrody im. Sacharowa, dr Mukwege, a także przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicielami biznesu pracującymi w dziedzinie praw człowieka, demokracji i walki z minerałami konfliktu. Grupa S&D uczyniła przemoc wobec kobiet oraz zakaz handlu minerałami konfliktu priorytetem swoich działań politycznych w Parlamencie Europejskim. Celem misji było lepsze zrozumienie stanu rzeczy w terenie oraz sposobu, w jaki Unia Europejska może pomóc lokalnym społecznościom w przezwyciężeniu wojny domowej, trwającej 20 lat.

W maju 2017 roku przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella przewodniczył delegacji Grupy S&D w Nigerii i Gwinei, aby uzyskać informacje na temat sytuacji politycznej, w dziedzinie bezpieczeństwa oraz sytuacji społecznej i gospodarczej w obu krajach, a w szczególności w celu lepszego zrozumienia przyczyn nielegalnej migracji oraz rozwiązań mających na celu zapobieganie przepływowi młodych ludzi, opuszczających nielegalnie Afrykę. Misja odbyła się również w ramach długofalowej strategii Grupy S&D na rzecz Afryki, odpowiadając na największe wyzwania, stojące przed Afryką i Europą: migrację; zagrożenie terroryzmem i radykalizację; zmianę klimatu; choroby zakaźne (sytuacja po epidemii Eboli) i epidemie; zarządzanie boomem demograficznym w Afryce; potrzebę konsolidacji demokracji i budowania skutecznych instytucji; oraz jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych kontynentu. Delegacja odbyła spotkania z parlamentarzystami, przedstawicielami rządów, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i zainteresowanymi stronami, a także odwiedziła oficjalny i nieoficjalny obóz dla uchodźców Malkohi w Yoli w północno-wschodniej Nigerii, w których mieszkają tysiące przesiedlonych osób, które uciekły przed Boko Haram i głodem.


Gianni Pittella and Cécile Kyenge at Malkohi refugee camp, Nigeria

FILMY

Komunikaty prasowe

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni