Podziel się:

Grupa Europejskiej Partii Ludowej, Grupa Socjalistów i Demokratów oraz Porozumienie Liberałów i Demokratów w Parlamencie Europejskim są zdeterminowane, by zapewnić szybkie przyjęcie aktów prawnych związanych z długoterminowym budżetem UE na lata 2014-2020, dlatego też przypominają Radzie i Komisji o ich oświadczeniach politycznych i zobowiązaniach.

W dniu 27 czerwca 2013 r. Parlament Europejski osiągnął porozumienie na najwyższym szczeblu politycznym z irlandzką prezydencją i Komisją Europejską w sprawie pakietu dotyczącego wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020. Apelujemy do prezydencji Rady Europejskiej i Komisji, aby zagwarantowały, że będzie ono przestrzegane w dobrej wierze przez wszystkie strony.

Jesteśmy zaniepokojeni i wyrażamy ubolewanie z powodu braku odpowiedniej reakcji ze strony Rady na warunki, które otworzą drogę do przyjęcia wieloletnich ram finansowych, wyrażone przez zdecydowaną większość w Parlamencie Europejskim w rezolucji z 3 lipca 2013 r. w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych.

- Legitymacja demokratyczna: pełne poszanowanie uprawnień legislacyjnych Parlamentu:

Nalegamy na to, aby trwające obecnie negocjacje w sprawie różnych programów wieloletnich w odniesieniu do ważnych obszarów polityki UE, takich jak Wspólna Polityka Rolna lub polityka regionalna i polityka spójności - by wymienić tylko kilka z nich - w pełni przestrzegały Traktatu Lizbońskiego. Nie jest zatem rzeczą dopuszczalną, aby Parlament był pozbawiony swoich praw współdecydowania przewidzianych w Traktacie. Rada Europejska szefów państw i rządów, ustanawiająca prawa sama, za zamkniętymi drzwiami, jest po prostu sprzeczna z Traktatem UE i demokratycznymi dobrymi praktykami.

- NIE dla strukturalnego deficytu w budżecie UE:
 
Nasze grupy polityczne apelują o absolutną gwarancję, że zaległe, nadmierne, należne wnioski o płatność za 2013 rok, zostaną pokryte. Parlament Europejski wyraźnie stwierdził, że bardzo niskie poziomy budżetowe uzgodnione dla następnych WRF nie pozwalają na wkroczenie w nowy okres z nadmiernymi zaległymi, niezapłaconymi rachunkami. Oczekujemy, że Rada poprze w całości budżet korygujący na rok 2013 r., który Komisja ma zaproponować, aby zaspokoić potrzeby, wynikające z zaległych płatności.

- Umieszczenie reformy finansowania UE na dobrej drodze:
 
Nasze grupy polityczne wzywają Radę i Komisję do bezzwłocznego podjęcia konstruktywnych rozmów z Parlamentem Europejskim w celu przyjęcia decyzji w sprawie mandatu i składu grupy roboczej ds. środków własnych, zgodnie z porozumieniem z 27 czerwca, w celu dotrzymania terminu pierwszej oceny w 2014 roku. Grupa robocza ds. środków własnych powinna zostać powołana w chwili formalnego przyjęcia rozporządzenia w sprawie WRF.

- 2014: priorytet dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia:
 
Oprócz warunków, jakie muszą zostać spełnione, zanim Parlament sfinalizuje procedurę w sprawie WFR, wyrażamy głębokie zaniepokojenie w związku z czytaniem w Radzie w sprawie budżetu na 2014 rok. Zamiast koncentracji na wstępie 2014 roku finansowania na rzecz młodzieży, małych i średnich przedsiębiorstw, badań i innowacji w celu uniknięcia znacznego spadku finansowania tych polityk w stosunku do 2013 r., Rada praktycznie złamała porozumienie, dokonując cięć zobowiązań na rzecz tych programów i zmniejszając o ponad 1 mld euro całkowite środki na płatności w 2014 r. w stosunku do projektu budżetu zaproponowanego przez Komisję. Tego rodzaju obcesowe zerwanie porozumienia zaledwie kilka dni po jego zawarciu stanowi prowokację, która jest absolutnie nie do przyjęcia.


Kontakty z rzecznikami Grup:

Pedro Lopez de Pablo
Grupa EPL
email: pedro.lopez@europarl.europa.eu
GSM: 0032-475 49 33 52

Utta Tuttlies
Grupa S&D
email: utta.tuttlies@europarl.europa.eu
GSM: 0032-473-85 34 07

Neil Corlett
Grupa ALDE
email: neil.corlett@europarl.europa.eu
GSM: 0032-478-78 22 84

Zaangażowani europosłowie

SWOBODA Johannes (Hannes)

SWOBODA Johannes (Hannes)

Przewodniczący / Przewodnicząca
Austria

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Wspólny list przewodniczących grup w PE do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej