Niniejszy Plan Działań został zainicjowany przez Grupę S&D w dniu 25 marca 2020 r. Kryzys związany z COVID-19 i jego wielorakie skutki dla naszych społeczeństw wciąż codziennie podlegają ewolucji. Grupa S&D stale monitoruje sytuację i jest gotowa odpowiedzieć na kryzys, wysuwając dodatkowe postulaty i propozycje polityczne w miarę rozwoju sytuacji w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

PLAN DZIAŁAŃ GRUPY S&D W SPRAWIE WALKI Z PANDEMIĄ COVID-19: 25 PROPOZYCJI POKONANIA KRYZYSU

PILNE DZIAŁANIA

 1. Ogólnounijne inwestycje w badania naukowe i efektywne dzielenie się danymi w celu skutecznego leczenia i stworzenia potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, która musi być dostępna dla wszystkich.
 2. Ogólnounijne gromadzenie niezbędnego sprzętu medycznego, materiałów i środków, zapewnienie zestawów do testów szczególnie dotkniętym regionom, wydajne i elastyczne, wspólne udzielanie zamówień na zaopatrzenie medyczne, wzmocnienie agencji zdrowia publicznego (ECDC, EMA) poprzez uruchomienie wszystkich instrumentów zdrowia publicznego, dostępnych na poziomie europejskim.
 3. Natychmiastowe stworzenie koronaobligacji, gwarantowanych przez program zakupu przez Europejski Bank Centralny.
 4. Uruchomienie europejskiego mechanizmu stabilności (EMS) wraz z określoną linią kredytową w celu uniknięcia różnic stóp procentowych krajowych obligacji publicznych, bez dodatkowych warunków makroekonomicznych.  
 5. Uruchomienie tymczasowego europejskiego systemu dochodu minimalnego w celu ochrony wszystkich rodzajów pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek i małych przedsiębiorstw, w tym w szczególności pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek w przypadku niepewnych form zatrudnienia i rodzin o niskich dochodach.
 6. Gwarancja kredytowa dla pierwszych właścicieli mieszkań, aby zapobiec niespłaceniu kredytu hipotecznego, wraz ze specjalnym systemem ochrony najemców przed eksmisją w przypadku szoku gospodarczego w czasie kryzysu.
 7. Zapewnienie ciągłości dostaw i dystrybucji podstawowych towarów oraz niezbędnego sprzętu medycznego i ochronnego na jednolitym rynku.
 8. Umożliwienie wykorzystania pełnej elastyczności zasad ramowych dotyczących pomocy państwa, w tym uruchomienie art. 107 ust. 3 w celu „zaradzenia poważnym zaburzeniom” oraz wdrożenie proponowanych przez Komisję nowych tymczasowych ram prawnych, tak długo, jak będzie to konieczne na etapie naprawy gospodarczej.
 9. Zapewnienie niezakłóconych dostaw żywności z sektorów rolnictwa, rybołówstwa i przedsiębiorstw spożywczych podczas bezpośredniego kryzysu zdrowotnego i po jego zakończeniu, poprzez zabezpieczenie ich dalszej produkcji i transportu, bez stosowania barier na jednolitym rynku.
 10. Lepsza koordynacja i wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi na temat zamykania granic i ograniczeń, w tym zielone pasy w celu ochrony łańcuchów dostaw.
 11. Uruchomienie systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia i tymczasowej europejskiej gwarancji zatrudnienia, aby walczyć z potencjalnie masowym bezrobociem, w zależności od tempa naprawy gospodarczej. Propozycjami tymi powinna kierować się kompleksowa europejska strategia naprawy socjalnej na szczeblu UE i krajowym, w ramach ścisłego dialogu z partnerami społecznymi, chroniąc prawa pracowników i zapewniając dobrobyt dla wszystkich.
 12. Uruchomienie kompleksowej strategii przeciwdziałania ubóstwu oraz wzmocnienie systemów zabezpieczenia społecznego. Europejska naprawa socjalna powinna koncentrować na najsłabszych, w tym na dzieciach i gospodarstwach domowych rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 13. Zmniejszenie przepaści cyfrowej i inwestowanie w dostęp do Internetu wysokiej jakości, w szczególności w celu wspierania nauczania online i edukacji szkolnej w odległych obszarach, a także ułatwienia podatkowe dla jednostek i rodzin przy zakupie komputerów lub tabletów.
 14. Zapewnienie środków zapobiegawczych dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl, którzy znajdują się w hotspotach i ośrodkach detencyjnych.
 15. Komisja i państwa członkowskie powinny włączyć wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich do unijnych platform i mechanizmów walki z COVID-19.
 16. UE musi zademonstrować międzynarodową solidarność. WHO uruchomił Fundusz Solidarności COVID-19. Przyjmujemy z zadowoleniem uruchomienie 25 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju, które zostaną przekazane za pośrednictwem WHO.

  DZIAŁANIE ŚREDNIOTERMINOWE
   
 17. Inwestowanie w publiczne systemy opieki zdrowotnej w Europie i ich wzmocnienie, zachęcanie państw członkowskich do zwiększenia zatrudnienia personelu medycznego poprzez zapewnienie krajowym systemom opieki zdrowotnej wystarczających środków na wynagrodzenia i sprzęt medyczny.
 18. Zapewnienie odpowiednich zasobów UE dzięki ambitnym wieloletnim ramom finansowym na lata 2021–2027. Jest rzeczą oczywistą, że nawet 1,3% DNB, zaproponowane przez Parlament Europejski nie wystarczy, aby wyjść z kryzysu w obecnych okolicznościach.

  DZIAŁANIE DŁUGOTERMINOWE
   
 19. Uzupełnienie natychmiastowych działań w ramach EBC i EMS poprzez utworzenie europejskiego departamentu skarbu, uprawnionego do emisji euroobligacji na stabilnych podstawach. Konieczne jest wsparcie ciągłych wysiłków państw członkowskich na rzecz umocnienia i ustabilizowania naprawy gospodarczej i socjalnej oraz zapewnienie środków na dalsze finansowanie długoterminowego, zrównoważonego rozwoju UE i Europejskiego Zielonego Ładu.
 20. Reforma europejskich reguł fiskalnych, aby wzmocnić ich zdolność do podejmowania działań antycyklicznych i przekształcić je w zachętę do zaspokojenia znacznych potrzeb w zakresie inwestycji publicznych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu. Ostatecznym celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju środowiskowego, gospodarczego i społecznego oraz równego podziału obciążeń i zysków wynikających z transformacji.   
 21. Przegląd i powiększenie zasobów własnych UE (art. 311 Traktatu) w celu zmniejszenia wkładów państw członkowskich, opartych na DNB oraz zwiększenie kwoty nowych dochodów, niezbędne do wdrożenia nowej europejskiej agendy politycznej i jej priorytetów.
 22. Nowa roczna analiza zrównoważonego wzrostu, mająca na celu przeformułowanie obecnego europejskiego semestru w związku z zasadniczą zmianą gospodarczego i społecznego kontekstu od czasu jego uruchomienia w listopadzie 2019 roku. Powinna ona być wykorzystana jako dźwignia do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ.  
 23. Nowa europejska polityka przemysłowa, która ma sprawić, że będzie ona nie tylko bardziej konkurencyjna, ale także bardziej odporna na globalne wstrząsy, jako priorytet dla sektorów strategicznych. Powinna ona również doprowadzić do zwiększenia produkcji w Europie leków i składników farmaceutycznych, wyrobów, sprzętu i materiałów medycznych. Udział publiczny, a nawet nacjonalizacja korporacji o znaczeniu systemowym i strategicznym, musi być ostateczną opcją, jeśli grupy przemysłowe i korporacje w tych sektorach nie przetrwałyby inaczej kryzysu. W tym kontekście należy uruchomić nowy „Fundusz Sprawiedliwej Transformacji”, a jego zakres powinien umożliwić wspieranie rozwoju działalności przemysłowej w dziedzinie produktów i sprzętu medycznego.
 24. Silna i dobrze finansowana polityka regionalna i polityka spójności jako kluczowe narzędzia wspierania spójnej naprawy gospodarczej i socjalnej w całej UE. Powinno temu towarzyszyć uproszczenie procedur dostępu do funduszy.
 25. Wzmocnienie odporności Europy poprzez wyciągnięcie wniosków z obecnego kryzysu w kwestii niewystarczającego planowania awaryjnego oraz zdolności do reagowania kryzysowego w dziedzinie ochrony zdrowia, gospodarki i spraw socjalnych. Komisja Europejska powinna w najbliższej przyszłości przedstawić Parlamentowi i Radzie propozycję szeroko zakrojonej i ambitnej europejskiej strategii w zakresie odporności, w tym w kwestii wpływu awaryjne warunki klimatyczne.

Post-Covid 19: what’s the recovery plan for Europe?

 

Dzieje się teraz

Powiązane dokumenty

S&D Group's action plan covid19
Leaders letter on Covid19
25 propozycji pokonania kryzysu
SD-Recovery-Plan-29-April-2020
Podsumowanie - Plan Grupy S&D: Naprawa gospodarcza, społeczna i ekologiczna w Unii Europejskiej
A European Health Union. Increasing EU competence in health - coping with COVID19 and looking to the future
The Covid-19 Pandemic: S&D recovery plan for democracy & fundamental rights
S&D policy paper on the recovery of tourism
Reform of the System of Own Resources of the EU for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework
Tax justice to foster post-pandemic recovery. An S&D Roadmap
A new EU long-term industrial strategy - A proposal by the Socialists and Democrats
S&D Policy Paper: A Fair and Equitable Global Vaccine Strategy

Powiązane filmy wideo

Galeria mediów

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodnicząca
Prezydium Grupy S&D, Przewodnicząca
Hiszpania