• Inkluzywna unia cyfrowa dla Europy

  Europa przechodzi rewolucję cyfrową. Wywiera ona wpływ na nasze codzienne życie: od głosowania w Internecie po łącza szerokopasmowe, od lepszych sposobów komunikowania się po zakupy online oraz od użytecznych narzędzi cyfrowych po nowe gałęzie przemysłu wysokiej technologii i nowe miejsca pracy.

  Przyjmujemy z zadowoleniem możliwości, jakie rewolucja ta oferuje wszystkim obywatelom Europy i pragniemy stawić czoła potencjalnym wyzwaniom, jakie ze sobą niesie.

 • Czy gospodarka cyfrowa zmieni nasze życie na lepsze?

  „The Journal for a Progressive Economy” poświęcił swoje szóste wydanie wyzwaniom i możliwościom unii cyfrowej. Czołowi ekonomiści i politycy zastanawiają się nad stworzeniem odpowiednich warunków dla nowego świata pracy oraz sposobami, dzięki którym rewolucja cyfrowa może być sprawiedliwą rewolucją, a także nad rolą nowych przedsiębiorstw i innowacji we wprowadzaniu tych zmian.

  Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać nowe technologie i innowacje cyfrowe tutaj.

 • Cyfrowe miejsca pracy dla wszystkich

  • wykorzystać umiejętności, wiedzę i doświadczenia, które już mamy, aby upewnić się, że Europa jest gotowa podjąć wyzwanie i abyśmy mogli stworzyć więcej lepszych miejsc pracy w UE.
  • skupić się na szkoleniach, przekwalifikowaniu i uczeniu się przez całe życie, aby wspierać i przygotować naszych pracowników oraz wykorzystać tę nową szansę.
  • zachęcać partnerów społecznych do wspierania pracowników poprzez przemiany w gospodarce i miejscach pracy, a w szczególności poprzez wspieranie ludzi będących w potrzebie, broniąc praw pracowniczych i budując silne partnerstwa.
  • poszukiwać nowych form zatrudnienia i sposobów, mających na celu ochronę jakości miejsc pracy, w tym poprzez modernizację systemów zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, dialogu społecznego i rokowań zbiorowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony pracowników.
  • monitorować ilościowy i jakościowy wpływ gospodarki cyfrowej na zatrudnienie: z dywidendy cyfrowej od zysków w formie wzrostu wydajności powinni skorzystać wszyscy, a nie tylko pracodawcy.
  • upewnić się, że przejście na cyfrowe środowisko pracy nie naruszy europejskich standardów pracy i zatrudnienia, w tym prawa pracy, przepisów dotyczących bhp oraz standardów ochrony konsumenta.
 • Przemysł i innowacje

  • wspierać programy przyspieszania rozwoju przedsiębiorstw typu startu-up, aby pomagać w rozwoju i ewolucji wielkich idei.
  • rozwijać innowacyjne, transgraniczne europejskie ośrodki w celu stworzenia regionów o dużej koncentracji umiejętności i przedsiębiorstw w celu generowania nowych miejsc pracy i możliwości.
  • dążyć do bliższej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami o ugruntowanej pozycji i nowymi przedsiębiorstwami, rozpoczynającymi działalność, w celu promowania zintegrowanego, zrównoważonego i konkurencyjnego modelu przemysłowego „cyfrowej produkcji”.
  • stworzyć ośrodki technologiczne w mniej rozwiniętych europejskich regionach, które pomogą rozwinąć lokalne gospodarki oraz podzielić się innowacjami i dostępem do informacji z nowymi i małymi przedsiębiorstwami z całej Europy.
  • wspierać otwarte standardy w celu wspierania pracy zbiorowej i innowacji. Otwarte oprogramowanie i otwarty dostęp przyspieszają procesy innowacji i wzmacniają sektor badań i rozwoju. Należy zachęcać do tego, by nowe idee, produkty i usługi cechowały interoperacyjność, niezależność i mobilność.  
  • rozwijać europejskie standardy interoperacyjności, rozwiązania i ramy prawne.
  • zapewnić, by nowe technologie promowały zrównoważony wzrost, poprawiły jakość życia, zajęły się zmianami klimatycznymi oraz kwestiami efektywności energetycznej, w tym usuwaniem i ponownym wykorzystaniem.
 • Włączenie cyfrowe

  E-administracja:

  • promować i zachęcać do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
  • umożliwić wszystkim europejskim obywatelom łatwy dostęp do większej liczby usług administracji on-line oraz większą transgraniczną interoperacyjność systemów identyfikacji elektronicznej. 
  • korzystać z możliwości, jakie stwarza technologia dużych zbiorów danych w celu poprawy źródeł danych publicznych oraz rozwijać inteligentne i zrównoważone rozwiązania w takich dziedzinach jak transport publiczny, inteligentne miasta, rolnictwo i sektory gospodarki morskiej.
  • wspierać cyfryzację europejskich i krajowych organów administracji publicznej, aby były one nowoczesne i efektywne pod względem kosztów.

  Infrastruktura:

  • nadać priorytet powszechnej, szybkiej łączności, obejmującej wszystkie części Unii Europejskiej, w tym obszary wiejskie i oddalone.
  • korzystać z finansowania publicznego i prywatnego na rzecz infrastruktury cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

  Umiejętności:

  • wspierać małe przedsiębiorstwa i obywateli - zwłaszcza w podeszłym wieku i osoby niepełnosprawne - w celu zapewnienia dostępu do usług cyfrowych sprzyjającego włączeniu społecznemu i wolnego od granic.
  • wprowadzić umiejętności cyfrowe do szkolnych programów nauczania od szkoły podstawowej wzwyż.
  • rozwijać cyfrowe programy edukacyjne, dostosowane do dziewcząt i chłopców.
  • promować umiejętności STEM (nauka, technologia, edukacja i matematyka) w ramach szkolnictwa wyższego.
  • zagwarantować swobodny dostęp do narzędzi edukacji cyfrowej oraz w zakresie TIK.
 • Prawa online: zaufanie i sprawiedliwość

  Zaufanie: ochrona danych i cyberbezpieczeństwo

  • wdrożyć pakiet dotyczący ochrony danych, który musi uczynić swoim priorytetem ochronę obywateli. 
  • zapewnić, by technologie cyfrowe, które wykorzystują duże zbiory danych, szanowały prywatność.
  • wdrożyć dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (cyberbezpieczeństwa), aby zapewnić lepszą współpracę w ramach walki z cyberatakami.
  • współpracować z firmami cyfrowymi, aby zapobiec cyberprzemocy i promować „najlepsze zachowania w internecie”.
  • promować alfabetyzację cyfrową w ramach celów rozwojowych na poziomie globalnym.
  • zagwarantować ochronę online osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności dzieci oraz ochronę przed nadużyciami w internecie. Otwarty i bezpłatny dostęp do internetu dla wszystkich nie oznacza internetu bez zasad.
  • analizować kulturowe i społeczne skutki funkcjonowania społeczeństwa cyfrowego.

   

  Uczciwe traktowanie konsumentów

  • znieść opłaty roamingowe za połączenia komórkowe i przesył danych wewnątrz UE i zapewnić, by transgraniczne opłaty za połączenia komórkowe były uczciwe.
  • zagwarantować pewność prawną dla prawdziwej neutralności sieci w celu zapewnienia, że cały ruch internetowy będzie traktowany jednakowo, bez dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń. Zarządzanie ruchem powinno być dozwolone jedynie w wyjątkowych okolicznościach i w ramach jasnych ograniczeń prawnych.  
  • poprawić ochronę konsumentów (w tym świadczenie usług powszechnych) w ramach przepisów telekomunikacji elektronicznej.
  • zapewnić, by dyrektywa o handlu elektronicznym chroniła konsumentów i stworzyła bardziej uczciwe, sprzyjające innowacyjności środowisko internetowe.
  • stworzyć ogólnoeuropejski system oznakowania w celu informowania konsumentów o wydajności odbiornika w telefonach komórkowych.
  • egzekwować unijne przepisy w zakresie konkurencji, aby zapobiegać nadmiernej koncentracji rynku i nadużyciom, monitorować konkurencję w zakresie oferowanego pakietu treści i usług oraz rozważyć wprowadzenie przepisów w sprawie oddzielenia wyszukiwarek internetowych od innych usług komercyjnych.

   

  Gospodarka cyfrowa

  • dokonać przeglądu praktyk biznesowych platform „gospodarki dzielenia się” oraz rozważyć wprowadzenie ram prawnych dla platform w gospodarce cyfrowej.
  • uregulować treści, dostęp lub ochronę prywatności i ochronę danych w taki sam sposób dla tak zwanych dostawców OTT, jak dla tradycyjnych usług telekomunikacyjnych i audiowizualnych.
  • znaleźć optymalne rozwiązanie dla blokowania geograficznego, aby płatne treści lub informacje można było uzyskać w innym kraju UE, bez ograniczania gospodarki cyfrowej lub zmuszania konsumentów w UE do wykorzystywania nielegalnych narzędzi, aby uzyskać do nich dostęp.  
  • zapewnić skoordynowaną, sprawiedliwą i zrównoważoną politykę podatkową, dostosowaną do gospodarki cyfrowej.
  • dokonać przeglądu europejskich praw autorskich w celu zapewnienia, że będą one wspierać publiczny dostęp do dóbr kultury, a równocześnie znaleźć zrównoważone rozwiązania w celu zagwarantowania twórcom praw i godziwego wynagrodzenia oraz inwestycji w sektorze kultury.

Co rozumiemy przez unię cyfrową?

Komisja Europejska zaproponowała strategię cyfrową, aby stawić czoła niektórym z tych zmian, ale my chcemy pójść dalej. Chcemy, by kwestie cyfrowe zostały uwzględnione we wszystkich aspektach europejskiego życia - chcemy prawdziwej unii cyfrowej.

Chcemy mieć pewność, że cyfryzacja naszych społeczeństw i gospodarek może zostać wykorzystana do promocji naszych podstawowych wartości i ochrony wolności, sprawiedliwości, pluralizmu, dostępności i solidarności. Innowacje cyfrowe muszą być rozwijane w sposób, który pomoże rozwijać się społeczności i promować ludzką godność, samostanowienie, praworządność, prywatność, etniczną i kulturową różnorodność, wolność słowa i demokrację.

Ponieważ kwestie cyfrowe są przekrojowe i łączą się z wieloma różnymi dziedzinami, w tym z jednolitym rynkiem i polityką przemysłową, chcemy upewnić się, by wszyscy decydenci polityczni, związki zawodowe, partnerzy społeczni i kulturalni, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorcy współpracowali ze sobą w celu stawienia czoła różnym aspektom gospodarki cyfrowej zgodnie z naszymi socjaldemokratycznymi wartościami i naszą wizją. Chcesz poznać więcej szczegółów? Przeczytaj stanowisko Grupy S&D w sprawie unii cyfrowej.

Wątpliwości cyfrowe? Poznaj znaczenie technicznego żargonu, korzystając z naszego słowniczka.

Jakie są korzyści?

Cyfryzacja przekształca nasze przyszłe gospodarki i nasze społeczeństwa. Korzyści są oczywiste: prowadzi ona do tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy konkurencyjności, wyboru konsumenta i zrównoważonego wzrostu.

Inteligentne rozwiązania technologii informacyjnych i komunikacyjnych połączą kraje, regiony, miasta, społeczności wiejskie, przedsiębiorstwa i obywateli w całej Europie, aby poprawić jakość naszego życia w sposób efektywny pod względem wykorzystania zasobów.

Europejskie polityki muszą odzwierciedlać najnowsze innowacje i zapewnić, by stworzyły one podstawy do zbudowania sprawnie funkcjonującego, inkluzywnego społeczeństwa cyfrowego w Europie i na całym świecie.

Innowacje technologiczne i cyfrowe mogą pomóc w rozwiązaniu nierówności społecznych i dyskryminacji oraz promować otwartość, sprawiedliwość, przejrzystość, stabilność i odpowiedzialność w naszym społeczeństwie.

O co walczymy?

Grupa S&D ciężko pracuje, aby upewnić się, by wszystkie przyszłe przepisy i fundusze unijne przeznaczone zostały na realizację naszego celu, jakim jest zbudowanie inkluzywnej unii cyfrowej.

Chcemy, by UE:

 • wspierała dostosowania i innowacje niezbędnych do zmiany europejskiej bazy przemysłowej.
 • inwestowała w infrastrukturę cyfrową, e-administrację i e-umiejętności.
 • zaangażowała się w tworzenie nowych miejsc pracy dla wszystkich w oparciu o istniejące przepisy społeczne oraz w zakresie zatrudnienia w celu dostosowania się do nowych sposobów pracy i promowania środków finansowych na szkolenia i przekwalifikowanie.
 • sprawiła, by unijne prawo cyfrowe cieszyło się zaufaniem oraz by było ono sprawiedliwe i odpowiedzialne, poprzez wdrożenie przepisów w zakresie ochrony danych.
 • budowała zaufanie poprzez zapewnienie, że obywatele podlegają ochronie online, a łączność elektroniczna i technologia sieciowa są bezpieczne, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw.
 • dokonała przeglądu europejskich przepisów dotyczących praw autorskich w celu zapewnienia, że będą one wspierać publiczny dostęp do kultury oraz znalazła zrównoważone rozwiązania w celu zagwarantowania praw twórców i dostępu użytkowników, a także zapewniła godziwe wynagrodzenie i wspierała inwestycje w sektorze kultury.  
 • znalazła optymalne rozwiązania na szczeblu UE w zakresie blokowania geograficznego.
 • zaproponowała sprawiedliwe, konkurencyjne i przyjazne dla konsumenta ramy prawne dla wszystkich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na europejskim rynku cyfrowym.
 • zapewniła przystępne cenowo i dostępne dla wszystkich połączenia internetowe w całej UE.
 • zapewniła skoordynowaną, sprawiedliwą i zrównoważoną politykę podatkową w gospodarce cyfrowej.

Słowniczek: Żargon rozszyfrowany

Duże zbiory danych - gromadzenie i analiza danych na dużą skalę, możliwe dopiero obecnie dzięki nowym technologiom.

Łączenie/rozdział - techniki marketingu łączenia usług w jednym pakiecie, np. łączna sprzedaż telefonu, internetu i usług telewizyjnych.

Cyberataki/cyberbezpieczeństwo - świadome próby uszkodzenia, zakłócenia lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do komputera lub sieci łączności elektronicznej, czasami na bardzo dużą skalę, skierowane przeciwko organizacjom lub firmom. Cyberbezpieczeństwo obejmuje środki, mające na celu zapobieganie i wykrywanie ataków cybernetycznych.

Agenda cyfrowa - Komisja Europejska uruchomiła w 2010 roku „agendę cyfrową dla Europy” w ramach strategii „Europa 2020”, koncentrującą się na wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu pobudzenia wzrostu europejskiej gospodarki. W 2015 roku Komisja uruchomiła zaktualizowaną „Strategię jednoliteo rynku cyfrowyego”, która ma bardziej ograniczony zakres niż unia cyfrowa, jaką pragnie stworzyć Grupa S&D.Przepaść cyfrowa - podziały gospodarcze i społeczne, wynikające z różnych poziomów dostępu do usług internetowych; np. pewne grupy wiekowe i poziomy dochodów mogą być w coraz większym stopniu wykluczone ze względu na brak umiejętności lub urządzenia.Alfabetyzacja cyfrowa - wyuczona umiejętność poszukiwania, rozumienia, oceny i tworzenia informacji pochodzących ze źródeł elektronicznych.

E-administracja - wykorzystywanie technologii w celu zapewnienia lepszej jakości usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw, w tym zrewidowanie sposobu organizacji i procesów pracy. Przykłady obejmują głosowanie online, platformy dla obywateli do płacenia podatków lub inteligentne pomysły, takie jak informowanie o dziurach w drodze za pośrednictwem telefonu.

Blokowanie geograficzne - różne rodzaje praktyk marketingowych, wznoszących sztuczne, cyfrowe bariery pomiędzy krajami UE i uniemożliwiające konsumentom dostęp do usług lub produktów cyfrowych poza granicami ich państwa członkowskiego.

IP - dostawca usług internetowych/własność intelektualna/protokół internetowy (umowa na przesyłanie danych w sieci).

Neutralność sieci - zasada, zgodnie z którą cały ruch internetowy powinien być traktowany równo, bez dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, typu treści, urządzenia, usługi lub aplikacji.

Otwarty dostęp - bezpłatny dostęp online do informacji naukowych (często również do badań, finansowanych ze środków publicznych).

Otwarte oprogramowanie - oprogramowanie, które jest publicznie dostępne: każdy może uzyskać do niego dostęp, używać lub zmieniać kod, zazwyczaj w ramach licencji ramowej.

Dostawcy over-the-top lub OTT - dostawcy cyfrowych lub podobnych usług (głównie w dziedzinie telekomunikacji), którzy nie muszą przestrzegać przepisów dotyczących tradycyjnej (niecyfrowej) konkurencji.

Przenoszenie - możliwość korzystania z oprogramowania i treści cyfrowej poza krajem, w którym zostały one kupione.

Roaming - korzystanie z telefonów komórkowych poza obszarem, w którym usługa została zakupiona, za lub bez dodatkowej opłaty dla dostawcy usług, w tym za połączenia telefoniczne i przesył danych.

Gospodarka dzielenia się - model gospodarczy, w którym osoby mogą wynajmować lub pożyczać towary lub usługi bezpośrednio od ich właścicieli.

Umiejętności STEM - nauka, technologia, edukacja i matematyka: kluczowe umiejętności cyfrowe, jakich potrzebujemy, aby inwestować w przyszłość.

Neutralność technologiczna - zapewnienie przepisów, mających równe zastosowanie na różnych platformach wykorzystujących alternatywne technologie, aby dostarczyć podobne produkty.

Usługa powszechna - minimalne usługi, określone w dyrektywie o usłudze powszechnej, dostępne dla wszystkich użytkowników, a w przyszłości wszystkie usługi telekomunikacyjne i transmisji danych niezależnie od położenia geograficznego i w przystępnej cenie.

Prasowe

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni