Handel ludźmi: „Kraje UE muszą udzielać ofiarom zezwolenia na pobyt”

2012-2016 EU Strategy towards the eradication of human trafficking

Europejscy Socjaliści i Demokraci wezwali państwa członkowskie UE do aktywnego wdrażania Strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016, ponieważ liczba ofiar pozostaje szokująco wysoka.

Po dzisiejszym przedstawieniu w Parlamencie Europejskim sprawozdania śródokresowego Komisji w sprawie strategii UE, Grupa S&D zaapelowała do europejskich rządów, by udzielały zezwolenia na pobyt ofiarom handlu ludźmi, a także o większe wsparcia finansowe dla organizacji pozarządowych, zapewniających bezpłatne porady prawne.

Ponadto Grupa S&D wezwała UE i jej państwa członkowskie do ratyfikowania Konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (zwanej Konwencją Stambulską).

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, eurodeputowana Tanja Fajon powiedziała:

- Handel ludźmi stanowi poważne pogwałcenie praw podstawowych, często związane z przestępczością zorganizowaną, nie tylko w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. Potrzebujemy kompleksowego i spójnego podejścia, ochrony ofiar i karania przestępców.

- Ekonomiczne i seksualne wykorzystywanie przynosi hańbę Europie, naruszając godność człowieka. Grupa S&D wielokrotnie wzywała Komisję Europejską do wykorzystania wszelkich dostępnych środków w celu zapobiegania handlowi ludźmi oraz zapewnienia zbierania szczegółowych danych porównawczych.

Eurodeputowana Marie Arena, rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równouprawnienia, powiedziała:

- Musimy kontynuować te wysiłki na szczeblu europejskim i krajowym w celu wyeliminowania handlu ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, które stanowią 80% ofiar.

- Państwa członkowskie UE muszą skupić się na ofiarach, oferując im ochronę i wsparcie, w szczególności poprzez zapewnienie im dostępu do skutecznego wymiaru sprawiedliwości oraz udzielając im zezwoleń na pobyt.

Sprawozdanie śródokresowe Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141017_mid-term_report_on_the_2012-2016_eu_strategy_on_trafficking_in_human_beings_en.pdf

Najważniejsze ustalenia

Ofiary
• 30,146 ofiar zostało zarejestrowanych w 28 państwach członkowskich UE w okresie trzech lat (2010-2012). Władze krajowe coraz lepiej identyfikują i nawiązują kontakt z ofiarami handlu ludźmi.
• 80% zarejestrowanych ofiar stanowiły kobiety.
• 16% zarejestrowanych ofiar stanowiły dzieci.
• Ponad 1000 dzieci zarejestrowanych jako ofiary handlu ludźmi zostało przemyconych w celu wykorzystywania seksualnego.
• 69% zarejestrowanych ofiar zostało przemyconych w celu wykorzystywania seksualnego.
• 95% zarejestrowanych ofiar wykorzystywania seksualnego stanowiły kobiety.
• 71% zarejestrowanych ofiar wyzysku w pracy stanowili mężczyźni.
• 65% zarejestrowanych ofiar stanowili obywatele UE.

Handlarze ludźmi
• 8,551 aktów oskarżenia w zakresie handlu ludźmi zostało zgłoszonych przez państwa członkowskie w ciągu trzech lat (2010-2012).
• Ponad 70% handlarzy ludźmi stanowili mężczyźni. Tak było w przypadku podejrzanych, oskarżonych i skazanych handlarzy ludźmi.
• 3786 wyroków skazujących za handel ludźmi zostało zgłoszonych przez państwa członkowskie w ciągu trzech lat. 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141017_working_paper_on_statistics_on_trafficking_in_human_beings_en.pdf