Zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony kobiet przed wszelkimi formami przemocy ma kluczowe znaczenie - mówi Grupa S&D

It is crucial to step up our efforts to protect women against all forms of violence, say S&Ds, EU ratification of the Council of Europe Istanbul Convention, Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, Iratxe García Pérez, of violence, domestic, sexual, harassm

Europa podjęła nowy krok na rzecz zwalczania i zapobiegania wszelkim formom przemocy wobec kobiet. Wczoraj wieczorem Komisja Wolności Obywatelskich oraz Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim znaczną większością głosów dały zielone światło dla ratyfikacji przez UE konwencji stambulskiej Rady Europy.

 

Współsprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego, francuska socjalistka, Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, powiedziała:

- Sprawozdanie dotyczące przystąpienia do konwencji stambulskiej zostało przyjęte znaczną większością głosów i gorąco dziękuję moim kolegom za tak szerokie poparcie. 

- Przystąpienie UE do konwencji zapewni spójne ramy prawne w celu zwalczania przemocy wobec kobiet; od zapobiegania jej po wsparcie dla wszystkich ofiar. Czas ucieka, biorąc pod uwagę, że jedna trzecia wszystkich kobiet w Europie doświadczyła fizycznych lub seksualnych aktów przemocy.

- Jestem dumna z niniejszego sprawozdania, które zawiera obecnie sformułowanie, że odmowa świadczeń dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z nim związanych, w tym bezpiecznej i legalnej aborcji, stanowi przemoc wobec kobiet. Zawsze będę zaangażowana w zapewnienie, aby kobiety miały wybór i kontrolę nad swoimi ciałami; bez tego jest to przemoc związana z płcią. Od wielu miesięcy o to walczę i cieszę się, że zostało to przyjęte w niniejszym sprawozdaniu.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet, Iratxe García Pérez powiedziała:

- 33% europejskich kobiet zostało dotkniętych pewnym rodzajem przemocy, domowej, seksualnej, molestowaniem w pracy, itd. Społeczeństwo, w którym połowie ludności ciągle grozi stanie się ofiarą przemocy związanej z płcią, wymaga od nas wzięcia odpowiedzialności i podjęcia pracy na rzecz wyeliminowania tej niesprawiedliwości.

- Kwestią wielkiej wagi jest jak najszybsze przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji stambulskiej, ponieważ jest to pierwszy przyjęty, prawnie wiążący instrument, stanowiący najbardziej dalekosiężny traktat międzynarodowy, dotyczący przemocy wobec kobiet jako poważnego naruszenia praw człowieka.

- Konieczne jest jednak również posiadanie wiążącego aktu prawnego Unii w celu zapewnienia, aby środki ustawowe, zapobiegawcze i korygujące konwencji stambulskiej stały się częścią systemu prawnego państw członkowskich, a także zapewnienia, aby Europejski Trybunał Sprawiedliwości mógł wydawać orzeczenia w tej sprawie.