Grupa S&D: Integracja regionalna w Afryce Zachodniej ma kluczowe znaczenie dla pokonania wyzwań

S&Ds: regional integration in West Africa crucial to overcoming challenges, S&D MEPs Maria Arena, Cécile Kyenge, Carlos Zorrinho and Ricardo Serrão Santos, West African Regional meeting of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in Freetown, Sierra Leone,

Migracja, zrównoważony rozwój i pokonanie Eboli były głównymi tematami Zachodnioafrykańskiego Regionalnego posiedzenia Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w Freetown w Sierra Leone, w dniach 22-24 lutego. W posiedzeniu wzięli udział eurodeputowani S&D, Maria Arena, Cécile Kyenge, Carlos Zorrinho i Ricardo Serrão Santos.

Koordynatorka Grupy S&D ds. WZP AKP-UE, eurodeputowana Maria Arena powiedziała:

- UE musi wspierać wzmocnienie integracji regionalnej w Afryce Zachodniej w celu nasilenia swobodnego przepływu towarów, usług i osób w ramach regionu Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). Nie możemy wspierać strategii Komisji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym (EPA), polegającej na obejściu tak ważnych krajów, jak Nigeria, Gambia i Mauretania, które stanowią ponad 70% ludności w Afryce Zachodniej.

- Droga do postępu w kwestii EPA musi polegać na lepszym zrozumieniu obaw krajów Afryki Zachodniej, aby w pełni ocenić wpływ EPA na integrację regionalną, a także na ściślejszej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, aby rozwijać asymetryczne porozumienia w dziedzinie handlu i rozwoju, które ochronią najsłabsze afrykańskie gospodarki.

Dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju danych sektorów koncentrowały się na rolnictwie, rybołówstwie i energii odnawialnej. Członkowie Grupy S&D podkreślili szczególnie poważny problem nielegalnych, nieuregulowanych i nieujawnionych połowów, co wymaga pilnych działań w Afryce Zachodniej w celu rozwiązania problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, z jakimi ma do czynienia ten sektor, przy jednoczesnym wsparciu dla dużej liczebnie, zależnej siły roboczej.

Dyskusje koncentrowały się również na pokonaniu Eboli; eurodeputowani S&D pogratulowali krajom dotkniętym pomyślnego wykorzenienia pandemii oraz podkreślili potrzebę dokonania długoterminowych inwestycji strukturalnych w systemie ochrony zdrowia.

W kwestii migracji członkowie Grupy S&D odnotowali znaczący poziom migracji transgranicznej w Afryce Zachodniej oraz znaczenie instytucjonalnego wsparcia i spójności politycznej dla reagowania na przepływy migracyjne.

Eurodeputowana Cécile Kyenge, wiceprzewodnicząca Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, powiedziała:

- Brak możliwości rozwoju jest jedną z głównych przyczyn migracji w Afryce Zachodniej. Potrzebujemy skoncentrowanego wysiłku na wszystkich szczeblach władzy w krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia.

- Nasze podejście nie może tylko koncentrować się na przepływie osób, ale także na ochronie praw ustanowionych prawnie społeczności i migrantów oraz na związku migracji z rozwojem.

Członkowie Grupy S&D skoncentrowali się również na przedsiębiorczości w Afryce Zachodniej, a także na możliwościach tworzenia nowych miejsc pracy, jeśli przezwyciężone zostaną takie przeszkody, jak dostęp do finansowania.

Eurodeputowany S&D, Carlos Zorrinho powiedział:

- Przedsiębiorczość może stymulować dzielenie się wiedzą, innowacje i postęp technologiczny w zakresie zrównoważonego rozwoju, a równocześnie stwarzać nowe perspektywy dla młodych ludzi. Musimy tworzyć raje przedsiębiorczości zamiast rajów podatkowych.

Na zakończenie sesji członkowie Grupy S&D pogratulowali Sierra Leone postępów w kwestii organizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2018 roku oraz wyrazili zaufanie w to, iż będą to wolne, sprawiedliwe i pokojowe wybory. Eurodeputowani S&D podkreślili szczególnie znaczenie wysłania misji obserwacji wyborów UE w celu monitorowania wyborów w przyszłym roku.