Kultura & edukacja

Kultura & edukacja

Kultura znajduje się w samym sercu Europy i naszych tożsamości. Kultura jest tym, co nas wyróżnia, ale wiąże nas razem i pozwala nam rozwijać się w różnorodności. Udane programy, takie jak Erasmus+, umożliwiły już ponad 9 milionom obywateli UE poznanie naszego kontynentu, poszerzenie horyzontów oraz nawiązanie międzykulturowego dialogu, a także zdobycie nowych kwalifikacji.

Głęboko wierzymy, że edukacja i kultura stanowią istotną część naszego społeczeństwa i powinny być dostępne dla wszystkich. Edukacja i szkolenia mają kluczowe znaczenie dla promowania włączenia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zmniejszania nierówności i wzrostu produkcji, a także wspierania kreatywności. Mogą też pomóc nam stać się aktywnymi, odpowiedzialnymi obywatelami, którzy mogą podejmować świadome decyzje i w pełni uczestniczyć w życiu demokratycznym i społecznym naszych wspólnot, a także na poziomie UE. Dlatego też ciężko pracujemy nad zapewnieniem równego dostępu do edukacji i kultury dla wszystkich.

W 2017 roku Erasmus+ świętował trzy dekady wzbogacania życia i otwierania umysłów. Program ten umożliwił wielu Europejczykom zwiększenie możliwości zatrudnienia, poprawę ich umiejętności, otwarcie na nowe kultury oraz pełne uczestnictwo w demokratycznym życiu. Do tej pory z grantów i szkoleń UE skorzystało 9 milionów osób i 125 000 instytucji.

Aby zagwarantować sukces programu i poszerzyć dostęp do pomocy dla tych, którzy obecnie zmagają się z ograniczeniami finansowymi, Erasmus+ potrzebuje większego budżetu. Grupa S&D będzie kontynuować starania, aby Erasmus+ był naprawdę dostępny dla wszystkich.

Kultura jest fundamentem europejskiej tożsamości. Europejskie dziedzictwo kulturowe jest jednym z największych na świecie oraz źródłem wielkiego prestiżu na arenie międzynarodowej. Kultura jest również źródłem wzrostu gospodarczego i utrzymania dla setek tysięcy osób pracujących w sektorach kultury i sztuki.

Dlatego też pragniemy bronić praw autorskich i sprawiedliwego systemu praw autorskich, a także zapewnić ochronę europejskiej kultury w ramach międzynarodowych umów handlowych. Jesteśmy głęboko przekonani, że artyści zasługują na godne warunki pracy i popieramy ich dążenia do osiągnięcia tego celu.

Dla nas edukacja jest prawem podstawowym, do którego uprawnieni są wszyscy europejscy obywatele, narzędziem integracji społecznej, gospodarczej i kulturowej, niezbędnym do osobistego i zawodowego spełnienia. Wysokiej jakości edukacja, szkolenia i umiejętności muszą być dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich.

Jednak pomimo osiągniętych postępów, nadal istnieje wiele przeszkód dla zapewnienia równego dostępu, a w szczególności brak jest równych szans i/lub finansowania. Dlatego też wzywamy Europę do przyjęcia całościowego podejścia, uznającego rolę formalnej edukacji - a także nieformalnych alternatyw - i szkoleń w zakresie rozwiązywania nierówności, a także do inwestowania w wysokiej jakości programy edukacyjne, aby każdy mógł osiągnąć swój potencjał.

Dzisiaj w Europie jesteśmy dumni z posiadania najbardziej wykształconej i wykwalifikowanej młodzieży na świecie. Jednak tysiące młodych ludzi jest bezrobotnych lub tkwi na bezpłatnych lub nisko płatnych stażach, mając niewielkie perspektywy na godną pracę. Jednocześnie niektórzy młodzi ludzie, doświadczający dyskryminacji, izolacji i braku możliwości stają się tak bardzo sfrustrowani, że stają się podatni na radykalizację.

Pragniemy, aby głosy młodych ludzi zostały wysłuchane; ludziom młodym należy zapewnić szanse, na jakie zasługują, aby mogli tworzyć i doskonalić się. Wysłuchanie młodszych obywateli, nawiązanie z nimi współpracy i ich zaangażowanie w naszą demokrację są rzeczą kluczową: oni są naszą przyszłością.

Rola mediów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka. Wierzymy w wolność prasy i potępiamy wszelkie starania, zmierzające do jej ograniczenia. Socjaliści i Demokraci są zaangażowani w walkę, mającą na celu zapewnienie poszanowania roli prasy i rozwoju wysokiej jakości dziennikarstwa. Dlatego też powinniśmy promować i wzmocnić wysokiej jakości dziennikarstwo śledcze, poprawić ochronę dziennikarzy, kiedy stają się oni przedmiotem ataku oraz wzmocnić współpracę między dziennikarzami a związkami zawodowymi.