Współpraca na rzecz rozwoju & pomoc humanitarna

Współpraca na rzecz rozwoju & pomoc humanitarna

Około miliarda ludzi na całym świecie żyje w skrajnym ubóstwie. Chociaż globalnej społeczności udało się zmniejszyć skrajne ubóstwo o ponad połowę od 1990 roku, to w następstwie niedawnego kryzysu gospodarczego w wielu krajach skrajne ubóstwo pozostaje rzeczywistością.

Unia Europejska jest największym światowym ofiarodawcą pomocy międzynarodowej. Grupa S&D nakłania UE do zachowania globalnego przywództwa i silnego zaangażowania na rzecz programów rozwojowych oraz skutecznej pomocy humanitarnej. Pracujemy również ciężko nad tym, aby wszystkie polityki UE - wewnętrzne i zewnętrzne - były spójne z tymi celami w takich w dziedzinach, jak rolnictwo i handel międzynarodowy, a także w ramach takich polityk, jak identyfikowalność minerałów konfliktu i odpowiedzialne społecznie praktyki w sektorze odzieżowym. Naszym obowiązkiem jest budowanie przyszłości, w której nikt nie zostanie pominięty.

Najważniejszym priorytetem Grupy S&D w dziedzinie polityki rozwojowej jest osiągnięcie wyznaczonych na 2030 rok celów ONZ w zakresie zrównoważonym rozwoju, a w szczególności likwidacja globalnego ubóstwa i nierówności. 17 celów wyznaczonych w rezolucji Przekształcamy nasz świat - Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, stanowi siły napędowe unijnej polityki rozwoju poprzez cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe w samej UE, jak i poza nią.

Konsensus w sprawie rozwoju stanowi ramy dla strategii rozwojowej Unii Europejskiej. Jeśli chcemy osiągnąć rzeczywisty postęp w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju, musimy oprzeć tworzenie polityki o konsensus europejski w sprawie rozwoju, aby określić, w jaki sposób położymy kres nierównościom i zaproponować radykalne, nowe programy dla osiągnięcia tych celów.

Mamy dziś inne priorytety i wyzwania niż w przeszłości, ale musimy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że rolą polityki rozwojowej jest przede wszystkim walka z ubóstwem w celu rozwiązania głównych przyczyn globalnych wyzwań, takich jak migracja i niestabilność.

Edukacja odgrywa kluczową rolę w likwidacji ubóstwa i nierówności, a także w zapobieganiu kryzysom humanitarnym spowodowanym przez człowieka.

75 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły ze względu na sytuacje kryzysowe, ale tylko niecałe 2% globalnej pomocy humanitarnej przeznaczone jest na edukację.

W ramach naszej kampanii EDUCA Grupa S&D walczyła usilnie o to, aby edukacja na obszarach dotkniętych konfliktami stała międzynarodowym priorytetem. UE wyraziła zgodę na przeznaczenie 6% swojego budżetu na pomoc humanitarną w 2017 roku na finansowanie edukacji dzieci na obszarach dotkniętych konfliktami.

To zobowiązanie oznacza, że ponad 4 milionom dzieci w 47 krajach zapewniony już został dostęp do edukacji.

Grupa S&D będzie się nadal domagać podejmowania dalszych działań w celu zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji.Początek formularza