Przemysł, badania & energia

Przemysł, badania & energia

Mamy wizję dla Europy: przemysł powinien ponownie znaleźć się w jej centrum. Razem możemy odnowić europejski przemysł, stworzyć nowe miejsca pracy, przejść na bardziej zrównoważony model produkcji praz wzmocnić europejską konkurencyjność. Priorytetem muszą być badania naukowe, rozwój i edukacja w oparciu o mocne strony Europy w dziedzinie najbardziej zaawansowanych gałęzi przemysłu, technologii środowiskowych, efektywności energetycznej, projektowania i innowacji. Jesteśmy na progu nowej rewolucji przemysłowej, dlatego też jesteśmy zaangażowani we wspieranie cyfrowej transformacji. Chcemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, aby mogły one w pełni odegrać swoją rolę jako siła napędowa tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą naszej gospodarki; tworzą one 85% nowych miejsc pracy i zapewniają dwie trzecie ogólnej liczby zatrudnionych w sektorze prywatnym w UE. Chcemy wspierać MŚP w tym, co robią najlepiej: pobudzaniu gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Nasze priorytety są następujące:

•    lepszy dostęp do finansowania dla MŚP, a w szczególności opracowanie realnych możliwości udziału w firmach typu venture capital
•    wdrożenie „Small Business Act” w celu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz unikania zbędnych obciążeń regulacyjnych i modernizacji procedur administracyjnych
•    doradztwo eksportowe dla mniejszych firm - szczególnie na rynkach poza UE.

Wykwalifikowana i innowacyjna siła robocza Europy stanowi jej największą przewagę konkurencyjną.

Nasze podejście zakłada koncentrację na:

•    inwestowaniu w ludzi poprzez szkolenia i zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego
•    wzmocnieniu dialogu pomiędzy zarządem a pracownikami. W mniejszym stopniu należy skupić się na hierarchii, a w większym - na uczestnictwie
•    rozszerzeniu transgranicznych negocjacji zbiorowych.

We współczesnym świecie zmiany w miejscu pracy są nieuniknione, ale nie muszą one być negatywne i nie muszą dotykać w największym stopniu najbardziej narażonych pracowników. Dzięki większej solidarności, inwestycjom i planowaniu, Europa może czerpać z nich korzyści i zapewnić wszystkim ochronę przed ryzykiem.

Pracujemy na rzecz:

•    lepiej zarządzanej cyfryzacji. „Internet rzeczy”, 5G, chmura obliczeniowa, analiza danych i robotyka zasadniczo zmieniają sposób projektowania, produkcji, sprzedaży i tworzenia wartości dodanej. Musimy wprowadzić politykę w celu wykorzystania tego ogromnego potencjału dla europejskiego przemysłu i zarządzania cyfryzacją z korzyścią dla konsumentów i pracowników.
•    zaangażowania w tworzenie nowych miejsc pracy dla wszystkich w oparciu o istniejące przepisy socjalne i prawa pracy, aby dostosować się do nowych sposobów pracy i wpierać fundusze na szkolenia i przekwalifikowanie
•    lepszego zarządzania przemianami w przemyśle i jego restrukturyzacją wraz z europejskim prawodawstwem, gwarantującym ochronę pracownikom i lepsze planowanie, a także większy dostęp do informacji i konsultacje z pracownikami
•    większej pomocy w przekwalifikowaniu pracowników i odbudowie społeczności dotkniętych przemianami w przemyśle
•    konkurencyjnych klastrów i sieci innowacyjnych
•    zmodernizowanej infrastruktury
•    większej roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego
•    sieci struktur regionalnych wzmacniających europejski przemysł.

Aby zachować konkurencyjność na globalnym rynku, Europa musi być w czołówce i wykorzystać w pełni swoje przewagi i potencjał.

Nasze priorytety są następujące:

•    tworzenie ambitnych programów badawczych w celu wspierania zrównoważonych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności
•    przesunięcie finansowania na badania i innowacje, aby priorytetowo rozwiązać problemy mające wpływ na nas wszystkich, takie jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo żywności i inteligentniejsze, czystsze rozwiązania energetyczne i transportowe
•    tworzenie innowacyjnych sieci, łączenie uniwersytetów, laboratoriów badawczych i firm - w tym MŚP - w celu zbudowania całego łańcucha wartości
•    odejście od paliw kopalnych na rzecz niskoemisyjnych alternatyw w celu uzyskania większej niezależności energetycznej i stworzenia możliwości dla europejskich dostawców energii odnawialnej
•    rozwój polityki w dziedzinie recyklingu i ponownego użycia na rzecz gospodarki obiegowej
•    ułatwienie przyznawania patentu oraz ochrona wyników badań przy zachowaniu odpowiednich praw autorskich.

Popieramy plan Komisji Europejskiej dotyczący utworzenia europejskiej unii energetycznej w celu zapewnienia zrównoważonego, przystępnego cenowo i bezpiecznego koszyka energetycznego, ale chcemy osiągnąć więcej. Razem możemy zapewnić przejście na zrównoważoną i bezemisyjną unię energetyczną, tworzyć nowe miejsca pracy i walczyć z ubóstwem energetycznym; taka jest nasza wizja nowej unii energetycznej.

Jako Socjaliści i Demokraci uważamy, że ważne jest, abyśmy przewodzili walce o postępową unię energetyczną wraz z następującymi priorytetami:

•    dokonanie przejścia na zrównoważoną gospodarkę bezemisyjną, opartą na efektywności energetycznej, energii odnawialnej i inteligentnej infrastrukturze
•    zagwarantowanie bezpiecznej, stabilnej i przystępnej cenowo energii dla europejskiego przemysłu i obywateli, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy
•    zapewnienie czystej i przystępnej cenowo energii dla każdego europejskiego obywatela. Dziś co dziesiąty Europejczyk zmuszony jest żyć w ubóstwie energetycznym. Grupa S&D napisała manifest w sprawie likwidacji ubóstwa energetycznego dzięki realnym rozwiązaniom opartym na solidarności i równości.
•    zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw gazu. Przeforsowaliśmy przyjęcie nowych przepisów, zapewniających regionalną koordynację w celu zagwarantowania bezpiecznych dostaw. Od tej pory kraje UE będą musiały pomagać swoim sąsiadom w przypadku poważnego kryzysu w dostawach gazu.
•    wyeliminowanie uzależnienia od importu energii, w szczególności dzięki ograniczeniu popytu poprzez inwestycje w efektywność energetyczną budynków i transportu, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na dużą i małą skalę oraz budowę nowej infrastruktury w celu połączenia europejskich sieci energetycznych w najbardziej wydajny i efektywny kosztowo sposób.