Rynek wewnętrzny & ochrona konsumentów

Rynek wewnętrzny & ochrona konsumentów

Utworzenie zintegrowanego jednolitego rynku, obejmującego ponad 500 milionów konsumentów, było olbrzymim sukcesem Europy i przyniosło Europejczykom wybór, innowacje i dobrobyt; wymaga on jednak rozsądnych, skutecznych regulacji w celu zapewnienia, że będzie działał z korzyścią dla obywateli. Nowy rozwój technologiczny i gospodarczy musi pomóc w rozwiązaniu nierówności społecznych i dyskryminacji, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wspierać otwartość, uczciwość, przejrzystość, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność w naszym społeczeństwie.

Eurodeputowani S&D od dawna są liderami w dziedzinie walki o lepszą ochronę konsumentów, szczególnie w przypadku grup znajdujących się w trudniejszej sytuacji. Będziemy walczyć o lepszą informację i ochronę konsumentów, aby zapewnić, by obywatele mogli mieć zaufanie do towarów i usług dostępnych w UE.

Unia Europejska przeżywa rewolucję cyfrową, która wpływa na nasze codzienne życie pod względem politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Uważamy, że Europa potrzebuje zrównoważonej polityki cyfrowej, aby zachować podstawowe wartości. Ze względu na to, że zmiany technologiczne i modernizacja mogą przynieść zakłócenia, konieczne jest wypracowanie nowej polityki cyfrowej w celu osiągnięcia rzeczywistego potencjału Europy oraz zagwarantowania dostępności nowych cyfrowych możliwości dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy mają władzę i ludzi zamożnych.

Gospodarka cyfrowa musi przynieść korzyści wszystkim naszym społecznościom, zarówno w Europie, jak i na świecie. Musimy wspierać obywateli znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i w mniejszym stopniu umiejących korzystać z technologii cyfrowych oraz zwiększyć dostęp do cyfrowych usług publicznych - również w oddalonych lokalizacjach - aby zagwarantować, że obywatele, którzy nie mają dostępu do Internetu, nie zostaną pozostawieni sami sobie.

Aby osiągnąć te cele, apelujemy o:

•    proste i efektywne przepisy w dziedzinie transakcji transgranicznych dla konsumentów i przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym
•    prawodawstwo mające na celu walkę z nieuzasadnionym „blokowaniem geograficznym” (ograniczeniami dostępu dla użytkowników z różnych lokalizacji)
•    właściwe uregulowania dotyczące „gospodarki współdzielenia”
•    ocena i środki dotyczące roli platform udostępniania online na rynku
•    przegląd dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej
•    przegląd rozporządzenia w sprawie współpracy w zakresie ochrony konsumentów
•    ulepszone unijne standardy w dziedzinie dostarczania przesyłek
•    plan w dziedzinie poprawy standardów technicznych na jednolitym rynku cyfrowym
•    plan działania na rzecz promowania e-administracji, zapewniający lepsze usługi dla obywateli i przedsiębiorstw
•    nowe metody pracy (przy równoczesnej ochronie przepisów socjalnych oraz przepisów w zakresie zatrudnienia) oraz finansowanie szkoleń i przekwalifikowania w celu tworzenia nowych miejsc pracy dla wszystkich
•    prawo cyfrowe UE, które będzie godne zaufania, sprawiedliwe i odpowiedzialne, dzięki uzgodnieniu rozporządzenia w sprawie ochrony danych
•    ochrona obywateli w Internecie oraz zabezpieczenie łączności elektronicznej i sieci, zwłaszcza w odniesieniu do małych przedsiębiorstw
•    przystępna cenowo i dostępna łączność dla wszystkich w UE
•    skoordynowana, sprawiedliwa i zrównoważona polityka podatkowa w gospodarce cyfrowej

Pragniemy promować nową, całościową wizję jednolitego rynku. Zieloną, opartą na wiedzy, społeczną gospodarkę rynkową, która może poprawić dobrobyt europejskich obywateli. Nasza wizja obejmuje praktyczne środki gwarantujące równe traktowanie i włączenie społeczne, tworzenie nowych, zrównoważonych miejsc pracy i wzrost gospodarczy oraz wysoki poziom ochrony konsumentów.

Wspieramy:

•    nową strategię rynku wewnętrznego dotyczącą towarów i usług
•    rozszerzenie unijnej ochrony „oznaczeń geograficznych” na produkty nierolnicze
•    nowy wniosek dotyczący międzynarodowego instrumentu zamówień publicznych w celu zapewnienia naszym partnerom handlowym przestrzegania jasnych i sprawiedliwych przepisów
•    poprawa skuteczności dyrektyw w sprawie procedur odwoławczych w celu zapewnienia oferentom możliwości uzyskania rekompensaty w przypadku przyznania kontraktu w nieuczciwy sposób
•    wdrożenie dyrektywy usługowej, dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz pakietu w sprawie zamówień publicznych w celu wzmocnienia rynku wewnętrznego
•    odblokowywanie dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz nadzoru nad rynkiem.