Podpisz Kartę

Weź udział w debacie na temat praw kobiet na naszej platformie. Bądź głosem swojego pokolenia i powiedz nam, co Twoim zdaniem należałoby poprawić w Europie, aby osiągnąć prawdziwą równość.

Równość kobiet i mężczyzn jest prawem podstawowym, uznanym w Traktacie Rzymskim z 1957 roku oraz w Karcie Praw Podstawowych.

Chociaż UE przyjęła wiele tekstów w celu promowania równych szans, zapewnienia sprawiedliwego traktowania mężczyzn i kobiet oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji, w żadnej z tych dziedzin nie osiągnięto wystarczających postępów, a kobiety wciąż mają każdego dnia do czynienia z wieloma nierównościami.

Grupa S&D pragnie inkluzywnej i równej Europy dla wszystkich. Nadal pozostaje wiele do zrobienia.

Wytyczne dotyczące przystąpienia do unijnej platformy dla miast przeciwko seksistowskiej reklamie

Guidelines for the accession to the EU Platform of Cities against Sexist Advertisement

Wiele badań wykazało, że w dzisiejszych reklamach przeważają seksizm i negatywne, stereotypowe widzenie kobiet. Ponieważ media i reklama mają silny wpływ na nasze postawy i opinie, możemy założyć, że w ten sposób przyczyniają się one do wzmacniania i powielania stereotypów i nierówności związanych z płcią.

Jako socjaldemokraci od dawna walczymy z seksistowską reklamą, ponieważ jest ona sprzeczna z zasadą równości płci, która jest jedną z podstawowych zasad naszej politycznej rodziny.

Dlatego też Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim uruchomią „Platformę UE: Socjaldemokratyczne Miasta Przeciw Seksistowskiej Reklamie” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2018. W ramach tej inicjatywy pragniemy uhonorować w pierwszej kolejności socjaldemokratycznych przywódców, którzy zajęli zdecydowane stanowisko przeciwko seksistowskiej reklamie na szczeblu lokalnym oraz zachęcić w drugim etapie burmistrzów i lokalnych decydentów ze wszystkich innych partii, aby zrobili to samo w najbliższej przyszłości.

Jak stać się jej częścią?

Po oficjalnym uruchomieniu na początku marca platforma otworzy swoje drzwi dla miast i miasteczek w całej Unii Europejskiej.

Czy Twoje miasto podjęło już konkretne środki przeciwko seksistowskiej reklamie? A może planuje wprowadzić takie środki w najbliższej przyszłości? Czy popierasz cele „Karty zobowiązania do walki z seksistowską reklamą” i czy byłbyś gotowy ją podpisać? Jeśli tak, skontaktuj się z nami. Podpisanie Karty i otrzymanie od nas znaku honorującego Twoje miasto lub miasteczko, które jest aktywne w tej walce, stanowi punkt wyjścia do członkostwa Platformy.

„Kartę zobowiązania do walki z seksistowską reklamą” można znaleźć tutaj

Platforma będzie żyła dzięki Twojemu zaangażowaniu. Promuj ją, pozwól innym miastom i miasteczkom o niej się wiedzieć i pozwól się jej rozwijać. Podziel się najlepszymi praktykami, ucz się na doświadczeniach innych i rozwijaj wspólne strategie, aby uczynić przestrzeń publiczną wolną od seksizmu.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: s-d.femm@ep.europa.eu

Flickr gallery

Przemoc wobec kobiet

W Europie każdego dnia zabijanych jest siedem kobiet, a co trzecia kobieta co najmniej raz w swoim życiu jest napastowana fizycznie i/lub seksualnie. Kobiety stanowią również zdecydowaną większość wśród ofiar handlu ludźmi, w szczególności w celu wykorzystywania seksualnego i prostytucji.

Podczas gdy dyrektywa w sprawie zwalczania handlu ludźmi z 2011 roku określa konkretne działania, mające na celu walkę z tą formą przemocy, Komisja Europejska nadal ignoruje apel Parlamentu Europejskiego o przyjęcie kompleksowych przepisów w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet. Ponadto zaledwie 21 krajów UE ratyfikowało Konwencję Stambulską w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet.

Przemoc wobec kobiet jest jedną z głównych przeszkód na drodze do rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn. Grupa S&D nadal wzywa Komisję do opracowania strategicznych wniosków na rzecz walki z przemocą wobec kobiet oraz wzywa UE i wszystkie jej państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania Konwencji Stambulskiej.

Równe płace i różnice w poziomie emerytur

60% wszystkich absolwentów uczelni wyższych to kobiety. Jednak kobiety w UE zarabiają przeciętnie o 16% mniej od mężczyzn, tak więc w praktyce kobiety pracują dwa miesiące w roku bez żadnego wynagrodzenia. W dłuższej perspektywie niższe wynagrodzenia prowadzą do niższych emerytur, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka ubóstwa. Różnica w poziomie emerytur kobiet i mężczyzn wynosi około 36%.

Dyrektywa, określająca zasadę równych płac i równego traktowania w pracy mężczyzn i kobiet została przyjęta w 1975 roku i jest regularnie aktualizowana, ale bez radykalnych zmian w obecnej sytuacji równa płaca nie stanie się rzeczywistością przed rokiem 2084.

Grupa S&D pragnie podjęcia natychmiastowych działań na rzecz przyjęcia nowej, zaktualizowanej dyrektywy w sprawie równej płacy, która będzie mogła skutecznie zmniejszać różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn o 2% rocznie i zawierać będzie konkretne sankcje dla krajów UE, które nie wprowadzą jej w życie.

Ubóstwo

Celem UE na rok 2020 jest wskaźnik zatrudnienia na poziomie 75% dla wszystkich, ale obecny poziom zatrudnienia kobiet wynosi zaledwie 67,4%, co stanowi lukę na poziomie 7,6%. Według OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), rośnie liczba kobiet podejmujących nieformalne lub nieodpłatne zatrudnienie. Niepokojący jest również fakt, że środki oszczędnościowe dotknęły kobiety w większym stopniu niż mężczyzn. Cięcia budżetowe miały największy wpływ na sektor publiczny, w którym pracuje wiele kobiet; około 80% „ubogich pracujących” to kobiety, a ponad jedna trzecia starszych kobiet w Unii Europejskiej nie otrzymuje emerytury w żadnej formie. Rośnie „feminizacja ubóstwa”: kobiety są w większym stopniu zagrożone ubóstwem niż mężczyźni.

Niskopłatne i niepewne miejsca pracy muszą zostać zastąpione przez zrównoważone miejsca pracy. Nadal podejmujemy działania zmierzające w tym kierunku, wzywając do położenia kresu nieproduktywnym działaniom oszczędnościowym, a także do włączenia celów w zakresie równości kobiet i mężczyzn do strategii UE 2020 oraz do cyklu gospodarczego europejskiego semestru.

Urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski

Od początku kryzysu gospodarczego w Europie spada wskaźnik urodzeń. Wynika to częściowo z faktu, że kobietom i mężczyznom nie zawsze przysługują odpowiednie urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie.

Obecna dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego pozwala na urlop w wymiarze 14 tygodni, a systemy płatności są różne w całej Europie. W kwietniu 2019 roku przyjęta została wreszcie dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Grupa S&D od wielu lat walczyła o przyjęcie tego rodzaju prawnie wiążącego instrumentu. Dlatego też przyjęliśmy z zadowoleniem wprowadzenie urlopu ojcowskiego w wymiarze dziesięciu dni roboczych, czteromiesięcznego urlopu rodzicielskiego i pięciodniowego urlopu opiekuńczy dla pracowników zapewniających osobistą opiekę lub wsparcie swojemu krewnemu. Osiągnięciem, na które Grupa S&D długo i ciężko pracowała, było również poszerzenie prawa do żądania elastycznych warunków pracy ze strony opiekunów i pracujących rodziców.

Będziemy nalegać na to, aby Komisja podeszła w odpowiedzialny sposób do kwestii monitorowania wdrażania dyrektywy, tak aby wszyscy pracujący rodzice i osoby opiekujące się krewnymi w Europie mieli lepszą ochronę. Dzieci są przyszłością UE. Chociaż przyjęcie niniejszej dyrektywy jest z pewnością krokiem naprzód, należy zrobić więcej. Dlatego też Grupa S&D wzywa do rzeczywistej poprawy w kwestii dostępnej, niedrogiej i wysokiej jakości opieki nad dziećmi w celu osiągnięcia celów barcelońskich, tak, aby zarówno kobiety, jak i mężczyźni byli w stanie pogodzić pracę z życiem rodzinnym.

Moje ciało, moje prawa

Zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne są dla nas kluczowymi priorytetami. Obejmują one edukację seksualną, unikanie niechcianych ciąż, dostęp do bezpiecznej aborcji, leczenie chorób przenoszonych drogą płciową oraz przeciwdziałanie przemocy seksualnej.

Obecnie dwa kraje UE nadal uznają aborcję za przestępstwo, tymczasem opieka zdrowotna w okresie przed i po urodzeniu dziecka silnie ucierpiała w wyniku kryzysu. Dziś wiele kobiet w Europie nie ma dostępu do bezpiecznej aborcji i antykoncepcji, co ogranicza ich prawa do wyboru w kwestiach seksualnych i reprodukcyjnych.

W 2015 roku nasi eurodeputowani podpisali deklarację „Każdy z nas” na rzecz praw aborcyjnych.

Prawo kobiet do decydowania o własnym ciele jest prawem podstawowym, które powinno zostać zawarte w Karcie Praw Podstawowych. Grupa S&D pragnie również wprowadzenia silnego i spójnego rozdziału na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w ramach unijnej strategii w zakresie zdrowia publicznego.

Kobiety w procesach decyzyjnych

Kobiety nadal stanowią bardzo niewielką część pochodzących z wyborów przedstawicieli w parlamentach krajowych: od 9% do 43% w poszczególnych krajach UE. W Parlamencie Europejskim kobiety stanowią obecnie tylko 39%, co oznacza bardzo mały wzrost w stosunku do wyborów z 2014 roku. Jednak nasza Grupa niemal osiągnęła równowagę płci: kobiety stanowią 44% eurodeputowanych i większość wśród członków zespołu kierownictwa Grupy; nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby promować równość płci w życiu politycznym.

Udział kobiet w zarządach przedsiębiorstw jest jeszcze skromniejszy. Kobiety stanowią przeciętnie zaledwie 20% członków zarządów przedsiębiorstw, podczas gdy w Norwegii udało się osiągnąć 40% poprzez wprowadzenie obowiązkowych kwot dla kobiet.

Kwoty stały się niezbędne dla osiągnięcia równości płci. Grupa S&D zwróciła się do Komisji o opracowanie przepisów wymagających wprowadzenia kwoty na poziomie 40% dla kobiet w zarządach przedsiębiorstw do 2020 roku; zwróciliśmy się także do Rady, aby przestała blokować prawodawstwo w tej sprawie i pomogła kobietom w kwestii dostępu do najwyższych stanowisk.

Włączenie społeczne

W 1995 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Pekińską Platformę Działania, identyfikującą 12 krytycznych obszarów dla wspierania równości płci. W roku 2020 przypada 25. rocznica Platformy Pekińskiej, a tymczasem kobiety nadal cierpią z powodu przemocy, ubóstwa, dyskryminacji i wykluczenia społecznego bardziej niż mężczyźni i nie są w stanie w pełni korzystać ze swoich praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Równouprawnienia nie będzie można osiągnąć dopóty, dopóki kraje UE nie wprowadzą w życie skutecznych strategii w zakresie wspierania równości płci; Grupa S&D kładzie nacisk na to, że wszystkie kraje muszą w pełni zastosować się do zobowiązań, przyjętych w Pekinie.

Milenijne Cele Rozwoju ONZ (MCR) zakładały wprowadzenie równego dostępu dla dziewcząt i chłopców na wszystkich poziomach edukacji do 2015 roku. Cel ten osiągnięto głównie na poziomie edukacji podstawowej, ale na wyższych poziomach dziewczęta nadal napotykają na większe bariery niż chłopcy. Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju wyznaczyły nowe cele dotyczące równości płci, które mają zostać osiągnięte do roku 2030. Niezbędne jest wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet na całym świecie poprzez edukację; dlatego też Grupa S&D wzywa UE do wspierania wszystkich krajów rozwijających się w kwestii osiągnięcia przez nie tych celów.

Kobiety - uchodźcy

W 2018 roku około 115.000 osób pokonało Morze Śródziemne.

Kobiety i dzieci stanowiły około 35% uchodźców.

Musimy zwrócić uwagę na wyjątkowo trudną sytuację kobiet ubiegających się o azyl i uchodźczyń w Unii Europejskiej. Uciekają one przed prześladowaniami w swoich krajach, aby podjąć niebezpieczną podróż i dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Po przybyciu do ośrodków dla uchodźców, kobiety te, narażone na niebezpieczeństwo, które mogą być ofiarami przemocy seksualnej, handlu ludźmi lub innych przestępstw z użyciem przemocy, napotykają na dodatkowe bariery, dodatkowo pogarszające ich i tak już trudną sytuację. Nasza Grupa apeluje o to, by procedury azylowe uwzględniały aspekty płci z zastosowaniem szeregu środków w celu zapewnienia, aby potrzeby kobiet były brane pod uwagę w trakcie całego procesu azylowego. Środki te obejmują m. in.: szkolenia dla personelu dotyczące perspektywy płci, w tym kompleksowe szkolenia na temat przemocy seksualnej, handlu ludźmi oraz okaleczania żeńskich narządów płciowych (FGM); oddzielne miejsca do spania i urządzenia sanitarne; prawo do żądania ankieterów i tłumaczy płci żeńskiej; dostęp do usług zdrowotnych uwzględniających aspekt płci, w tym do opieki prenatalnej i poporodowej; zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie badań przesiewowych i wywiadów z osobami ubiegającymi się o azyl oraz prawo kobiet do składania wniosków o udzielenie azylu niezależnie od ich małżonków jako klucz do wzmocnienia pozycji kobiet. Apelujemy również o zaprzestanie zatrzymywania dzieci i kobiet w ciąży ubiegających się o azyl.

Przemoc na tle płciowym, taka jak gwałt, przemoc seksualna, FGM lub przymusowe małżeństwa, powinna być uzasadnionym powodem ubiegania się o azyl w UE. Jeśli chodzi o integrację uchodźców, nasza Grupa domaga się dla nich: ułatwień na rynku pracy; dostępu do zajęć językowych i edukacji; dostępu do opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin i uznawania kwalifikacji uzyskanych za granicą.

Dodatkowe informacje

- Evelyn Regner (przewodnicząca)
- Robert Biedroń
- Vilija Blinkevičiūtė
- Heléne Fritzon
- Jackie Jones
- Maria Noichl
- Pina Picierno

Komunikat prasowy UNCHR: Kobiety i dzieci uchodźcy są narażone na większe ryzyko przemocy seksualnej w związku z napięciami i przeludnieniem w ośrodkach dla uchodźców na greckich wyspach.

Related publications

Publication

The milestones in our fight against anti-gypsyism

Position paper

Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały

Powiązane dokumenty

Kartę zobowiązania do walki z seksistowską reklamą

Videos

Następny film na liście odtwarzania

Press releases

Komunikat prasowy

PE jednoczy się w celu potępienia poważnego, trwałego i systemowego naruszenia praworządności w Polsce. Państwa członkowskie muszą podjąć działania!

Komunikat prasowy

Iratxe García podpisała protokół ustaleń z parlamentarną grupą Morena w meksykańskim Senacie

Komunikat prasowy

Konserwatystom i liberałom brakuje ambicji w kwestii zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć

Events

Wydarzenie

S&D EMPL Workshop : Decent minimum wages across Europe

Wydarzenie

S&D Conference: What has the EU ever done for Women? Assessing the Impact of Brexit on Women and Gender Equality in the UK