• Grupa S&D: Uruchomienie unijnej platformy dla miast przeciwko seksistowskiej reklamie

  Media i reklama wywierają silny wpływ na naszą świadomość i postawy. Wiele badań wykazało, że w dzisiejszych reklamach przeważają seksizm i negatywne stereotypy kobiet, które przyczyniają się do usprawiedliwiania i utrwalania nierówności pomiędzy płciami. Socjaldemokraci od dawna zwalczają seksistowską reklamę, która jest sprzeczna z naszymi zasadami dotyczącymi równości płci. Ta inicjatywa walki z „seksizmem w reklamie” przybrała formę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2018 roku. Grupa S&D uruchomiła „Unijną Platformę dla miast rządzonych przez S&D przeciwko seksistowskiej reklamie” podczas konferencji w dniu 6 marca 2018 roku, w czasie posiedzenia Grupy S&D. Celem tej platformy jest walka nie tylko z wszelkiego rodzaju dyskryminacją kobiet, ale także z seksizmem i stereotypami w reklamie poprzez nagradzanie miast i gmin, które wprowadziły ustawodawstwo w celu zakazania stosowania tej seksistowskiej i stereotypowej reklamy w przestrzeni publicznej lub które podjęły decyzję, aby to zrobić i które są gotowe przestrzegać i stosować Kartę. Niniejsza Karta została opracowana przez Grupę S&D w ścisłej współpracy z Grupą PES w Komitecie Regionów. Po bardzo udanym wydarzeniu w ramach posiedzenia Grupy S&D w dniu 6 marca przeciwko seksizmowi w reklamie, otrzymujemy obecnie szereg wniosków od lokalnych podmiotów, takich jak burmistrzowie, kandydaci na burmistrzów lub nawet osoby wybrane na szczeblu lokalnym, którzy pragną przystąpić do platformy. Jeśli chcesz dołączyć do tej kampanii i prowadzić działania przeciwko seksizmowi w reklamie, prosimy o dołączenie do nas poprzez wypełnienie następnej strony.

  Podpisz Kartę

  Weź udział w debacie na temat praw kobiet na naszej platformie. Bądź głosem swojego pokolenia i powiedz nam, co Twoim zdaniem należałoby poprawić w Europie, aby osiągnąć prawdziwą równość.

  Równość kobiet i mężczyzn jest prawem podstawowym, uznanym w Traktacie Rzymskim z 1957 roku oraz w Karcie Praw Podstawowych.

  Chociaż UE przyjęła wiele tekstów w celu promowania równych szans, zapewnienia sprawiedliwego traktowania mężczyzn i kobiet oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji, w żadnej z tych dziedzin nie osiągnięto wystarczających postępów, a kobiety wciąż mają każdego dnia do czynienia z wieloma nierównościami.

  Grupa S&D pragnie inkluzywnej i równej Europy dla wszystkich. Nadal pozostaje wiele do zrobienia.

Guidelines for the accession to the EU Platform of Cities against Sexist Advertisement

Many studies have shown that sexism and stereotypical views of women are prevalent in contemporary advertising. As media and advertisement have a strong impact on our attitudes and opinions, we can assume that these thus help reinforcing and reproducing gender stereotypes and inequalities.

As Social Democrats, we have already been fighting sexist advertising for a long time because it contradicts the principle of gender equality, which is one of the core principles of our political family.

Therefore the Socialists and Democrats in the European Parliament will launch an "EU Platform: Social Democratic Cities Against Sexist Advertising" on the occasion of the International Women's Day 2018. With this initiative, we want to honor in a first step social democratic leaders who have taken a firm stand against sexist advertisement at the local level and encourage in a second step mayors and local decision-makers of all other parties to do so in the near future.  

How to become a part of it? 

After the official launch at the beginning of March, the Platform will open its doors to cities and towns all over the European Union.

Did your city already take concrete measures against sexist advertisement? Or is it planning to introduce measures in the near future? Are you supporting the aims of the “Charta of commitment against sexist advertising” and would be ready to sign it? Then contact us. Signing the Charter, and receiving our label honouring your city or town being active in this fight, is the starting point for your membership in the Platform.

The "Charter of commitment against sexist advertising" can be found here

The Platform will be living from your engagement. Promote it, let other cities and towns know about it and let it grow. Share your best practices, learn from the experience of others and develop common strategies to make public spaces sexism free spaces.  

For any further information, please contact: Mr. Tommi Lindfors:  s-d.femm@ep.europa.eu

Przemoc wobec kobiet

W Europie każdego dnia zabijanych jest siedem kobiet, a co trzecia kobieta co najmniej raz w swoim życiu jest napastowana fizycznie i/lub seksualnie. Kobiety stanowią również zdecydowaną większość ofiar handlu ludźmi, w szczególności w celu wykorzystywania seksualnego i prostytucji. 

Podczas gdy dyrektywa w sprawie zwalczania handlu ludźmi z 2011 roku określa konkretne działania, mające na celu walkę z tą formą przemocy, Komisja Europejska nadal ignoruje apel Parlamentu Europejskiego o przyjęcie kompleksowych przepisów w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet. Ponadto zaledwie 14 krajów UE ratyfikowało Konwencję Stambulską w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet.

Przemoc wobec kobiet jest jedną z głównych przeszkód dla prawdziwej równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Grupa S&D nadal apeluje do Komisji o przedstawienie strategicznych wniosków na rzecz walki z przemocą wobec kobiet przed następnymi wyborami europejskimi oraz wzywa UE i państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania konwencji stambulskiej.

Równe płace i różnice w poziomie emerytur

60% wszystkich absolwentów uczelni wyższych to kobiety. Jednak kobiety w UE zarabiają przeciętnie o 16% mniej od mężczyzn, tak więc w praktyce kobiety pracują dwa miesiące w roku bez żadnego wynagrodzenia. A w dłuższej perspektywie niższe wynagrodzenia prowadzą do niższych emerytur, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka ubóstwa. Różnica w poziomie emerytur kobiet i mężczyzn wynosi około 39%. 

Dyrektywa, określająca zasadę równych płac i równego traktowania w pracy mężczyzn i kobiet została przyjęta w 1975 roku i jest regularnie aktualizowana, ale bez radykalnych zmian w obecnej sytuacji równa płaca nie stanie się rzeczywistością przed 2084 rokiem.

Grupa S&D pragnie podjęcia natychmiastowych działań na rzecz przyjęcia nowej, zaktualizowanej dyrektywy w sprawie równej płacy, która będzie mogła skutecznie zmniejszać różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn o 2% rocznie i zawierać będzie jasne sankcje dla krajów UE, które nie wprowadzą jej w życie.

Ubóstwo

Celem UE na rok 2020 jest wskaźnik zatrudnienia na poziomie 75% dla wszystkich, ale obecny poziom zatrudnienia kobiet wynosi zaledwie 63%, co stanowi lukę na poziomie 12%. Według OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), rośnie liczba kobiet podejmujących nieformalne lub nieodpłatne zatrudnienie. Niepokojący jest również fakt, że środki oszczędnościowe dotknęły kobiety bardziej niż niż mężczyzn. Cięcia budżetowe miały największy wpływ na sektor publiczny, w którym pracuje wiele kobiet; około 80%  „ubogich pracujących” to kobiety, a ponad jedna trzecia starszych kobiet w Unii Europejskiej nie otrzymuje emerytury w żadnej formie. Rośnie „feminizacja ubóstwa”: kobiety są w większym stopniu zagrożone ubóstwem niż mężczyźni. 

Nisko płatne i niepewne miejsca pracy muszą zostać zastąpione przez zrównoważone miejsca pracy. Nadal podejmujemy działania zmierzające w tym kierunku, wzywając do położenia kresu nieproduktywnym działaniom oszczędnościowym oraz włączenia celów w zakresie równości kobiet i mężczyzn do strategii UE 2020, w ramach cyklu gospodarczego europejskiego semestru.

Urlop macierzyński, ojcowski i urlop rodzicielski

Od początku kryzysu gospodarczego stopa urodzeń w Europie spadła. Jest to częściowo wynikiem faktu, że kobiety i mężczyźni nie mają prawa do odpowiedniego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego.  

Obecne prawodawstwo dotyczące urlopu macierzyńskiego zezwala na 14 tygodni urlopu, a systemy płatności różnią się w Europie. W 2010 roku Grupa S&D przewodziła wprowadzeniu wniosku w sprawie wydłużenia urlopu do 20 tygodni w przypadku urlopu macierzyńskiego i 2 tygodni pełnopłatnego urlopu ojcowskiego. Zostało to przyjęte przez Parlament Europejski, ale mniejszość państw członkowskich w Radzie zablokowała ten tekst, a Komisja zapowiedziała, że wycofa ten wniosek w lipcu 2015 r. Niedawno opublikowana została mapa drogowa w sprawie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym.

Będziemy naciskać na to, by Rada i Komisja podeszły na poważnie do swoich obowiązków i poprosimy je o uwzględnienie długoterminowej sytuacji demograficznej w UEChcemy, by mapa drogowa była ambitna i zawierała plany dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego, aby zaoferować lepszą ochronę pracownicom w ciąży oraz minimum dwa tygodnie pełnopłatnego urlopu ojcowskiego dla wszystkich ojców, a także przegląd dyrektywy w sprawie urlopu rodzicielskiego, aby umożliwić rodzinom równy podział obowiązków między rodzicami. Dzieci są przyszłością UE. Dlatego też Grupa S&D apeluje do prawdziwej poprawy w dziedzinie dostępnejprzystępnej cenowo, wysokiej jakości opieki nad dzieckiem, aby osiągnąć cele z Barcelony, tak aby zarówno kobiety, jak i mężczyźni byli w stanie osiągnąć równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym.

Moje ciało, moje prawa

Zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne są dla nas kluczowymi priorytetami. Obejmują one edukację seksualną, unikanie niechcianych ciąż, dostęp do bezpiecznej aborcji, leczenie chorób przenoszonych drogą płciową oraz przeciwdziałanie przemocy seksualnej.

Obecnie cztery kraje UE nadal uznają aborcję za przestępstwo, tymczasem opieka zdrowotna w okresie przed i po urodzeniu dziecka porodzie silnie ucierpiała w wyniku kryzysu. Dziś wiele kobiet w Europie nie ma dostępu do bezpiecznej aborcji i antykoncepcji, co ogranicza ich prawa do wyboru w kwestiach seksualnych i reprodukcyjnych. 

W 2015 roku nasi eurodeputowani podpisali deklarację „Każdy z nas” na rzecz praw aborcyjnych.
 
Prawo kobiet do decydowania o własnym ciele jest prawem podstawowym, które powinno zostać zawarte w Karcie Praw Podstawowych. Grupa S&D pragnie również wprowadzenia silnego i spójnego rozdziału na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w ramach unijnej strategii w zakresie zdrowia publicznego.

Kobiety w procesach decyzyjnych

Kobiety nadal stanowią bardzo niewielką część pochodzących z wyborów przedstawicieli w parlamentach krajowych: od 43% do 9% w poszczególnych krajach UE. W Parlamencie Europejskim kobiety stanowią obecnie tylko 36%, co oznacza bardzo mały wzrost w stosunku do wyborów z 2009 r. Jednak nasza Grupa niemal osiągnęła równowagę płci: kobiety stanowią 44% eurodeputowanych i 45% członków zespołu kierownictwa Grupy; nadal wiele pozostaje jednak do zrobienia, aby zapewnić równość płci w życiu politycznym. 

Udział kobiet w zarządach przedsiębiorstw jest jeszcze skromniejszy. Kobiety stanowią przeciętnie zaledwie 20% członków zarządów przedsiębiorstw, podczas gdy w Norwegii udało się osiągnąć 40% poprzez wprowadzenie obowiązkowych kwot dla kobiet.

Kwoty stały się niezbędne dla osiągnięcia równości płci. Grupa S&D zwróciła się do Komisji o opracowanie przepisów wymagających wprowadzenia kwoty na poziomie 40% dla kobiet w zarządach przedsiębiorstw do 2020 roku; zwróciliśmy się także do Rady, aby przestała blokować prawodawstwo w tej sprawie i pomogła kobietom w kwestii dostępu do najwyższych stanowisk.

Włączenie społeczne

W 1995 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Pekińską Platformę Działania, identyfikującą 12 krytycznych obszarów dla wspierania równości płci. W 2015 roku, w 20. rocznicę Pekińskiej Platformy, kobiety nadal cierpią z powodu przemocy, ubóstwa, dyskryminacji i wykluczenia społecznego bardziej niż mężczyźni i nie są w stanie w pełni korzystać ze swoich praw seksualnych i reprodukcyjnych

Równość płci nie będzie mogła zostać osiągnięta dopóty, dopóki kraje UE nie wprowadzą w życie skutecznych strategii w zakresie wspierania równości płci; Grupa S&D kładzie nacisk na to, że wszystkie kraje muszą w pełni zastosować się do zobowiązań, przyjętych w Pekinie. 

Milenijne Cele Rozwoju ONZ (MCR) zakładały wprowadzenie równego dostępu dla dziewcząt i chłopców na wszystkich poziomach edukacji do 2015 roku. Cel ten osiągnięto głównie na poziomie edukacji podstawowej, ale na wyższych poziomach dziewczęta nadal napotykają na większe przeszkody niż chłopcy. Niezbędne jest wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet na całym świecie poprzez edukację; dlatego też Grupa S&D wzywa UE do wspierania wszystkich krajów rozwijających się w kwestii osiągnięcia przez nie tych celów.

KOBIETY - UCHODŹCY

W 2015 roku około 1 mln osób pokonało Morze Śródziemne. Kobiety i dzieci stanowiły około 35% uchodźców.

W styczniu 2016 roku kobiety stanowiły 55%.

Musimy zwrócić uwagę na wyjątkowo trudną sytuację kobiet ubiegających się o azyl i uchodźczyń w Unii Europejskiej. Uciekają one przed prześladowaniami w swoich krajach, aby podjąć niebezpieczną podróż i dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Po przybyciu do ośrodków dla uchodźców, kobiety narażone na niebezpieczeństwo, które mogą być ofiarami przemocy seksualnej, handlu ludźmi lub innych przestępstw z użyciem przemocy, napotykają na dodatkowe bariery, dodatkowo pogarszające ich i tak już trudną sytuację. Nasza Grupa apeluje o to, by procedury azylowe uwzględniały aspekty płci z zastosowaniem szeregu środków w celu zapewnienia, by potrzeby kobiet były brane pod uwagę w trakcie całego procesu azylowego; środki te obejmują m. in.: szkolenia dla personelu dotyczące perspektywy płci, w tym kompleksowe szkolenia na temat przemocy seksualnej, handlu ludźmi oraz okaleczania żeńskich narządów płciowych (FGM); oddzielne miejsca do spania i urządzenia sanitarne; prawo do żądania ankieterów i tłumaczy płci żeńskiej; dostęp do usług zdrowotnych uwzględniających aspekt płci, w tym opieki prenatalnej i poporodowej; zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie badań przesiewowych i wywiadów z osobami ubiegającymi się o azyl oraz prawo kobiet do składania wniosków o udzielenie azylu niezależnie od ich małżonków jako klucz do wzmocnienia pozycji kobiet. Apelujemy również o zaprzestanie zatrzymywania dzieci i kobiet w ciąży ubiegających się o azyl.

Przemoc na tle płciowym, taka jak gwałt, przemoc seksualna, FGM lub przymusowe małżeństwa, powinna być uzasadnionym powodem ubiegania się o azyl w UE. Jeśli chodzi o integrację uchodźców, nasza Grupa domaga się ułatwień na rynku pracy; dostępu do zajęć językowych i edukacji; dostępu do opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin i uznawania kwalifikacji uzyskanych za granicą.


Dalsze informacje

Sprawozdawczyni Mary Honeyball (S&D, Wielka Brytania)

Komunikat prasowy UNCHR: sprawozdanie ostrzega, iż uchodźczynie, które są w drodze do Europy, są narażone na przemoc seksualną i przemoc uwarunkowaną płcią

FILMY

Komunikaty prasowe

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni