Informacja dla użytkowników niniejszej strony internetowej

Zasięganie informacji lub korzystanie z niniejszej strony internetowej w jakimkolwiek języku oznacza pełną zgodę na poniższe warunki ogólne.

Ochrona danych osobowych

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim przykłada dużą wagę do poszanowania prywatności jednostek. Polityka w dziedzinie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe opiera się na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej tożsamość (zob. art. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725). Co do zasady dostęp do informacji zamieszczonych na stronie Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim lub za jej pośrednictwem nie wymaga podania danych osobowych. Jednak przy wypełnianiu formularza w celu skorzystania z e usług, takich jak wniosek o zwiedzenie Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, złożenie petycji, skierowanie pytania do działu korespondencji z obywatelami itp. mogą być wymagane informacje osobowe, np. dane kontaktowe (imię, zawód, adres pocztowy, adres elektroniczny, obywatelstwo, numer telefonu). Administrator zarejestrowanych danych figuruje w publicznym rejestrze. Rejestr ten jest zarządzany przez inspektora ochrony danych.

W związku z powyższym:

  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim gromadzi informacje osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do osiągnięcia konkretnego celu, określonego przez administratora danych dla każdej e-usługi. Informacje te nie zostaną ponownie wykorzystane w celu niezgodnym z powyższym celem.
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim udostępnia informacje osobom trzecim wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia wskazanego celu, i tylko wymienionym kategoriom adresatów. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim nie udostępnia danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ponadto Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby osoby trzecie nie dopuszczały się nadużyć w korzystaniu z tych danych.
  • Dane można przechowywać wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla jakich je zgromadzono.
  • Dane te można później zachowywać dla celów historycznych, statystycznych lub naukowych z zastrzeżeniem wszelkich postanowieńRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.
  • Każda zainteresowana osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Może ona również zażądać zablokowania przetwarzania swoich danych w określonych okolicznościach, jak również usunięcia swoich danych, które uważa za przetwarzane w sposób bezprawny. Wreszcie może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych z ważnych powodów.
  • W kwestii korzystania ze swoich praw lub w celu otrzymania wszelkich dodatkowych informacji można zwrócić się bezpośrednio do administratora danych.
  • Można również zwrócić się do inspektora ochrony danych który w każdej instytucji Wspólnoty odpowiedzialny jest za to, by przetwarzanie nie naruszało praw i wolności zainteresowanych osób, w celu uzyskania opinii dotyczącej działań w zakresie przetwarzania, które Państwa dotyczą lub są dokonywane na Państwa wniosek.
  • Jeżeli uznają Państwo, że w wyniku przetwarzania danych osobowych naruszono Państwa prawa, mogą Państwo złożyć skargę do europejskiego inspektora ochrony danych, który jest niezależnym organem kontrolnym. Od decyzji inspektora przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
  • Strona Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim udostępnia czasami linki do innych stron internetowych. Jako że Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim nie sprawuje nad nimi kontroli, zaleca się sprawdzenie ich strategii dotyczącej poszanowania prywatności.

Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa zawiera dane tekstowe i elementy multimedialne, takie jak w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio i wideo, fotografie, oprogramowanie i technologia, chronione przepisami prawa krajowego i międzynarodowego mającymi zastosowanie do praw własności intelektualnej.

Te dane tekstowe i elementy multimedialne są wyłączną własnością odpowiednio Unii Europejskiej reprezentowanej przez Parlament Europejski lub ich twórców i osób mających do nich prawa. Osoby, którym przysługują prawa własności intelektualnej zrzekają się prawa do zamieszczenia na elementach dostarczonych na niniejszą stronę ich nazwiska lub jakiegokolwiek innego wskazania określającego.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących Unii Europejskiej i osobom trzecim, z zastrzeżeniem praw i wyjątków przewidzianych w ewentualnych przepisach bezwzględnie obowiązujących.

Przy jakimkolwiek częściowym reprodukowaniu danych lub elementów multimedialnych strony internetowej należy podać link URL do pełnej treści lub do strony-źródła.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie usunie, ani nie zmieni zastrzeżeń wskazujących twórcę lub źródło oraz że nie naruszy technicznych środków ochrony dokumentów i elementów multimedialnych, takich jak ograniczenia dotyczące wydruku lub pobierania danych z systemu oraz oznaczanie widoczne lub niewidoczne. Wszelkie uchybienie może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego.

W razie wątpliwości odnoszących się do ww. podmiotów praw lub do warunków korzystania z konkretnego elementu można skierować prośbę o informację na adres webmastera.

Mimo gruntownych badań istnieje możliwość, że Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim nie zdołał zidentyfikować niektórych autorów dokumentów lub podmiotów praw do dokumentów zamieszczonych na stronie. Jeżeli są Państwo takim podmiotem lub jeżeli zidentyfikowali go Państwo w przypadku błędu z naszej strony, uprzejmie prosimy o zawiadomienie webmastera.

Ograniczenie odpowiedzialności

Strona Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim ma na celu wspieranie publicznego dostępu do informacji dotyczących samej instytucji, jak również jej prac.

Naszym celem jest rozpowszechnianie możliwie kompletnych, dokładnych i aktualnych informacji. W razie zawiadomienia o ewentualnych błędach Parlament Europejski dołoży wszelkich starań w celu dokonania koniecznych poprawek. Parlament może odpowiadać wyłącznie za szkody ewentualnie powstałe wskutek tych błędów na zasadach przewidzianych poniżej w ostatnim akapicie.

Informacje opublikowane na niniejszej stronie mają charakter ogólny i w związku z tym nie powstały w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Nie stanowią zatem analizy zawodowej i prawnej (jeżeli potrzebują Państwo specjalnej analizy, zalecamy zwrócenie się do wykwalifikowanego przedstawiciela zawodu).

Niektórych informacji, w tym ustnych tłumaczeń przemówień poselskich, jak również dokumentów dostępnych na stronie lub za

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody ewentualnie powstałe wskutek korzystania z niniejszej strony. Dokładamy wszelkich starań w celu ograniczenia na tyle, na ile to możliwe, niekorzystnych skutków błędów technicznych. W szczególności niektóre dane lub informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogły zostać stworzone lub sformatowane w plikach lub formatach obarczonych błędami. W takim przypadku nie możemy zagwarantować, że takie problemy nie przerwą ciągłości usługi lub nie utrudnią jej w inny sposób. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim nie ponosi również odpowiedzialności w razie błędów w przesyłaniu danych, powstałych na gruncie odmiennych sieci internetowych lub niezgodności związanych z oprogramowaniem użytkownika.

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim nie może zagwarantować niezawodności lub aktualizacji informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie czasem odsyłają do stron zewnętrznych, które nie są poddane żadnej kontroli służb Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim i za które Parlament Europejski nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Zastrzeżenie to nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim wynikającej z art. 340 TFUE.