Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przedstawią dziś w Strasburgu Parlamentowi Europejskiemu dwa wnioski dotyczące dyrektyw w sprawie systemu podatku od wartości dodanej (VAT) w Europie. Po dzisiejszej decyzji Rady i przed debatą na posiedzeniu plenarnym, Grupa S&D wezwała do zmiany na rzecz przyjęcia docelowego systemu VAT, który będzie jednolity, prosty i elastyczny. Nowe przepisy mają na celu zniesienie odstępstw ad hoc oraz zmniejszenie transgranicznych oszustw, związanych z podatkiem VAT o 41 mld EUR i redukcję kosztów przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw o 1 mld EUR.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, sprawozdawca komisji specjalnej TAXE 3 i autor dyrektywy w sprawie systemu VAT, eurodeputowany Jeppe Kofod powiedział:

 

- W samym 2016 roku ubytek w przychodach z VAT w UE wyniósł prawie 150 miliardów euro, co stanowi równowartość całego rocznego budżetu UE. Wyraźnie pokazuje to, że system VAT w Europie osiągnął punkt krytyczny. Europa potrzebuje pilnej i kompleksowej reformy obecnego systemu VAT w celu zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT.

 

- Dzięki przyjęciu „filarów” dla przyszłego docelowego systemu VAT UE, a także przejściowych rozwiązań oraz dzięki wprowadzeniu koncepcji certyfikowanego podatnika (CTP), ostatecznie po 25 latach podejmujemy zdecydowane działania mające na celu zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT. Poprzez umożliwienie firmom składania wniosków do krajowych organów podatkowych o przyznanie statusu CTP, możemy zagwarantować to, że tylko wiarygodni podatnicy uzyskają dostęp do uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących podatku transgranicznego. Jeśli chodzi o cztery przejściowe rozwiązania w celu poprawy funkcjonowania obecnego unijnego systemu podatku VAT, uzgodnione dzisiaj w Radzie, jesteśmy głęboko przekonani, że powinny one zostać udostępnione wyłącznie przedsiębiorstwom, którym przyznano status CTP, w celu uniknięcia nowych luk prawnych, umożliwiających transgraniczne oszustwa związane z podatkiem VAT.

 

- Wzywamy państwa członkowskie do niezwłocznego i pełnego wdrożenia środków przyjętych przez Parlament w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla europejskich przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP oraz do zamknięcia szokująco dużej luki VAT w UE.

 

Eurodeputowany S&D i autor wniosku w sprawie dyrektywy w sprawie stawek podatku VAT, Tibor Szanyi powiedział:

 

- Popieramy wniosek Komisji Europejskiej, który ma zapewnić, by ważona średnia stawka VAT przekraczała 12% i zwiększyć elastyczność państw członkowskich w zakresie ustalania stawek VAT. Jest to zgodne ze strategią Socjalistów i Demokratów, mającą na celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania.

 

- Większa wolność idzie w parze z większą odpowiedzialnością i zgodnością. Ważne jest, aby państwa członkowskie stosowały jednolity zestaw przepisów o ustalonych stawkach minimalnych i maksymalnych, odpowiednio na poziomie 15% i 25%. Obniżone stawki i zwolnienia powinny jednak mieć zastosowanie wyłącznie do produktów, które przynoszą konsumentom społeczne, środowiskowe lub kulturalne korzyści. Chcemy zagwarantować, by MŚP mogły korzystać z prostszych ram prawnych, które pomogą im w rozwoju. W tym celu zwróciliśmy się do Komisji o utworzenie portalu internetowego, gdzie przedsiębiorstwa będą miały łatwy dostęp do informacji na temat stawek VAT różnych produktów, niezależnie od ich lokalizacji.

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, eurodeputowana Pervenche Berès powiedziała:

 

- Przyjmujemy z zadowoleniem osiągnięte dzisiaj w Radzie porozumienie. Uznaje ono potrzebę dokonania postępu na rzecz przyjęcia silnego, zharmonizowanego i docelowego systemu podatku VAT; systemu, do którego przyjęcia jako Socjaliści i Demokraci wzywaliśmy od wielu lat. Środki dotyczące rozwiązań przejściowych zapewnić mają tymczasowe rozwiązania obecnych problemów związanych z podatkiem VAT, o ile będą one przestrzegane przez wszystkie państwa członkowskie, a środki już wprowadzone w życie w postaci usprawnionej wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami administracji mają kluczowe znaczenie w walce z oszustwami transgranicznymi. Jest to jednak niewystarczające, a proponowane środki dotyczące stawek VAT i zapobiegania oszustwom związanym z VAT, są kluczem do stworzenia europejskiego, zharmonizowanego, prostego i elastycznego systemu podatku VAT, który byłby zrównoważony w perspektywie długoterminowej. Ubytek w wysokości 150 mld euro rocznie dla budżetów krajowych jest nie do przyjęcia. Europejscy obywatele nie mogą dłużej czekać na sprawiedliwość podatkową w Europie.

 

Uwaga dla wydawców:

  • Luka VAT odnosi się do różnicy pomiędzy oczekiwanym dochodem z VAT a kwotą faktycznie pobraną.
  • Przyczynami utraty przychodów są: oszustwa podatkowe, uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania, a także bankructwa, niewypłacalność finansowa lub błędne obliczenia.
  • W 2015 roku ubytek podatku VAT w UE wyniósł 151,1 mld EUR, tj. 13,2% łącznych przewidywanych dochodów z podatku VAT. W 2016 roku liczba ta spadła do 147,1 mld euro, co stanowi 12,3% oczekiwanych dochodów z VAT.
  • Skuteczność w walce z luką w podatku VAT różni się znacznie w poszczególnych krajach. W 2016 roku zmniejszyła się ona w 22 państwach członkowskich, a w szczególności w Bułgarii, na Łotwie, na Cyprze i w Holandii, ale wzrosła w sześciu państwach członkowskich - w Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii i Francji.

 

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci chcą, aby przedsiębiorstwa płaciły sprawiedliwą efektywną stawkę opodatkowania w wysokości co najmniej 18%

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzmacnia system nadzoru finansowego w Europie

Komunikat prasowy

Wezwanie do wprowadzenia minimalnego opodatkowania przedsiębiorstw: sukces Grupy S&D w walce z uchylaniem się od opodatkowania, unikaniem opodatkowania i praniem pieniędzy w Europie