Podziel się:

W dniu dzisiejszym zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego głosowało nad sprawozdaniem dotyczącym wdrożenia i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ-etu*. Ponad 190 światowych przywódców zobowiązało się przyjąć te cele, aby eliminować skrajne ubóstwo, walczyć z nierównością i niesprawiedliwością, chronić środowisko oraz zapobiegać zmianie klimatu. Oznacza to, że działania są konieczne nie tylko w UE, ale i poza nią. 

Socjaliści i Demokraci chcą, aby cele zrównoważonego rozwoju były ramami dla wszystkich strategii politycznych Unii Europejskiej – będzie to wymagało traktowania wskaźników społecznych na równi ze wzrostem makroekonomicznym. Oznacza to też, że metody pracy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego muszą ulec zmianie, aby umożliwić ustanowienie celów zrównoważonego rozwoju priorytetem.  

Europosłanka Elly Schlein, negocjatorka Grupy S&D w Komisji Rozwoju, powiedziała:

- Agenda 2030 to niezwykle istotny czynnik w zapewnieniu bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich, więc Unia Europejska powinna odegrać wiodącą rolę w wypełnianiu założeń Agendy. Aby tak się stało, potrzebujemy nadrzędnej strategii dla Europy, która zagwarantuje, że wszystkie nasze strategie polityczne, zewnętrzne, jak i wewnętrzne, będą szły w parze z celami zrównoważonego rozwoju, zarówno w Europie, jak i w krajach rozwijających się.   

Do tej strategii należałoby włączyć przekształcenie europejskich wieloletnich ram finansowych (siedmioletni budżet UE) oraz europejskiego semestru (narzędzie koordynacji gospodarczej i fiskalnej UE) w sposób, który w pełni brałby pod uwagę cele zrównoważonego rozwoju. Musimy dalej walczyć z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania, co pomoże zwiększyć dostępność środków na wdrażanie agendy. Takie są nasze priorytety i znalazły się one w sprawozdaniu, nad którym dziś głosowaliśmy.  

Europosłanka Karin Kadenbach, negocjatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, powiedziała:

- Chcemy, aby UE była wiodącą siłą polityczną w dążeniu do przekształcenia naszej gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną i neutralną dla klimatu, jak też gospodarkę, która promuje bioróżnorodność i w efektywny sposób wykorzystuje dostępne jej zasoby. Aby przeciwstawić się neoliberalnym trendom, przyczyniającym się do pogłębiania nierówności, jak też nadmiernego eksploatowania zasobów naturalnych, musimy ustanowić nowe modele konsumpcji i produkcji – wynegocjowany przez naszą Grupę pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym jest dobrym przykładem zaczątku takich działań.   

- Zdrowie to ogromnie ważny aspekt tej strategii: jest ono zarówno wynikiem, jak i wskaźnikiem postępów w Agendzie 2030 postrzeganej całościowo. Należy redukować nierówności między obywatelami państw stabilnych a obywatelami państw, w których życie związane jest z różnorodnymi zagrożeniami – podobnie jak należy eliminować nierówności wewnątrz państw.  

- W tej transformacji muszą wziąć udział wszyscy – wzywamy więc Komisję do współpracy z interesariuszami na wszystkich poziomach. To pierwszy krok w budowaniu sprawiedliwego społeczeństwa dla ogółu obywateli, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. UE powinna propagować ideał sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa, również w skali globalnej.  

 

* Uwaga do redaktorów:

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie ONZ-etu w 2015 r., przedstawia wspólny plan działania na rzecz pokoju i dobrobytu dla dobra ludzkości i planety, teraz i w przyszłości. Jej 17 celów zrównoważonego rozwoju to pilne wezwanie do działania w celu eliminacji ubóstwa i innych rodzajów deprywacji, ulepszania opieki zdrowotnej i edukacji, redukowania nierówności oraz pobudzania wzrostu gospodarczego – przy jednoczesnym zapobieganiu dalszej zmianie klimatu i pracy nad ochroną naszych oceanów i lasów.  

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D