Podziel się:

Po przedstawieniu prawa klimatycznego przez przewodniczącą Komisji, Ursulę Von der Leyen i wiceprzewodniczącego wykonawczego, Fransa Timmermansa, Grupa Socjalistów i Demokratów przyjęła z zadowoleniem zobowiązanie do wprowadzenia do unijnego prawodawstwa historycznej decyzji o osiągnięciu neutralności klimatycznej w Unii do roku 2050. Prawo klimatyczne stanowi ramy, które zapewnią, że przyszłe działania UE oraz środki państw członkowskich będą zgodne z celem wyznaczonym na rok 2050. Jest to ważny krok we właściwym kierunku.

Przyjmujemy do wiadomości zobowiązanie Komisji do oceny wpływu wyższego celu na rok 2030, ale to nie wystarczy. Prawo klimatyczne musi ustalić cele pośrednie, jakich potrzebujemy. Oczekiwaliśmy, że wniosek Komisji będzie bardziej ambitny dzięki wyznaczeniu konkretnych celów pośrednich na lata 2030 i 2040. Prawnie wiążące cele pośrednie na poziomie krajowym i ogólnounijnym umożliwiłyby państwom członkowskim, przemysłowi i zainteresowanym stronom przyjęcie nowych środków i inwestycji zgodnie z celem w postaci neutralności węglowej.

Socjaliści i Demokraci staną na czele walki o wzmocnienie niezbędnych ram prawnych i dopilnują, by odpowiednie i skuteczne prawo klimatyczne przyjęte zostało przed szczytem klimatycznym COP26 w Glasgow.

Jytte Guteland, koordynatorka Grupy S&D w Komisji Środowiska i sprawozdawczyni ds. prawa klimatycznego, powiedziała:

- Prawo klimatyczne jest szansą dla Europy, aby uczynić historyczny krok w naszym rozwoju i w przejściu na kontynent neutralny dla klimatu. Ale stanie się ono jedynie tym, co z nim uczynimy, a teraz ważne jest, aby Parlament Europejski wzmocnił wniosek Komisji. Aby zachować zgodność z porozumieniem paryskim, UE musi zobowiązać się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030, a cel ten musi zostać zapisany w prawie klimatycznym. Ma ono zasadnicze znaczenie dla naszych wysiłków w dziedzinie klimatu, ale także wyznaczy ono rynkom jasną i stabilną trajektorię do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050.

- Dla mnie jako sprawozdawczyni priorytetem będzie zagwarantowanie, by prawo klimatyczne zostało oparte na zasadzie sprawiedliwości społecznej i solidarności dla wszystkich obywateli Europy. Wymaga to od wszystkich podmiotów wzięcia na siebie odpowiedzialności. Aby prawo klimatyczne odniosło sukces, wszystkie sektory gospodarki i wszystkie państwa członkowskie UE muszą zobowiązać się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest neutralność klimatyczna.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za Europejski Zielony Ład, Miriam Dalli, powiedziała:

- Prawo klimatyczne jest kluczowym środkiem legislacyjnym, który przyjmie UE w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i zapewnienia, aby Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do roku 2050. Nie może to jednak być jedynie działaniem na pokaz. Uznajemy wysiłki ze strony wiceprzewodniczącego Timmermansa, aby sprostać oczekiwaniom obywateli, ale chcieliśmy od Komisji odważniejszego i ambitniejszego tekstu. Wiążące cele pośrednie na poziomie krajowym i unijnym, jasny i przejrzysty mechanizm oceny postępów i monitorowania są nadal niezbędne, aby zapewnić państwom członkowskim, przemysłowi i zainteresowanym stronom długofalowe wytyczne dotyczące dostosowań i inwestycji strategicznych niezbędnych do osiągnięcia celu wyznaczonego na rok 2050.

- Powinny być w to zaangażowane wszystkie sektory produkcyjne, a także wszyscy obywatele, aby przyczynić się do przekształcenia Europejskiego Zielonego Ładu nie tylko w doskonałą szansę dla zrównoważonego rozwoju, ale także dla należytej i sprawiedliwej transformacji, nie pomijającej żadnego regionu, pracownika, ani obywatela.

- Na szczycie klimatycznym COP26, który odbędzie się w tym roku, UE będzie musiała wykazać się poważnym podejściem w kwestii nawoływania do podjęcia działań na rzecz zmiany klimatu. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy UE przyjmie już wiążące, odważne i wiarygodne prawo klimatyczne. O to właśnie będziemy walczyć.

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jeśli chcemy chronić nasze zdrowie i środowisko, UE powinna zapewnić wspólną prawną ochronę gleb

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o unijne zaświadczenia Covid-19, aby znieść ograniczenia w podróżowaniu w ramach UE