Published:
Share:

Europosłowie z Grupy S&D, Pedro Silva Pereira i Vladimír Maňka, skłonili wyraźną większość posłów Parlamentu Europejskiego do poparcia wniosku o uczynienie funkcjonowania strefy euro bardziej stabilnym i demokratycznym.   

Pedro Silva Pereira, sprawozdawca Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Niniejsze sprawozdanie stanowi bardzo ważny krok w kierunku demokratyzacji zarządzania gospodarczego strefą euro. Dokument ten zapewni, że Parlament Europejski będzie odgrywał w przyszłości o wiele bardziej znaczącą rolę w działaniach w zakresie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), w oparciu o strategię podejścia dwuetapowego. Parlament sugeruje, aby jako pierwszy etap ustanowić protokół tymczasowy dla porozumienia tymczasowego o współpracy z EMS, jak też przedstawia szereg możliwych do szybkiego wprowadzenia ulepszeń, które mają pozwolić na większą przejrzystość i rozliczalność w procesie decyzyjnym.   Parlament proponuje również, aby dyrektor zarządzający zreformowanego EMS był wybierany przez Parlament oraz mu podlegał. Jeśli chodzi o działania średnioterminowe, Parlament ponownie wyraża poparcie dla planu pełnego włączenia EMS do prawa unijnego, co dałoby Parlamentowi szerokie uprawienia demokratyczne do kierowania działaniami EMS. Przyjęty dokument jest wyrazem ambitnego podejścia Parlamentu oraz stanowi ważny wkład do trwającej debaty politycznej nad pogłębieniem Europejskiej Unii Walutowej (EUW).   

Vladimír Maňka, sprawozdawca Grupy S&D ds. budżetu, dodał:

- EMS pokazuje w praktyce, że umowy przejściowe zawierane między państwami członkowskimi zmniejszają naszą zdolność do szybkiego reagowania na dramatyczne zmiany gospodarcze i finansowe. Zawarcie w przyszłości EMS w unijnych ramach prawnych wzmocni jego „siłę rażenia” i skuteczność. Ta integracja powinna być również postrzegana jako aspekt ukończenia budowy Unii Gospodarczej i Walutowej. Możemy uzupełniać wsparcie finansowe udzielane państwom członkowskim przy pomocy instrumentów budżetowych, które pomogą promować stabilizację gospodarczą i finansową, inwestycje oraz wzrost konwergencji społeczno-gospodarczej w strefie euro.  EMS nie powinien być ograniczony jedynie do strefy euro, ale dostępny dla wszystkich państw członkowskich UE.

 

MEPs Involved

MAŇKA Vladimír
Member
Słowacja
SILVA PEREIRA Pedro
Member
Portugalia

S&D Press contact

WOLSCHLAGER Markus
Political Advisor
Austria

Related News

Komunikat prasowy

Nie chcemy specjalnego traktowania europosłów podejrzewanych o oszustwa, którego wprowadzenie optuje sojusz PPE-EKR-ENF. Kto nie ma nic do ukrycia, nie ma się czego bać, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia surowszy nadzór sektora finansowego oraz lepszą ochronę konsumentów na poziomie europejskim

Komunikat prasowy

Grupa S&D definiuje stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego narzędzia do zmniejszania ryzyka finansowego w Europie