Sprawy gospodarcze, podatki i budżet UE

Sprawy gospodarcze, podatki i budżet UE

Możemy zaoferować prawdziwą alternatywę, wprowadzając ponownie Europę na drogę zrównoważonego wzrostu, a jednocześnie osiągając większą sprawiedliwość społeczną i podatkową. Praktycznym politykom, wspierającym tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje publiczne i prywatne muszą towarzyszyć zrównoważone budżety.

Najtrudniejszą lekcją z kryzysu strefy euro jest to, że posiadanie wspólnej waluty bez wspólnych celów gospodarczych i społecznych prowadzi do niestabilności i jest sprzeczne ze wspólnymi wartościami Europy. Naszym celem jest zbudowanie silniejszej Unii, aby walczyć z zaburzeniami równowagi oraz urzeczywistnić unią gospodarczą i walutową (UGW), w której centrum znajdzie się sprawiedliwość społeczna.

Ciężko pracujemy również w kwestii ambitnych działań w ramach walki z oszustwami podatkowymi, unikaniem opodatkowania i rajami podatkowymi, aby Europejczycy wreszcie osiągnęli sprawiedliwość podatkową.

Europa potrzebuje silnego i postępowego budżetu, który zapewni UE środki do reagowania na wiele wyzwań, z jakimi Europa ma do czynienia. Inwestycje, takie jak badania i innowacje czy też infrastruktura transgraniczna, mogą pobudzić wzrost gospodarczy i stworzyć nowe miejsca pracy, a wiele kwestii - od migracji po bezrobocie wśród młodzieży - wymaga europejskiej odpowiedzi i odpowiedniego finansowania, aby tak się stało.

Plan inwestycyjny w wysokości 315 mld euro, który został zainicjowany w 2015 roku, jest jednym z kluczowych osiągnięć Grupy S&D od czasu wyborów z 2014 roku. Nalegaliśmy na to, aby Juncker zobowiązał się do przyjęcia tego planu inwestycyjnego, zanim Grupa S&D zgodzi się poprzeć jego zespół Komisji. W centrum planu znajduje się Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI).

Socjaliści i Demokraci będą nadal ciężko pracować, aby zapewnić jego skuteczne wdrożenie, w tym finansowanie bardziej ryzykownych projektów. Musimy również zapewnić przejrzystość, demokratyczną odpowiedzialność i zgodność z wytycznymi w zakresie inwestycji. EFSI musi także znaleźć sposoby zmniejszenia nierówności społecznych i regionalnych. Grupa S&D będzie nadal dążyć do przyjęcia bardziej kompleksowej europejskiej strategii inwestycyjnej.

Wady w pierwotnym projekcie strefy euro były przyczyną głębszych i bardziej długotrwałych skutków światowego kryzysu gospodarczego, co pociągnęło za sobą ogromne koszty gospodarcze, prawdziwe cierpienia dla zwykłych obywateli oraz napięcia polityczne wewnątrz państw członkowskich UE i pomiędzy nimi.

Bez dokonania poważniejszych reform w celu urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej Unia Europejska nie pokona kryzysu finansowego, ani nie osiągnie skutecznego modelu demokratycznego, zrównoważonego, spójnego i konkurencyjnego wzrostu gospodarczego. Aby zagwarantować długoterminową stabilność UGW, reformy UGW muszą również objąć ponowne ożywienie dynamicznego procesu w celu zbliżenia struktur gospodarczych wszystkich państw i regionów UE w ramach integracyjnego i konkurencyjnego jednolitego rynku.

Pragniemy:

•    ukończenia unii bankowej wraz z europejskim systemem gwarancji depozytów
•    pracy nad zdolnością fiskalną (zdolnością UE do zwiększania własnych dochodów) strefy euro
•    reformy unii gospodarczej i walutowej (UGW) w celu zmniejszenia nierówności.
•    pełnej integracji europejskiego semestru (ram koordynacji polityk gospodarczych między państwami członkowskimi) oraz dokonania przeglądu strategii Europa 2020, kiedy osiągnie ona półmetek swojej pracy
•    wzmocnienia odpowiedzialności demokratycznej strefy euro za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego
•    zapewnienia, że UGW opierać się będzie również na sprawiedliwości społecznej (patrz nasza kampania na rzecz praw socjalnych).

Opowiadamy się za dogłębną reformą sektora finansowego, wraz z efektywną regulacją banków, funduszy hedgingowych i organizacji finansowych.

Te banki i firmy doprowadziły świat na skraj tragedii w 2008 roku i sprowokowały recesję, która kosztowała miliony miejsc pracy i obniżyła standardy życia w całej Europie.

Powrócimy do planów utworzenia unii rynków kapitałowych, która będzie:

•    zapobiegać ryzykom systemowym poprzez odpowiednie przepisy
•    zapewniać silne mechanizmy nadzorcze
•    chronić wysoki poziom ochrony małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i obywateli
•    zapewniać uzupełnienia finansowania rynku kapitałowego - kredytów bankowych, nie zastępując ich.

Ujawnienie afer LuxLeaks w 2014 roku, a następnie SwissLeaks i Panama Papers w 2016 roku, sprawiło, że wyszła na jaw olbrzymia skala unikania podatków w Europie. Podczas gdy zwykli obywatele mają do czynienia z cięciami i rosnącymi rachunkami, duże firmy wielonarodowe osiągają wielkie zyski, wykorzystując luki prawne, wybierając najkorzystniejsze jurysdykcje i ukrywając pieniądze w rajach podatkowych, aby uniknąć opodatkowania.

Opowiadamy się za solidnym systemem podatkowym w Europie, w którym wszyscy mają sprawiedliwy udział w obciążeniach podatkowych. Chcemy zamknąć luki prawne i zlikwidować raje podatkowe oraz wydać zgromadzone w ten sposób miliardy euro na tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje, usługi publiczne oraz zapewnienie równowagi budżetowej.

Grupa S&D prowadzi od dawna kampanię w tych kwestiach i będziemy walczyć dopóty, dopóki nie uda nam się wprowadzić sprawiedliwego europejskiego systemu podatkowego dla wszystkich. Dowiedz się więcej o kampanii #TaxJustice.

Pragniemy:

•    ambitnego pakietu prawodawstwa UE w celu stworzenia sprawiedliwego i skutecznego systemu podatkowego
•    obowiązkowej sprawozdawczości podatkowej z rozbiciem na poszczególne kraje, dotyczącej osiąganych zysków, aby zostały one sprawiedliwie opodatkowane
•    europejskich numerów identyfikacyjne podatkowej
•    unijnej definicji rajów podatkowych i czarnej listy krajów, które pozwalają na tego rodzaju praktyki
•    wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (jednolitego zestawu przepisów dla firm wielonarodowych w celu obliczenia zysków podlegających opodatkowaniu w UE)
•    wprowadzenia podatku od transakcji finansowych (FTT), uzgodnionego przez niektóre kraje UE w ramach wzmocnionej współpracy
•    pełnego wykorzystania przez Komisję europejskiego prawa konkurencji poprzez opublikowanie wytycznych dotyczących pomocy państwa w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw.

Chcemy, aby budżet UE dysponował zdolnością i elastycznością, potrzebną do sprostania licznym wyzwaniom, przed którymi stoi Europa.

Wydatki UE są uzgadniane w ramach rocznego budżetu. Jednakże przepisy i wytyczne dotyczące budżetu rocznego są organizowane jako część planu długoterminowego: wieloletnich ram finansowych. Obecne ramy finansowe są realizowane w latach 2014-2020, wraz z przeglądem śródokresowym.

Nie możemy stawić czoła globalnym wyzwaniom jako pojedyncze kraje. Tylko w ramach współpracy możemy radzić sobie z wyzwaniami, takimi jak kryzys gospodarczy czy kryzys uchodźczy. Grupa S&D uważa, że budżet UE dysponujący niezbędnymi zasobami ma zasadnicze znaczenie, jeśli traktujemy to poważnie, a ramy finansowe, jak i budżet roczny powinny być lepiej wykorzystywane do zaspokojenia aspiracji obywateli.

Chcemy bardziej przejrzystego i sprawiedliwego systemu finansowania budżetu UE. Chcemy, aby UE dysponowała własnymi zasobami - bezpośrednimi środkami zwiększenia dochodów, zamiast środków pochodzących z budżetów krajowych.

Chcemy budżetu, który koncentrował się będzie na tworzeniu nowych miejsc pracy i wspieraniu wzrostu gospodarczego poprzez przeznaczanie większych funduszy na takie obszary, jak badania i rozwój, innowacje, szkolenia i miejsca pracy, abyśmy mogli zwiększyć zatrudnienie i wzrost gospodarczy na całym kontynencie.

Istotne jest również to, aby budżet UE był dobrze zarządzany. Jeśli chcemy odzyskać zaufanie europejskich podatników, musimy wykorzenić korupcję i pokazać, że każde euro jest wydawane w sposób efektywny.