Środowisko, zdrowie, rolnictwo & rybołówstwo

Środowisko, zdrowie, rolnictwo & rybołówstwo

Socjaliści i Demokraci mają wizję bardziej inteligentnej i bardziej zrównoważonej Europy, która pozostawi naszym dzieciom mniej zanieczyszczony świat. Możemy to osiągnąć dzięki większej efektywności energetycznej, gospodarce obiegowej i walce ze zmianami klimatycznymi. Towarzyszy temu odnowa europejskich przemysłów, tworząca nowy wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy. Walczymy o Europę, w której wszyscy jedzą zdrowe pożywienie i mają dostęp do dobrej jakości, przystępnej cenowo opieki zdrowotnej.

Uznanie potrzeby zapewnienia niezawodnego zaopatrzenia w żywność zawarte jest w traktatach UE. Wspólna Polityka Rolna (WPR), ustanowiona w 1962 roku, jest jednym z najstarszych i najważniejszych przykładów integracji w Europie. Rolnictwo i żywność stanowią dziś jeden z największych sektorów w UE i jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania, że europejska polityka rolna może zapewnić ponad 500 milionom Europejczyków stabilne i wysokiej jakości dostawy żywności, a także godne miejsca pracy dla tych, którzy pracują w tym sektorze oraz zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich.

Unijna Wspólna Polityka Rybołówstwa jest ważną dziedziną prawodawstwa UE, której celem jest poprawa zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie zdrowej i wysokiej jakości żywności dla Europejczyków. Ma ona wpływ na to, co trafia na talerze konsumentów, ma także wpływ na rybaków i środowisko.

Co roku w Europie wyrzucanych jest około 600 milionów ton odpadów, które mogłyby zostać ponownie wykorzystane i ponownie wprowadzone do gospodarki. Grupa S&D wzywa do przyjęcia ambitnych unijnych celów i zadań, a także nowych narzędzi, które pomogą każdemu krajowi zmierzać w kierunku budowy bardziej zrównoważonej, efektywnej pod względem zasobów gospodarki obiegowej.

Obiegowy model rozwoju oznacza, że wartość produktów i zasobów jest utrzymywana w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów jest zminimalizowane. Aby dokonać tej transformacji, Grupa S&D dąży do prowadzenia ambitnych polityk w celu zmiany sposobu użytkowania, ponownego wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania zasobów.

Pragniemy:

•    zwiększyć cel recyklingowy dla odpadów miejskich – z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – do 70% do roku 2030
•    ograniczyć składowanie, najbardziej szkodliwą dla środowiska metodę usuwania opadów, do 5% do roku 2030 – to znacznie ambitniejszy cel niż proponowane przez Komisję 10%
•    zmniejszyć ilość odpadów żywnościowych o połowę do roku 2030 i walczyć z obecną szokującą sytuacją, polegającą na tym, że każdy Europejczyk wyrzuca 173 kg żywności rocznie
•    znieść ograniczenia dotyczące darowizn żywnościowych i zapewnić wyraźne oznakowanie, aby konsumenci mogli dokonywać świadomych wyborów
•    ograniczyć ilość odpadów wyrzucanych do morza w UE o połowę do roku 2030
•    zachęcać do stosowania opakowań opartych na bioproduktach oraz zwiększyć cele recyklingowe dla materiałów opakowaniowych, takich jak papier, karton, tworzywa sztuczne i szkło do 80% do roku 2030
•    poszerzyć odpowiedzialność producenta za wszystkie produkty, dzięki czemu producenci będą musieli pokryć całe koszty zarządzania odpadami po swoich produktach
•    stopniowo wyeliminować użycie substancji toksycznych
•    uznać za priorytet zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ponowne wykorzystanie i recykling przy przyznawaniu funduszy UE
•    zastąpić surowce szkodliwe dla środowiska lub energochłonne alternatywnymi, zrównoważonymi pod względem ekologicznym
•    aktywnie współpracować z władzami lokalnymi i regionalnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami gospodarki społecznej
•    rozwijać kampanie informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów.

•    Długie doświadczenie w zakresie poprawy zdrowia Europejczyków

Grupa S&D od dawna walczy o wysokiej jakości opiekę zdrowotną dla wszystkich obywateli UE:

•    Przewodziliśmy dążeniu do ponadgranicznej harmonizacji opieki zdrowotnej, aby zapewnić unijnym pacjentom prawo do poszukiwania najlepszych metod leczenia i chronić finanse krajowych systemów opieki zdrowotnej.
•    Przeciwstawialiśmy się cięciom wydatków na opiekę zdrowotną w krajach UE, które najdotkliwiej dotykają grupy znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.
•    Naciskaliśmy na zaostrzenie prawa UE dotyczącego fałszywych produktów leczniczych.
•    Zapewniliśmy, że prawo UE dotyczące dawstwa organów i przeszczepów pozwala tym, którzy na nie oczekują, szukać odpowiednich organów w całej UE, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci.
•    Przewodziliśmy dążeniu do przyjęcia nowego prawa, mającego na celu sprawienie, aby wyroby medyczne były bezpieczniejsze – od projektowania i produkcji po wydawanie zezwoleń i monitorowanie produktów. Objęte nim zostaną wszystkie wyroby medyczne, od plastrów i łóżek szpitalnych po implanty piersi, protezy stawów biodrowych i stymulatory.
•    Zapewniliśmy przejrzystość w badaniach klinicznych w celu upewnienia się, że wyniki wszystkich badań medycznych, zarówno pozytywne, jak i negatywne, będą dostępne dla opinii publicznej.
•    Pomogliśmy pobudzić badania medyczne, zwłaszcza w dziedzinie rzadkich chorób, poprzez ułatwienie transgranicznych badań klinicznych.
•    Pragniemy walczyć z odpornością na leki przeciwbakteryjne i przyspieszyć odkrycie nowych leków ratujących życie.

Leki po przystępnych cenach

Jesteśmy głęboko przekonani, że leki – nawet na rzadkie choroby – powinny być łatwo dostępne i po przystępnych cenach, a nie tylko bezpieczne, skuteczne i wysokiej jakości.
Nierówny dostęp do leków nie jest zjawiskiem nowym, ale niedawny kryzys gospodarczy tylko zaostrzył ten problem, w wyniku rosnących kosztów leków i zmniejszenia budżetów na ochronę zdrowia publicznego. Mamy ponadto do czynienia z rosnącymi potrzebami i zwiększającymi się kosztami w wyniku starzenia się ludności. Będziemy nadal walczyć o to, by wszyscy mieli dostęp do leków i zabiegów bez względu na miejsce zamieszkania i osiągane zarobki.

Socjaliści i Demokraci mają wizję zrównoważonej przyszłości; naszą ambicją jest walka ze zmianami klimatycznymi i pozostawienie naszym dzieciom mniej zanieczyszczonego świata; idzie to w parze z tworzeniem nowego wzrostu gospodarczego i nowych, zrównoważonych miejsc pracy.

Podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 roku dążyliśmy do przyjęcia ambitnych celów w zakresie klimatu, aby utrzymać UE w czołówce działań na rzecz klimatu. COP21 okazała się momentem przełomowym: 195 państw przyjęło pierwsze, uniwersalne, prawnie wiążące globalne porozumienie klimatyczne. Światowy wzrost średniej temperatury musi zostać utrzymany poniżej 2°C, podejmowane będą również wysiłki w celu jego ograniczenia do 1,5°C.

Ale walka na tym się nie kończy: w Parlamencie Europejskim budujemy postępową większość dla żądania przyjęcia prawodawstwa ustanawiającego ambitne i wiążące cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w celu realizacji celów w zakresie klimatu.

Każdy obywatel Europy ma prawo do wysokiej jakości, bezpiecznej żywności. Ma także prawo wiedzieć, w jaki sposób, gdzie i na jakich warunkach jego żywność jest wytwarzana, przetwarzana, pakowana, oznakowana i sprzedawana. Producenci żywności powinni również być chronieni przed nieuczciwymi praktykami w łańcuchu dostaw. Dlatego też jako Grupa S&D nadal walczymy o lepszą ochronę konsumentów i większą przejrzystość w kwestii tego, co jemy. Chcielibyśmy również wprowadzenia oznakowania informującego o kraju pochodzenia w odniesieniu do mięsa w przetworzonej żywności i produktów mleczarskich; pragniemy również zagwarantować, by umowy w sprawie dostaw żywności z partnerami międzynarodowymi priorytetowo traktowały zdrowie konsumentów.

•    Wzmocnienie ochrony konsumentów
Chcemy zapewnić, aby wszyscy Europejczycy mogli wieść zdrowe życie, dlatego też kluczowe znaczenie ma zapewnienie, by żywność, jaką spożywamy, była bezpieczna. Skandale żywnościowe, takie jak skandal z koniną, dowiodły potrzeby lepszej ochrony konsumentów. Dlatego też nalegamy na to, aby kontrole były ściślejsze i obejmowały cały łańcuch dostaw żywności. Kluczowe znaczenie ma lepsze zarządzanie ryzykiem, oparte na badaniach naukowych, dlatego też ważna jest konsultacja i współpraca z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie GMO i pestycydów.

•    GMO
UE dysponuje jednym z najsurowszych prawodawstw, dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), ale jako Grupa S&D nadal jesteśmy zaniepokojeni faktem, że szersze aspekty zdrowotne i środowiskowe związane z przywozem lub uprawą GMO nie zostały w nim w pełni uwzględnione. Jest to szczególnie ważne w przypadku GMO odpornych na herbicydy, co może zachęcać do bardziej liberalnego stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych. Dlatego też konsekwentnie sprzeciwiamy się zatwierdzaniu GMO i wzywamy do rewizji związanych z tym ram prawnych.

•    Przejrzystszy proces udzielania zezwoleń na pestycydy
Bezpieczeństwo żywności musi być zagwarantowane na wszystkich etapach produkcji – „od pola do stołu”. Grupa S&D nieustannie walczy o zapewnienie, by europejskie prawodawstwo zawierało szereg szeroko zakrojonych, zharmonizowanych przepisów we wszystkich państwach członkowskich UE w celu zapobiegania, eliminacji lub ograniczenia zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin w całym „łańcuchu rolno-spożywczym”. Ważne jest również, aby żywność, która ląduje na naszych stołach, była nie tylko zakwalifikowana jako bezpieczna, ale również, aby proces udzielania zezwoleń był przejrzysty. Uważamy, że cały proces wydawania zezwoleń na wszelkie środki ochrony roślin w UE musi zostać poddany przeglądowi w celu zapewnienia większej przejrzystości, skuteczności i demokratycznej kontroli.

•    Oznaczanie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonej żywności i produktów mleczarskich
W ostatnich latach Socjaliści i Demokraci prowadzili z powodzeniem kampanie na rzecz wprowadzania prawodawstwa, dotyczącego obowiązkowego oznakowania „kraju pochodzenia” na wołowinie, wieprzowinie, jagnięcinie oraz mięsie kóz i drobiu. Obecnie dążymy do objęcia tymi przepisami mięsa w przetworzonej żywności, a także mleka i produktów mleczarskich. Uważamy, że niezbędne jest wprowadzenie jasnego, uczciwego oznakowania, które nie będzie wprowadzało w błąd konsumentów. Konsumenci mają prawo dokonywać świadomych wyborów dotyczących żywności, jaką spożywają.

•    Lepsze umowy dotyczące dostaw żywności z międzynarodowymi partnerami
Bezpieczeństwo żywności wykracza poza granice UE. To, co produkujemy i konsumujemy, co importujemy i eksportujemy, a także to, w jaki sposób normy jakościowe stosowane są dla zwierząt i roślin produkujących żywność, zależy od standardów i praktyk naszych partnerów. Ważne jest zatem, abyśmy monitorowali i nadal doskonalili normy jakościowe i bezpieczeństwa żywności, jak również zdrowie i dobrostan zwierząt w ramach naszych umów z międzynarodowymi partnerami.

Chcemy, aby Wspólna Polityka Rolna zapewniła nie tylko godne standardy życia aktywnym rolnikom oraz skuteczne, przejrzyste wykorzystanie funduszy publicznych, ale także by była ona zgodna z celami zrównoważonego rozwoju (SDG) ONZ. Uważamy, że w niepewnym i wymagającym międzynarodowym środowisku nasze rolnictwo musi pozostać wydajne, zrównoważone i konkurencyjne. Będziemy dążyć do osiągnięcia tych celów, ponieważ trwa dyskusja nad następną fazą europejskiej polityki rolnej i wiejskiej.

Nasze priorytety:

•    Zapewnienie, by wsparcie dochodowe trafiało tylko do aktywnych rolników
Fundusze publiczne muszą być wykorzystywane w sposób przejrzysty i w interesie publicznym. Oznacza to, że finansowanie powinno być przeznaczone na konkretne cele, a dopłaty rolne przyznawane powinny być wyłącznie aktywnym rolnikom, których przychody pochodzą w głównej mierze z rolnictwa.

•    Produkcja żywności wysokiej jakości
Bezpieczeństwo i jakość żywności, „od pola do stołu”, powinny być zapewnione wszystkim europejskim konsumentom. Równolegle z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości, musimy zapobiegać powstawaniu odpadów żywnościowych i ograniczać je w całym łańcuchu żywnościowym i paszowym.

•    Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw żywności
Europa musi mieć możliwość radzenia sobie z niestabilnymi cenami żywności i surowców rolnych na międzynarodowym rynku żywności. Chcemy, aby Unia Europejska odgrywała większą rolę w kwestii wpływu na światowe bezpieczeństwo żywnościowe i w jak największym stopniu ograniczyła podatność na wstrząsy, wynikające z uzależnienia od importu.

•    Zarządzanie zasobami naturalnymi i środowiskiem w zrównoważony sposób
Wysokiej jakości produkcja żywności i łańcuchy dostaw muszą iść w parze z naszym zobowiązaniem w zakresie osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ do roku 2030. Produkcja rolna powinna również wspierać zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważone wykorzystanie gruntów, a także wnieść wkład do pomocy w walce ze zmianami klimatycznymi oraz utrzymania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich.

•    Zachowanie tętniących życiem obszarów wiejskich i społeczności
Obszary wiejskie są domem dla milionów ludzi i nie mogą być ograniczone do rozległych, pustych stref produkcji roślinnej. Zasadnicze znaczenie dla dobrobytu Europy mają działania wspierające różnorodne społeczności wiejskie, aby obszary wiejskie pozostały w dłuższej perspektywie zamieszkałe przez młode i starsze osoby. Atrakcyjność obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania, pracy i spędzania wolnego czasu, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ich produkcyjności w dłuższej perspektywie. Zdrowa żywność pochodzi ze zróżnicowanych obszarów wiejskich, dobrze utrzymanych przez ludzi, którzy je znają i zamieszkują.

Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) ma na celu zagwarantowanie, że europejskie łowiska będą zrównoważone pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym oraz zapewniać będą obywatelom UE stabilne i zdrowe zaopatrzenie w żywność.

Pod silnym przywództwem ze strony Grupy S&D, reforma WPRyb z 2013 roku ustanowiła nowe standardy w zakresie rybołówstwa i przywozu produktów rybołówstwa. Obecnie koncentrujemy się na wprowadzeniu tej reformy w życie, w tym na przyjmowaniu wieloletnich planów zarządzania, przeglądzie środków technicznych i kontrolnych oraz opracowaniu zrównoważonego programu „niebieskiego wzrostu” - mającego na celu stworzenie stabilnych zasobów w zdrowym środowisku przy jednoczesnym przestrzeganiu gospodarczych i socjalnych aspektów zrównoważonego rozwoju.


Nasze priorytety:

•    Ochrona zasobów i środowiska morskiego
Grupa S&D dążyła do zrównoważonego poziomu połowów, zgodnie z podejściem do rybołówstwa, opartym na zasadach ostrożności i ekosystemie. Zasadą przewodnią powinno być poławianie nie większej liczby ryb niż przyroda może odtworzyć - podejście „maksymalnego podtrzymywalnego połowu”. W tym samym duchu angażujemy się w przyjmowanie wieloletnich planów zarządzania na rzecz długoterminowego podejścia, ochrony środowiska - na przykład przy użyciu bardziej selektywnych narzędzi połowowych - oraz stopniowej eliminacji praktyki odrzutów martwych, niepotrzebnych ryb.

•    Ochrona miejsc pracy i pracowników sektora rybołówstwa UE
Malejące możliwości zatrudnienia są utrzymującym się wciąż problemem w sektorze rybołówstwa UE. Aby rozwiązać ten problem, opowiadamy się za wsparciem dla firm rodzinnych oraz wzmocnieniem pozycji kobiet i młodzieży w sektorze rybołówstwa, w tym za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Zawód ten podlega zmianom: ważniejsza staje się wysoko wykwalifikowana siła robocza, a koniecznością stało się szkolenie multidyscyplinarne. Uważamy, że rybakom należy udzielić zachęt do kontynuowania tradycyjnych, zrównoważonych działań połowowych, a także popierać nowe, zrównoważone metody produkcji i dywersyfikacji. Chcemy, by wprowadzone zostały ujednolicone szkolenia dla rybaków w całej UE, a także, by uproszczone zostały procedury dotyczące wydawania koncesji i administracyjne.

•    Wspieranie aktywnego zarządzania z udziałem wszystkich zainteresowanych stron
Kluczowe znaczenie dla aktywnego zarządzania ma podejście oparte na regionach i szersze konsultacje z zainteresowanymi stronami. Wszyscy zainteresowani – od rybaków i konsumentów po naukowców i organizacje pozarządowe – powinni mieć możliwość wypowiedzenia się na ten temat i uczestniczenia w procesach decyzyjnych. Kontrola rybołówstwa oraz zapobieganie nielegalnym i nieuregulowanym połowom mają kluczowe znaczenie dla skutecznej polityki w dziedzinie rybołówstwa; konieczna jest również ścisła współpraca pomiędzy władzami państw członkowskich UE, Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa i Komisją.

•    Promowanie wyższych standardów w umowach połowowych
Jako największy na świecie rynek przywożonych ryb i produktów rybołówstwa, UE może potencjalnie wywierać duży wpływ na zachowanie innych krajów poprzez zachęty gospodarcze i handel międzynarodowy. Musimy wykorzystać ten potencjał i zapewnić przyjęcie rzetelnych umów o wolnym handlu, wspierać zrównoważone połowy w krajach trzecich i zagwarantować, że wszystkie ryby i produkty rybołówstwa przywożone do UE będą produkowane z zachowaniem standardów w zakresie godnej pracy i w dziedzinie praw człowieka. Grupa S&D były siłą napędową, która zapewniła, że unijna działalność połowowa na wodach innych krajów powinna być również zrównoważona w zakresie ochrony środowiska i regionalnego bezpieczeństwa żywnościowego, przestrzegając tych samych celów, co rybołówstwo na wodach UE.