Handel międzynarodowy & globalizacja

Handel międzynarodowy & globalizacja

Jesteśmy siłą napędową postępowej polityki handlowej, określającej nowe zasady dotyczące globalizacji.

Prawdziwie postępowa polityka handlowa musi dążyć do stworzenia bardziej przejrzystego, demokratycznego systemu handlu światowego, który przynosi korzyści dla wielu, a nie tylko dla niewielu. Umowy handlowe mogą nieść ze sobą ryzyko obniżenia standardów, ale przy właściwym podejściu mogą one stanowić okazję do ochrony i wzmocnienia naszych wysokich standardów w zakresie pracy i ochrony środowiska oraz naszego stylu życia w przyszłości.

W kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej UE-Kanada (CETA) Socjaliści i Demokraci zagwarantowali porozumienia w kwestii wielu postępowych priorytetów. Przewodziliśmy dążeniu do rozstrzygania sporów handlowych w przejrzysty i sprawiedliwy sposób i osiągnęliśmy to, że system arbitrażu prywatnego został zastąpiony systemem sądów inwestycyjnych. Zamiast podejmowania decyzji wyłącznie przez prawników, będą one podejmowane przez wysoko wykwalifikowanych sędziów, a zamiast posiedzeń za zamkniętymi drzwiami, postępowania będą bardziej przejrzyste, a orzeczenia podlegać będą kontroli. Broniliśmy również praw rządów do regulacji i stanowienia prawa w interesie publicznym. CETA nie doprowadzi do obniżenia standardów UE: zawsze będą one obowiązywały jako bezwzględne minimum. Usługi publiczne nie ucierpią, a prawa pracownicze będą chronione. W przyszłych umowach handlowych nie będzie odwrotu od postępowych osiągnięć, jakie uzyskaliśmy w ramach CETA.

1) Możemy współpracować na szczeblu europejskim oraz z postępowymi partnerami na całym świecie. Ponieważ przedsiębiorstwa i kapitał są obecnie ponadnarodowe, nasze dążenia do ustanowienia przepisów, dotyczących tych kwestii muszą obejmować taką samą skalę. Jeśli będziemy podejmować działania jako poszczególne państwa narodowe, staniemy się pionkami wielkich, międzynarodowych korporacji, uwikłanymi w „równanie w dół”. UE jest handlowym gigantem. Jeśli UE wykorzysta w pełni swój wpływ, będziemy mogli negocjować sprawiedliwe i postępowe stosunki handlowe oraz walczyć z nieuczciwymi praktykami, takimi jak dumping, które podkopują europejskie miejsca pracy.

2) Potrzebujemy zasad gwarantujących, że handel będzie nie tylko wolny, ale również sprawiedliwy. Umowy handlowe są sposobem negocjowania i kształtowania tych zasad i standardów w przyszłości. Nasze europejskie normy środowiskowe, społeczne, pracownicze i demokratyczne muszą zawsze obowiązywać jako bezwzględne minimum w każdej umowie handlowej. Istnieją już pewne globalne normy dotyczące pracy i ochrony środowiska, ale muszą one zostać wzmocnione, a sankcje muszą być egzekwowane, jeśli nie zostaną one dotrzymane.

3) Możemy polepszyć prawa pracowników i prawa człowieka oraz wzmocnić walkę ze zmianami klimatycznymi na całym świecie, przyglądając się całemu globalnemu łańcuchowi wartości. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw musi zostać wzmocniona poprzez wiążące wymogi w zakresie zachowania należytej staranności.

4) Priorytetem musi być ochrona europejskich miejsc pracy poprzez walkę z nieuczciwymi politykami dumpingowymi. Opowiadamy się za silniejszymi narzędziami ochrony handlu, aby skutecznie zwalczać dumping; musimy również rozsądnie dobierać naszych partnerów handlowych, przyglądając się ich doświadczeniom. Pracownikom, znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, z powodu zmieniającej się struktury handlu światowego - zwłaszcza w przemyśle - należy zaoferować pomoc w dostosowaniu się do nowych możliwości w dziedzinie szkolenia i zatrudnienia.

Pragniemy zdefiniować nowe zasady dotyczące globalizacji i poszerzyć korzyści płynące z handlu. Ponieważ globalizacja wymaga stosowania sprawiedliwych zasad.