Sprawiedliwość, wolności, obywatelstwo & sprawy wewnętrzne

Sprawiedliwość, wolności, obywatelstwo & sprawy wewnętrzne

Grupa S&D jest zaangażowana w ochronę praw, wolności i bezpieczeństwa wszystkich obywateli w całej UE, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, religii lub seksualności.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z zagrożeniem terrorystycznym w Europie, czy kryzysami humanitarnymi na naszych wybrzeżach, nasze podejście do wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zawsze opiera się na solidarności i współpracy między państwami członkowskimi. W obrębie własnych granic musimy chronić postęp, jakiego dokonała Europa w promowaniu praw grup mniejszościowych, takich jak społeczności Romów i osoby LGTBI.

Dzięki naszej pracy w Komisji Prawnej Grupa S&D zapewnia, że możemy odpowiedzieć na nowe wyzwania pojawiające się w świecie online. Potrzebujemy odpowiedniej ochrony danych i prawodawstwa dotyczącego praw autorskich, abyśmy mogli chronić prywatność obywateli w Internecie oraz zapewnić rozwój unijnych innowacji.

W Komisji Petycji nasi eurodeputowani pracują nad zbliżeniem instytucji UE do obywateli. Chcemy zapewnić, by ich głos został wysłuchany w Brukseli, a ich problemy były rozstrzygane bezpośrednio.

Jesteśmy zaangażowani w pozytywne podejście do legalnej migracji i integracji, pomimo rosnącej ksenofobii i antymigracyjnej retoryki ze strony prawicy. Grupa S&D jest głęboko przekonana, że UE nie może pozostać bezczynna, gdy dochodzi do tragedii na Morzu Śródziemnym, ale musi zapewnić, że nasze podejście oparte będzie na współpracy i solidarności, a osoby znajdujące się w trudnej sytuacji otrzymają ochronę, jakiej potrzebują.

Kryzys uchodźczy wykazał, że polityka imigracyjna UE nie spełnia już swojego celu. Potrzebujemy kompleksowej reakcji na tę sytuację w celu zapewnienia, że będziemy mieli:

•    System zgodny z naszymi międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka
•    Strategiczne podejście do migracji i azylu oparte na solidarności i współpracy
•    Bezpieczne i legalne szlaki do Europy dla osób ubiegających się o azyl
•    Prawdziwie europejski system azylowy
•    Większe skupienie się na integracji uchodźców i migrantów
•    Skuteczne kontrole zewnętrzne, aby strefa Schengen mogła lepiej funkcjonować
•    Lepsze wykorzystanie budżetu UE w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu migracyjnego i azylowego
•    Kompleksową, międzynarodową reakcję na trwający obecnie kryzys uchodźczy
•    Bardziej skoordynowane działania mające na celu walkę z nielegalną migracją i handlem ludźmi

Potrzebujemy jednak czegoś więcej niż tylko planu dotyczącego nielegalnej migracji. Wierzymy w zróżnicowaną i wielokulturową Europę, która szanuje podstawowe prawa i godność migrantów i zachęca do integracji. Europa potrzebuje pozytywnego podejścia do legalnej migracji, starającego się nieustannie usprawniać działania integracyjne na szczeblu UE i krajowym, zwłaszcza w celu zagwarantowania edukacji i integracji dzieciom imigrantów. Obywatelstwo UE powinno być dostępne - ale nie narzucane im - dla migrantów z drugiego i trzeciego pokolenia, którzy urodzili się i wychowywali w UE i stanowią część europejskiego społeczeństwa.

Zdaniem Grupy S&D, zasady ludzkiej godności i równości wobec prawa stanowią fundament sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa. Przewodziliśmy walce o zakorzenienie niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności i równości w traktatach UE - podstawie prawnej działań UE.

Obecnie prowadzimy kampanię, która ma zachęcić Komisję do poszerzenia tego zakresu, aby zapewnić kompleksową ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji, pomimo sprzeciwu ze strony prawicowej większości w Radzie. Chcemy również, aby Komisja dokonała przeglądu istniejącej decyzji ramowej w sprawie sankcji karnych przeciwko rasizmowi i ksenofobii, aby mogła ona objąć inne formy przestępstw z nienawiści, w tym dotyczące orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i ekspresji płciowej.

Uważamy, że wszyscy mają takie same prawa, aby żyć swoim życiem w wybrany przez siebie sposób i bez dyskryminacji. Chcemy, aby Komisja opracowała kompleksową, europejską odpowiedź na kwestie, związane z prawami podstawowymi, z jakimi mają do czynienia osoby LGBTI (lesbijki, geje, osoby biseksualne, transseksualne i interseksualne). Potrzebna jest strategia lub mapa drogowa UE w celu przeciwdziałania homofobii i wszelkim innym formom dyskryminacji, jakich doświadczyli ludzie ze względu na swoją orientację seksualną i tożsamość płciową. Konsekwentnie prowadziliśmy kampanię, aby upewnić się, że zostanie ona utrzymana na samym szczycie agendy i staliśmy na czele apeli o reakcję ze strony UE, przy wsparciu ze strony Parlamentu i krajów UE.

Uważamy za rzecz niedopuszczalną, że sytuacja europejskiej wspólnoty romskiej wciąż ulega pogorszeniu. Chcielibyśmy, by opracowany został jasny plan działania na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego Romów, przy jednoczesnej pracy nad znalezieniem sposobów ich wspierania i zwiększenia ich integracji społecznej, takich jak poprawa możliwości edukacyjnych, walka z rasizmem i ubóstwem oraz zapewnienie ludności romskiej większego głosu pod względem politycznym i społecznym.

Zagrożenie terroryzmem jest jednym z największych wyzwań, z jakimi mamy obecnie do czynienia w Europie. Przerażające ataki w Niemczech, Francji, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach pokazują, że mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem i musimy skutecznie z nim walczyć. Jest rzeczą jasną, że nadal w nie dość efektywny sposób dzielimy się informacjami między krajowymi organami ścigania. Popieramy wzmocnienie Europolu w celu koordynowania naszych reakcji ponad granicami państwowymi.

Walka z terroryzmem nie może jednak być wykorzystywana jako sposób na podważanie podstawowych praw obywateli, a współpracy policyjnej i dochodzeniom muszą towarzyszyć odpowiednie zabezpieczenia i nadzór. Wszelkie środki ograniczające swobody obywatelskie muszą być usprawiedliwione i proporcjonalne i trwać tylko tak długo, jak długo wymaga tego sytuacja.

Priorytetem powinna być zawsze prewencja, która powinna obejmować koordynację polityk krajowych oraz promowanie dobrych praktyk. Nasze działania w walce z terroryzmem obejmują międzynarodowe porozumienia w sprawie wymiany informacji, dotyczących terroryzmu pomiędzy UE a krajami trzecimi, śledzenie środków finansowych należących do terrorystów, regulację dostępu do substancji chemicznych lub substancji potencjalnie niebezpiecznych, ochronę naszych kluczowych infrastruktur i cyberbezpieczeństwo.

Informatorzy odgrywają kluczową rolę w pociąganiu do odpowiedzialności międzynarodowych firm i globalnej elity. Nie doszłoby do ujawnienia afer LuxLeaks i Panama Papers, gdyby odważne osoby nie dostarczyły informacji na temat praktyk, które uznali za nielegalne, niesprawiedliwe lub nieetyczne. Jednak zdecydowanie zbyt często cenę za to płacą właśnie te osoby, a nie ci, których działania ujawniają. Uważamy, że Unia Europejska potrzebuje zharmonizowanych przepisów w celu ochrony informatorów, którzy ujawniają wykroczenia i bronią interesu publicznego.

Internet dotyka prawie wszystkich aspektów naszego życia i coraz większa liczba naszych danych osobowych dostępna jest online. Ogromne znaczenie dla nas wszystkich ma sposób, w jaki dane te są wykorzystywane i przetwarzane. Grupa S&D przyczyniła się do dostosowania przepisów dotyczących ochrony danych do XXI wieku, przy pomocy dwóch dużych pakietów, z których jeden skupia się na przetwarzaniu danych osobowych przez przemysł i rząd, a drugi - na danych wykorzystywanych przez policję i organy prawa karnego.

Treść nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych wskazuje, że poważnie traktujemy kwestię ochrony praw europejskich obywateli w erze cyfrowej. Firmy lub organy władzy publicznej, przetwarzające duże ilości danych, będą musiały wyznaczyć urzędnika ds. ochrony danych, aby upewnić się, że wypełniają oni swoje prawne obowiązki. Co ważniejsze, zawiera ono ostre kary dla firm, które naruszają nowe rozporządzenie, a grzywny administracyjne sięgają pułapu 4% ich całkowitego globalnego obrotu.

Nowe przepisy zapewniają również silną ochronę wszystkim obywatelom UE w zakresie sposobu, w jaki ich dane mogą być wykorzystywane przez policję i organy ścigania. Ma to istotne znaczenie, ponieważ niewłaściwe wykorzystywanie danych podejrzanych, świadków i ofiar może zagrozić bezpieczeństwu, a także ich prawu do prywatności lub sprawiedliwego procesu. Po raz pierwszy dysponujemy obecnie ścisłymi, jasnymi przepisami, dotyczącymi sposobu, w jaki organy ścigania mogą uzyskać dostęp i wykorzystywać dane osobowe, które mają zastosowanie w równym stopniu do wszystkich obywateli UE. Wszystkie siły policyjne w Europie muszą w pełni respektować podstawowe prawo do ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie powinny obejmować zestaw konkurencyjnych wobec siebie praw (w tym podstawowe prawo dostępu do informacji i kultury dla użytkowników oraz sprawiedliwe wynagrodzenie dla artystów i dziennikarzy), by były one w stanie radzić sobie z szybko zmieniającymi się technologiami i nowymi mediami oraz wspierać nowe modele ekonomiczne.

Nasze zdecydowane stanowisko w zakresie podstawowych praw obywatelskich i cyfrowych, w tym wolności słowa i prawa do prywatności w komunikacji, skłoniło nas do apelu o odrzucenie kontrowersyjnej umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA).