Transport, turystyka & regiony

Transport, turystyka & regiony

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między jej różnymi regionami. Cel ten możemy osiągnąć dzięki europejskiej polityce spójności, która jest wyjątkowym narzędziem UE do inwestowania w regionach i pochłania obecnie około jednej trzeciej budżetu UE. W pełni popieramy dążenie do zbliżenia regionów Europy i pragniemy, aby polityka spójności UE przyczyniała się do wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego we wszystkich regionach poprzez tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości.

Grupa S&D jest zaangażowania w kwestii zapewnienia nam sprawnego, bezpiecznego, zrównoważonego i konkurencyjnego transportu w Europie, chroniącego miejsca pracy i prawa pasażerów, a także gwarantującego swobodny przepływ osób i towarów. Cele te można osiągnąć jedynie w przypadku egzekwowania prawodawstwa socjalnego UE dla uniknięcia różnic w warunkach socjalnych między państwami członkowskimi.

Wspieramy politykę w UE, która udowadnia światu, że rozwój społeczny i ochrona klimatu mogą iść ze sobą w parze. Turystyka jest kluczowym motorem wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w wielu europejskich krajach; pomaga tez milionom ludzi uniknąć biedy w UE. We właściwych rękach przemysł turystyczny może odgrywać ważną rolę w ochronie siedlisk przyrodniczych w Europie.

Europejska polityka spójności ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia luk w rozwoju między różnymi europejskimi regionami oraz dla pobudzania gospodarki poprzez inwestycje na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, w szczególności w przypadku, gdy inwestycje krajowe są ograniczone.

Naszym celem jest polityka spójności, która w pełni angażuje obywateli w regionach, wspiera inteligentny, zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oraz zmniejsza istniejące nierówności społeczne i ekonomiczne.

Nasze priorytety:

•    inwestowanie w obywateli i dla obywateli
Grupa S&D popiera podejście, które wspiera obywateli w stawianiu czoła bieżącym potrzebom i wyzwaniom. Aby to osiągnąć, musimy zapewnić odpowiedni budżet na politykę spójności oraz zachować właściwą równowagę między inwestycjami w obywateli i dla obywateli. Uważamy, że Europa powinna:
•    inwestować w wysokiej jakości edukację, szkolenia i kształcenie zawodowe
•    poprawić sytuację na rynku pracy, tworzyć nowe miejsca pracy wysokiej jakości oraz walczyć z bezrobociem wśród młodzieży
•    wspierać włączenie społeczne, walczyć z ubóstwem oraz wszelkimi formami dyskryminacji.

•    inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu
Grupa S&D jest zaangażowana w zmniejszenie istniejących obecnie nierówności społecznych i gospodarczych między mieszkańcami, regionami i krajami UE. Chcemy, aby polityka spójności była widoczna i zrównoważona w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, aby sprostała głównym wyzwaniom, przed jakimi stoją nasze społeczeństwa i gospodarki oraz aby dążyła do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Musimy:
•    wspierać badania, rozwój technologiczny i innowacje
•    inwestować w małe przedsiębiorstwa i firmy rozpoczynające działalność
•    inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną, inteligentne dostarczanie energii oraz cyfryzację przemysłu i społeczeństw.

•    wspieranie obywateli na obszarach miejskich i wiejskich   
Unia Europejska musi dążyć nie tylko do zmniejszenia luk w rozwoju i nierówności społeczno-gospodarczych i terytorialnych, ale także do zmniejszenia biurokracji, która ogranicza rozwój regionów i obywateli. Powinniśmy wspierać rozwój inteligentnych miast i obszarów wiejskich, przy pełnym zaangażowaniu obywateli w rozwój przyszłych strategii dla swoich regionów, odpowiadając na wspólne wyzwania, takie jak globalizacja, zmiany klimatyczne i migracja.

Do 2050 roku UE musi ograniczyć emisję o 60% (w porównaniu do poziomu z 1990 roku), jeśli chcemy ograniczyć globalne ocieplenie do wzrostu temperatury o 2ºC. Aby osiągnąć europejskie cele w zakresie zmian klimatycznych, naszym kluczowym celem strategicznym jest całkowite wyeliminowanie emisji z transportu w nadchodzących latach.

Europa dysponuje narzędziami do osiągnięcia tych celów:

•    odpowiednie finansowanie infrastruktury transportowej w celu wyposażenia Europy w nowoczesny system transportu
•    badania i rozwój koncentrujące się na inteligentnych systemach transportu oraz na zwiększaniu efektywności energetycznej i poprawie ich oddziaływania na społeczeństwo i środowisko
•    wprowadzanie regulacji prawnych w celu osiągnięcia wyższych standardów
•    wprowadzenie zasady „zanieczyszczający płaci”, tak aby każda forma transportu ponosiła pełny koszt jej oddziaływania na społeczeństwo i środowisko. Potrzebujemy solidnych technik, aby ustalić cenę za te zewnętrzne koszty, tak aby szkodliwe dla środowiska formy transportu stały się droższe, a zrównoważony transport stał się tańszy.
•    nadzór rynkowy w celu zapewnienia przestrzegania norm. W odpowiedzi na aferę Dieselgate, związaną z emisją zanieczyszczeń, Grupa S&D dąży do zaostrzenia nadzoru nad normami dla nowych samochodów w celu uniknięcia w przyszłości oszustw związanych z emisjami. Prowadzimy kampanię na rzecz odszkodowań dla konsumentów i europejskiej agencji nadzoru pojazdów, aby zapewnić, że nowe samochody będą musiały przejść te same ścisłe kontrole, niezależnie od miejsca ich produkcji w Europie.

Opóźnienie, odwołanie, zagubiony bagaż… Wielu obywateli UE doświadczyło tych problemów podczas podróży. Nasi eurodeputowani z powodzeniem walczyli o wzmocnienie praw dla pasażerów w ruchu kolejowym, lotniczym, drogowym i morskim, ustanawiając wspólne przepisy dotyczące odszkodowań i pomocy dla pasażerów.

Eurodeputowani S&D podjęli działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu w całej Europie. Walczyliśmy o zwiększenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę kontroli pojazdów i ochronę narażonych na zagrożenia użytkowników dróg. Poparliśmy również wnioski dotyczące lepszego uwzględnienia kwestii dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz zapewnienia lepszego szkolenia w sektorze lotnictwa UE.

Grupa S&D przewodzi dążeniom do zagwarantowania wszystkim pracownikom Unii Europejskiej dostępu do godnej pracy wraz z wynagrodzeniem zapewniającym środki do życia. Prowadzimy kampanię, mającą zapewnić, że nowemu pakietowi mobilności będzie towarzyszyło właściwe egzekwowanie unijnego prawodawstwa socjalnego. UE musi walczyć z nieuczciwą konkurencją, zwalczać zakłócenia warunków pracy i zatrudnienia oraz zapewnić odpowiednią ochronę socjalną pracownikom transportu. W chwili obecnej firmy, które stosują się do przepisów, nie są w stanie konkurować z nieuczciwie zaniżonymi cenami, a społeczeństwo jako całość jest okradane z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, które musi płacić za niezbędne usługi publiczne. Taka jest cena, jaką płacimy za nieskuteczną walkę z dumpingiem socjalnym i spółkami działającymi na zasadzie skrzynki pocztowej. Obywatele zasługują na zdecydowaną reakcję, aby położyć kres tym nieuczciwym praktykom.

Pragniemy położyć kres dumpingowi socjalnemu, przyznając Komisji uprawnienie do przeprowadzania dochodzeń w sprawie transgranicznych przypadków pracodawców obniżających lokalne płace i warunki pracy oraz karania zaangażowanych w to firm. Będziemy kontynuować walkę z nielegalnym „kabotażem”, praktyką, w ramach której pojazd zarejestrowany w jednym kraju przewozi towary lub pasażerów w innym kraju bez stosownego zezwolenia.

Potrzebujemy bardziej ambitnych i inteligentnych inwestycji w infrastrukturę Europy w celu zbudowania bardziej spójnej UE oraz wspierania zrównoważonych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Nasi eurodeputowani z powodzeniem opowiadali się za przyznaniem dostatecznych środków finansowych na kluczowe projekty infrastrukturalne za pośrednictwem programu „Łącząc Europę” - programu UE mającego na celu wspieranie inwestycji w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji w latach 2014-2020.

UE pragnie stworzyć europejski system opłat drogowych, dzięki czemu pojazdy ciężarowe będą obciążane kosztami korzystania z naszych dróg. Grupa S&D pragnie mieć pewność, że proponowany system eurowiniet obejmie nie tylko samochody ciężarowe, ale także lekkie samochody dostawcze i samochody osobowe, a kalkulacja opierać się będą na zasadzie „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”, przy uwzględnieniu kosztów zewnętrznych. Pragniemy, aby wszyscy użytkownicy wnieśli uczciwy wkład do finansowania europejskiej infrastruktury.

Przemysł turystyczny odnotował największy i najszybszy wzrost w gospodarce światowej. W celu osiągnięcia pełnego potencjału turystyki w Europie, musimy zainwestować i poprawić infrastrukturę transportową, rozwijać nasze różnorodne sieci kulturalne i dziedzictwo kulturowe oraz chronić obszary wiejskie i rezerwaty przyrody. Pragniemy również chronić prawa pracowników, oferując im możliwości szkolenia oraz w pełni wykorzystać szanse, związane z tworzeniem nowych, ekologicznych miejsc pracy.

Turystyka odgrywa również kluczową rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, zapewniając wielu regionom bardzo potrzebne im dochody. Przy umiejętnym zarządzaniu turystyka wiejska może odgrywać istotną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej i ochronie siedlisk przyrodniczych, przynosząc korzyści środowisku, społecznościom lokalnym i turystom.