Podziel się:

Zielona Wspólna Polityka Rolna (WPR) z czerwonym sercem. O to właśnie zdecydowanie walczyli Socjaliści i Demokraci. Po bardzo długich i trudnych negocjacjach, na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego przegłosowano wreszcie długo oczekiwaną reformę WPR, która dostosuje ją do celów środowiskowych UE oraz wzmocni jej wymiar społeczny. Grupa S&D walczyła o bardziej ambitną reformę, a dzięki twardym negocjacjom zapewniła osiągnięcie pozytywnego wyniku zarówno dla środowiska, jak i dla rolników.

Ponieważ nasza polityka rolna jest niewątpliwie jedną ze strategicznych dźwigni przyszłej odporności i transformacji ekologicznej UE, ochrona rolników i ochrona środowiska muszą iść ze sobą w parze.

Bez bezpośredniego zaangażowania rolników z UE w wysiłki na rzecz osiągnięcia celów wyznaczonych przez Komisję Europejską w strategii „od pola do stołu” i różnorodności biologicznej w ramach Zielonego Nowego Ładu, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na w pełni uzasadnione apele o bardziej zrównoważony system produkcji żywności oraz o powstrzymanie zanikania różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych.

Co więcej, WPR z czerwonym sercem oznacza poszanowanie praw socjalnych w całym sektorze, które nigdy nie powinno być podważane przez chęć zysku lub prywatne interesy; oznacza ona także większą rolę kobiet i młodzieży.

Rzeczą kluczową jest to, aby WPR pozostała wspólna dla wszystkich państw członkowskich, co zapewni równe szanse w całej UE. Musimy dopilnować tego, aby elastyczność nie przełożyła się na renacjonalizację polityki.

Rzecznik Grupy S&D w Komisji Rolnictwa, Paolo De Castro, powiedział:

- Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej wymagała zmiany. Musi ona być bardziej zrównoważona i bardziej postępowa.

- Dlatego też, jako Socjaliści i Demokraci, walczyliśmy o ponowne otwarcie tej kwestii i przejście od pierwotnego wniosku Komisji do nowej, ogólnej reformy zdolnej w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju tego sektora pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym, w ścisłej zgodzie z ustaleniami porozumienia paryskiego, a także z celami określonymi w strategiach Zielonego Ładu, „od pola do stołu” i różnorodności biologicznej. Jesteśmy dumni z podjęcia tej śmiałej decyzji i wypracowania owocnych kompromisów dla dobra całego sektora. Tam, gdzie partykularne i ideologiczne interesy przeważyły ​​nad dobrem wspólnym, jak w przypadku kwestii górnych pułapów, Parlament Europejski został zmuszony do wycofania się i przyjęcia dużo mniej postępowej, społecznej i zrównoważonej pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej; jest to porażka dla wszystkich.

- Usiłując ukształtować bardziej postępową WPR, nalegaliśmy na wyższy minimalny budżet na nowe programy ekologiczne, a w szczególności na zestaw środków, które sprawią, że dostarczanie dóbr publicznych będzie atrakcyjne finansowo i satysfakcjonujące dla rolników, jeśli chodzi o ochronę klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt.

- Zadbaliśmy o to, aby transfery z płatności bezpośrednich (filar 1) na rozwój obszarów wiejskich (filar 2) były przeznaczane na działania w zakresie klimatu i środowiska. Co najmniej 30% budżetu na płatności bezpośrednich państwo członkowskie musi przeznaczyć na programy ekologiczne. W drugim filarze 35% środków na rozwój obszarów wiejskich należy przeznaczyć na działania korzystne dla środowiska i klimatu. W ten sposób transfery z jednego filaru do drugiego odbywają się w ramach „zielonego rurociągu”, aby zapewnić, by przekazane środki były wykorzystywane do tych celów.

- Jesteśmy również dumni z tego, że wyznaczyliśmy jasny cel w zakresie warunkowości społecznej, tak aby bardziej ekologiczna WPR mogła przynieść także lepsze prawa socjalne. Rolnicy, którzy nie przestrzegają prawa pracy i prawa socjalnego, nie powinni mieć dostępu do funduszy europejskich.

- Teraz przemówił Parlament Europejski. Najwyższy czas, aby Komisja Europejska wykazała się odpowiedzialnością i przedstawiła środki legislacyjne, które pomogą zintegrować i opracować ramy nowej WPR zgodnie z celami Zielonego Ładu oraz strategiami „od pola do stołu” i różnorodności biologicznej. Grupa S&D jest gotowa podjąć te wyzwania; nie mogą one jednak zastąpić WPR, ale muszą ją wspierać, aby 11 mln europejskich rolników było bardziej odpornych na wszelkie potencjalne nowe kryzysy zdrowotne i bardziej konkurencyjnych, zapewniając im osiągnięcie wspólnych celów.

Sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D ds. rozporządzenia horyzontalnego w sprawie reformy WPR, eurodeputowana Pina Picierno, powiedziała:

- Po latach trudnych negocjacji poprawiliśmy pierwotny wniosek Komisji Europejskiej, osiągając odważny i ambitny wynik zarówno dla rolników, jak i dla środowiska oraz dla walki ze zmianami klimatycznymi.

- W odniesieniu do rozporządzenia horyzontalnego wysłaliśmy jasny sygnał: Parlament Europejski mówi „nie” dla renacjonalizacji WPR. Złagodziliśmy również nadmierną elastyczność, przyznaną państwom członkowskim w pierwotnym wniosku, powracając do systemu kontroli i płatności opartego na zgodności z przepisami. Jednocześnie zachowaliśmy coroczną i dwuletnią kontrolę wyników z zastosowaniem bardziej rygorystycznych warunków dla państw członkowskich.

- W ten sposób stworzona została sprawiedliwa równowaga; zagwarantowana została pewność, że nie zostaną stworzone nierówności i konkurencja pomiędzy europejskimi rolnikami, przy jednoczesnym zachowaniu wspólnego charakteru tej polityki i kontroli nad sposobem wydatkowania środków na tę politykę.

- Grupie S&D udało się również wprowadzić wymogi dotyczące warunkowości społecznej; chodzi o kary i redukcję płatności bezpośrednich dla każdego, kto naruszył krajowe przepisy dotyczące zatrudnienia, nielegalnej pracy lub siły roboczej w rolnictwie. Nie możemy pozwolić na to, aby pieniądze obywateli Europy były wykorzystywane do finansowania przedsiębiorców, którzy nie szanują godności pracowników.

Zaangażowani europosłowie

DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Włochy
PICIERNO Pina
PICIERNO Pina
Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dobrostan zwierząt jest naszym dobrostanem. Czas zakończyć epokę klatek!
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Musimy chronić bioróżnorodność tak jak klimat. Potrzebna jest europejska dyrektywa w sprawie różnorodności biologicznej