Podziel się:

Parlament Europejski głosuje dzisiaj nad pierwszymi czterema sprawozdaniami z postępów, dotyczącymi krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej: Albanii, Macedonii Północnej, Serbii i Kosowa. Socjaliści i Demokraci potwierdzają swoje wyraźne poparcie dla perspektywy europejskiej dla wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich i wzywają państwa członkowskie UE do rozpoczęcia wreszcie rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią.

Eurodeputowany Tonino Picula, koordynator Grupy S&D do spraw zagranicznych oraz sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. rozszerzenia o kraje Bałkanów Zachodnich, powiedział:

- Wysyłamy dziś mocny sygnał poparcia dla krajów pragnących przystąpić do UE. Przyszłość krajów Bałkanów Zachodnich pozostaje w ramach silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej; zachęcamy je do kontynuowania reformy w kierunku unijnego prawa, standardów i wartości. Grupa S&D nalega w szczególności na to, aby wszystkie kraje w tym regionie przestrzegały praw podstawowych i praworządności, broniły wolności mediów i zwalczały korupcję. Jesteśmy i pozostaniemy najbardziej wiarygodnym głosem tego Parlamentu w sprawie rozszerzenia, ale nie pójdziemy na żadne kompromisy w tych kwestiach.

- Przypominamy również Radzie UE o jej odpowiedzialności wobec Bałkanów Zachodnich oraz wyrażamy nasz niepokój z powodu ciągłego braku rozpoczęciu przez Radę negocjacji akcesyjnych z Tiraną i Skopje, mimo iż obydwa kraje „odrobiły swoją pracę domową”. Weto Bułgarii w sprawie Macedonii Północnej jest nie do przyjęcia. Wzywamy państwa członkowskie do dotrzymania danego słowa. Dalsze opóźnianie konferencji międzyrządowej, która miałaby rozpocząć negocjacje, wystawi na szwank wiarygodność Unii Europejskiej w całym regionie.

- Jeśli UE chce być geopolitycznym podmiotem i promować swoje wartości, powinna być również bardziej zaniepokojona rosnącym wpływem Chin, Rosji, Turcji i państw Zatoki Perskiej na Bałkanach Zachodnich, co łączy się z rosnącą dezinformacją w kwestii reakcji Unii na pandemię.

Albania

Isabel Santos, eurodeputowana S&D i sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. Albanii, powiedziała:

- W naszym pozytywnym sprawozdaniu Parlament Europejski docenia wszelkie wysiłki, podjęte przez Albańczyków w celu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z UE, mimo iż kraj ten boryka się z pandemią i ma do czynienia z poważnymi trudnościami po straszliwym trzęsieniu ziemi z 2019 roku. Negocjacje powinny rozpocząć się bez dalszej zwłoki! Mam nadzieję, że kwietniowe wybory parlamentarne doprowadzą do mniejszej polaryzacji w kraju. Wszystkie siły polityczne powinny się zjednoczyć, aby osiągnąć postęp na drodze do Europy.

Macedonia Północna

Tania Fajon, eurodeputowana S&D i negocjatorka sprawozdania w sprawie Macedonii Północnej, powiedziała:

- Nasze sprawozdanie potwierdza postępy dokonane w Macedonii Północnej, w tym w zakresie praworządności, demokracji i walki z korupcją. W świetle tych reform jeszcze bardziej nieodpowiedzialny jest fakt, że Bułgaria nadal blokuje rozmowy akcesyjne ze Skopje. Polityka rozszerzenia musi opierać się na obiektywnych kryteriach i nie mogą jej zakłócać jednostronne interesy lub kalendarz wyborczy. Wzywamy Sofię do wycofania weta tak, aby pierwsza konferencja międzyrządowa z Macedonią Północną odbyła się jak najszybciej.

Serbia

Demetris Papadakis, eurodeputowany Grupy S&D i negocjator sprawozdania w sprawie Serbii, powiedział:

- W Serbii nie dostrzegliśmy przekonujących wyników w dziedzinach takich jak sądownictwo, wolność słowa i walka z korupcją. Szkoda, że ​​Grupa EPL koncentruje swoje wysiłki na osłabianiu krytycznego języka sprawozdania. Grupa S&D apeluje o międzypartyjny dialog i wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego; opowiadamy się po stronie serbskich obywateli, a zwłaszcza młodych Serbów, z których większość jest proeuropejska i dąży do stabilności politycznej i gospodarczej w swoim kraju. Zasadnicze znaczenie mają rzeczywiste poszanowanie praw podstawowych i normalizacja stosunków z Kosowem; zadecydują one o tempie negocjacji akcesyjnych.

Kosowo

Andreas Schieder, eurodeputowany Grupy S&D i negocjator sprawozdania w sprawie Kosowa, powiedział:

- Przyjmujemy z zadowoleniem silne poparcie dla integracji europejskiej ze strony ludności Kosowa. Po utworzeniu nowego rządu po przedterminowych wyborach nadszedł czas, aby Kosowo wznowiło dialog z Serbią. Wzywamy również wszystkie siły polityczne w tym kraju do zreformowania systemu politycznego w celu zwiększenia pewności prawa i stabilności politycznej. Wszystkie partie w parlamencie powinny wykazać się odpowiedzialnością i dojść do porozumienia w sprawie wyboru nowego prezydenta, aby uniknąć kolejnych przedterminowych wyborów. UE również powinna wnieść do tego swój wkład i wprowadzić wreszcie liberalizację systemu wizowego dla Kosowa, które spełniło wszelkie związane z tym wymagania.

Zaangażowani europosłowie

PICULA Tonino
PICULA Tonino
Koordynator
Chorwacja
SANTOS Isabel
SANTOS Isabel
Koordynator
Portugalia
FAJON Tanja
FAJON Tanja
Head of delegation
Członek
Słowenia
PAPADAKIS Demetris
PAPADAKIS Demetris
Head of delegation
Członek
Cypr
SCHIEDER Andreas
SCHIEDER Andreas
Head of delegation
Członek
Austria

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie
Komunikat prasowy
Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego
Komunikat prasowy
PE musi wstrzymać umowę inwestycyjną między UE a Chinami dopóty, dopóki Pekin nakłada sankcje na deputowanych z UE