Nasza praca w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nasi eurodeputowani w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważają, że w niepewnym i wymagającym otoczeniu międzynarodowym, rolnictwo w Europie musi być produktywne, zrównoważone i konkurencyjne. Nasza Grupa walczy o to, aby rolnicy mieli zapewniony godny poziom życia. Wraz z rozwojem europejskiej polityki rolnej i wiejskiej, będziemy dążyć do efektywnego i przejrzystego wykorzystywania funduszy publicznych w ramach wspólnej polityki rolnej, która powinna być w pełni zgodna z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nasze osiągnięcia

W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa S&D kładła duży nacisk na aspekty polityki rolnej związane z ochroną środowiska, zdrowiem i zrównoważonym rozwojem. Tak było w przypadku reformy wspólnej polityki rolnej. Udało nam się przejąć inicjatywę w kwestii zapewnienia, aby reformy te były zgodne z celami zrównoważonego rozwoju; zachęcaliśmy też do produkcji zdrowej żywności.

Udało nam się zdefiniować prawodawstwo, które będzie chroniło prawdziwą produkcję ekologiczną i rolnictwo oraz zapewni ochronę rolników przed monopolami tworzonymi przez duże przedsiębiorstwa nasienne.

Będziemy nadal apelować i dążyć do przyjęcia ambitnych ram prawnych w dziedzinie ochrony rolników przed nieuczciwymi praktykami w łańcuchu dostaw żywności.

Nasze priorytety

Wiodąca rola w zrównoważonym rolnictwie w skali globalnej

Wysokiej jakości łańcuchy produkcji i dostaw żywności muszą iść w parze z naszym zobowiązaniem do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ do roku 2030. Produkcja rolna powinna również promować zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważone użytkowanie gruntów, a także wnieść swój wkład do pomocy w walce ze zmianami klimatycznymi oraz w kwestii zachowania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich.

Europa musi być w stanie walczyć z niestabilnymi cenami żywności i surowców rolnych na międzynarodowym rynku żywności. Chcemy, aby UE odegrała większą rolę w kwestii wywierania wpływu na światowe bezpieczeństwo żywnościowe i w jak największym stopniu zmniejszyła zagrożenia, wynikające z uzależnienia od importu.

Ściślejsza synergia między zdrowym rolnictwem a zdrowiem ludzi

Wszystkim europejskim konsumentom należy zagwarantować bezpieczeństwo żywności i jej jakość, „od pola do stołu”. Równolegle do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości, musimy zapobiegać marnotrawstwu żywności i zmniejszyć je w całym łańcuchu żywnościowym i paszowym.

Zintegrowane rolnictwo, przyczyniające się do zachowania żywotności obszarów wiejskich

Obszary wiejskie są domem dla milionów ludzi i nie powinny one być zredukowane do rozległych, pustych stref produkcji roślinnej. Działania na rzecz wspierania różnorodnych społeczności wiejskich, tak aby obszary wiejskie pozostały zaludnione przez młodych i starych ludzi w długoterminowej perspektywie, mają zasadnicze znaczenie dla dobrobytu Europy. Atrakcyjność obszarów wiejskich jako miejsc, w których ludzie żyją, pracują i spędzają wolny czas, stanowi klucz do zachowania przez nie długotrwałej produktywności. Zdrowa żywność pochodzi ze zróżnicowanych obszarów wiejskich, dobrze utrzymanych przez ludzi, którzy je znają i na nich żyją.

Środki publiczne muszą być wykorzystywane w przejrzysty sposób i w interesie publicznym. Oznacza to, że finansowanie powinno być przeznaczone na konkretne cele i płatności rolne, przyznawane wyłącznie rolnikom, którzy w większości utrzymują się z rolnictwa.

Nowy związek między handlem międzynarodowym a rolnictwem

Musimy chronić wrażliwe sektory i produkty Europy w ramach umów o wolnym handlu, w szczególności poprzez wzmocnienie obecnych mechanizmów ochronnych, takich jak kontyngenty taryfowe.

Zaangażowani europosłowie

DE CASTRO Paolo

DE CASTRO Paolo

Koordynator
Włochy
ANDRIEU Eric

ANDRIEU Eric

Członek
Francja
AGUILERA Clara

AGUILERA Clara

Członek
Hiszpania
NOICHL Maria

NOICHL Maria

Członek
Niemcy
ARA-KOVÁCS Attila

ARA-KOVÁCS Attila

Członek
Węgry
AVRAM Carmen

AVRAM Carmen

Członek
Rumunia
BENEA Adrian-Dragoș

BENEA Adrian-Dragoș

Członek
Rumunia
CARVALHAIS Isabel

CARVALHAIS Isabel

Członek
Portugalia
OLEKAS Juozas

OLEKAS Juozas

Członek
Litwa
PICIERNO Pina

PICIERNO Pina

Członek
Włochy

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia siatkę bezpieczeństwa dla europejskich rolników w następstwie pandemii COVID-19

Plik audiowizualny

Happy biodiversity day. We welcome the EU Commission’s strategy on biodiversity

Plik audiowizualny

Further funds to the EU’s agriculture sector

Position papers

Position paper

The agriculture we need...

Position paper

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper

S&D position paper on migration & asylum

Position paper

S&D ENVI recommendations for better access to medicines in the European Union

Position paper

EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Position paper

Circular economy

Position paper

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Related documents

Related document

S&D Group - Position paper : Circular Economy Policy