Nasza praca w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nasi eurodeputowani w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważają, że w niepewnym i wymagającym otoczeniu międzynarodowym, rolnictwo w Europie musi być produktywne, zrównoważone i konkurencyjne. Nasza Grupa walczy o to, aby rolnicy mieli zapewniony godny poziom życia. Wraz z rozwojem europejskiej polityki rolnej i wiejskiej, będziemy dążyć do efektywnego i przejrzystego wykorzystywania funduszy publicznych w ramach wspólnej polityki rolnej, która powinna być w pełni zgodna z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nasze osiągnięcia

W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa S&D kładła duży nacisk na aspekty polityki rolnej związane z ochroną środowiska, zdrowiem i zrównoważonym rozwojem. Tak było w przypadku reformy wspólnej polityki rolnej. Udało nam się przejąć inicjatywę w kwestii zapewnienia, aby reformy te były zgodne z celami zrównoważonego rozwoju; zachęcaliśmy też do produkcji zdrowej żywności.

Udało nam się zdefiniować prawodawstwo, które będzie chroniło prawdziwą produkcję ekologiczną i rolnictwo oraz zapewni ochronę rolników przed monopolami tworzonymi przez duże przedsiębiorstwa nasienne.

Będziemy nadal apelować i dążyć do przyjęcia ambitnych ram prawnych w dziedzinie ochrony rolników przed nieuczciwymi praktykami w łańcuchu dostaw żywności.

Nasze priorytety

Wiodąca rola w zrównoważonym rolnictwie w skali globalnej

Wysokiej jakości łańcuchy produkcji i dostaw żywności muszą iść w parze z naszym zobowiązaniem do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ do roku 2030. Produkcja rolna powinna również promować zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważone użytkowanie gruntów, a także wnieść swój wkład do pomocy w walce ze zmianami klimatycznymi oraz w kwestii zachowania różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich.

Europa musi być w stanie walczyć z niestabilnymi cenami żywności i surowców rolnych na międzynarodowym rynku żywności. Chcemy, aby UE odegrała większą rolę w kwestii wywierania wpływu na światowe bezpieczeństwo żywnościowe i w jak największym stopniu zmniejszyła zagrożenia, wynikające z uzależnienia od importu.

Ściślejsza synergia między zdrowym rolnictwem a zdrowiem ludzi

Wszystkim europejskim konsumentom należy zagwarantować bezpieczeństwo żywności i jej jakość, „od pola do stołu”. Równolegle do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości, musimy zapobiegać marnotrawstwu żywności i zmniejszyć je w całym łańcuchu żywnościowym i paszowym.

Zintegrowane rolnictwo, przyczyniające się do zachowania żywotności obszarów wiejskich

Obszary wiejskie są domem dla milionów ludzi i nie powinny one być zredukowane do rozległych, pustych stref produkcji roślinnej. Działania na rzecz wspierania różnorodnych społeczności wiejskich, tak aby obszary wiejskie pozostały zaludnione przez młodych i starych ludzi w długoterminowej perspektywie, mają zasadnicze znaczenie dla dobrobytu Europy. Atrakcyjność obszarów wiejskich jako miejsc, w których ludzie żyją, pracują i spędzają wolny czas, stanowi klucz do zachowania przez nie długotrwałej produktywności. Zdrowa żywność pochodzi ze zróżnicowanych obszarów wiejskich, dobrze utrzymanych przez ludzi, którzy je znają i na nich żyją.

Środki publiczne muszą być wykorzystywane w przejrzysty sposób i w interesie publicznym. Oznacza to, że finansowanie powinno być przeznaczone na konkretne cele i płatności rolne, przyznawane wyłącznie rolnikom, którzy w większości utrzymują się z rolnictwa.

Nowy związek między handlem międzynarodowym a rolnictwem

Musimy chronić wrażliwe sektory i produkty Europy w ramach umów o wolnym handlu, w szczególności poprzez wzmocnienie obecnych mechanizmów ochronnych, takich jak kontyngenty taryfowe.

Zaangażowani europosłowie

DE CASTRO Paolo

Koordynator
Włochy

ANDRIEU Eric

Członek
Francja

AGUILERA Clara

Członek
Hiszpania

NOICHL Maria

Członek
Niemcy

ARA-KOVÁCS Attila

Członek
Węgry

AVRAM Carmen

Członek
Rumunia

BENEA Adrian-Dragoș

Członek
Rumunia

CARVALHAIS Isabel

Członek
Portugalia

OLEKAS Juozas

Członek
Litwa

PICIERNO Pina

Członek
Włochy

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Fundusze UE dla Europejczyków, a nie dla populistycznych polityków - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Parlament Europejski ogłasza stan alarmu klimatycznego. UE musi teraz przejąć inicjatywę w walce ze zmianami klimatu na konferencji COP25

Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się zmienić nazwy tek i wzmocnić społeczną agendę przyszłej Komisji Europejskiej - mówi Iratxe García

Position papers

Position paper
Opublikowane:

The agriculture we need...

Position paper
Opublikowane:

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper
Opublikowane:

S&D position paper on migration & asylum

Position paper
Opublikowane:

S&D ENVI recommendations for better access to medicines in the European Union

Position paper
Opublikowane:

EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Position paper
Opublikowane:

Circular economy

Position paper
Opublikowane:

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

S&D Group - Position paper : Circular Economy Policy