Podziel się:

Bezprecedensowy środek w bezprecedensowym czasie. Przekłada się to na natychmiastowe, dodatkowe, nowe środki finansowe dla europejskiego sektora rolnictwa i rolnictwa. Komisja Rolnictwa dała bowiem zielone światło dla tego, aby w dniu 1 stycznia 2021 roku przydzielonych zostało ponad 8 miliardów euro z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (ERI) na wsparcie tego sektora w następstwie pandemii Covid-19. Co ważniejsze, fundusze te będą stanowić bodziec gospodarczy, który utoruje drogę do bardziej odpornego, zrównoważonego i cyfrowego sektora, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz różnorodności biologicznej. Fundusze te, początkowo powiązane we wniosku Komisji Europejskiej z wejściem w życie reformy WPR w 2023 roku, będą dostępne do 31 grudnia 2022 roku.

Sprawozdawca ds. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i koordynator Grupy S&D w Komisji Rolnictwa, Paolo De Castro, powiedział:

- Po raz kolejny Parlament Europejski wysłuchał rzeczywistych potrzeb i apeli o wsparcie, płynących ze strony naszych obywateli oraz sektora rolno-spożywczego. Ta bardzo szybka i odważna decyzja, poparta przytłaczającą większością głosów w Komisji Rolnictwa, będzie podstawą naszego mandatu negocjacyjnego i pozwoli nam natychmiast rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne z Komisją i Radą UE.

- Jesteśmy szczególnie dumni z faktu, że zapewniliśmy, iż fundusze te będą przeznaczone na zwiększenie odporności, zrównoważonego rozwoju i cyfryzację tego sektora, a nie tylko na finansowanie dotychczasowej działalności.

- Dlatego też co najmniej 37% dodatkowych środków zostanie przeznaczonych na rolnictwo ekologiczne; na łagodzenia skutków zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, w tym redukcję emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa; na ochronę gleby, w tym poprawę żyzności gleby poprzez sekwestrację węgla; na poprawę wykorzystywania i gospodarowania wodą, w tym na oszczędzanie wody i kanalizację; na tworzenie, ochronę i odtwarzanie siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej; na ograniczenie zagrożeń i skutków stosowania pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych; na zapewnienie zdrowia i dobrostanu zwierząt; i wreszcie na program LEADER (powiązania pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju gospodarki wiejskiej).

- Wreszcie, co nie mniej ważne, 55% środków zostanie przeznaczonych na wsparcie młodych rolników oraz pobudzenie inwestycji w społeczno-gospodarczy rozwój obszarów wiejskich poprzez wsparcie krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, innowacje, inteligentne i precyzyjne rolnictwo, poprawę warunków w zakresie bezpieczeństwa pracy, energię odnawialną i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

- Jako postępowcy jesteśmy dumni z tego, że w znacznym stopniu przyczyniliśmy się do osiągnięcia tego celu i skłoniliśmy UE do okazania konkretnej solidarności z jednym z sektorów, który nawet w najciemniejszych dniach pandemii Covid-19 nigdy nie zrezygnował ze swojej odpowiedzialności i obowiązków wobec obywateli UE.

Zaangażowani europosłowie

DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Włochy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dobrostan zwierząt jest naszym dobrostanem. Czas zakończyć epokę klatek!
Komunikat prasowy
Grupa S&D o konflikcie interesów: „Premier Republiki Czeskiej, Babisz, podważa europejskie wartości i oszukuje europejskich podatników”
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Nie może być unijnych pieniędzy dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności