Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli dziś z zadowoleniem Plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021-2027, który wspiera równe szanse dla migrantów w zakresie edukacji, zatrudnienia, ochrony zdrowia i mieszkalnictwa.

Grupa S&D wzywa państwa członkowskie do współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu zrealizowania planu działania, przedstawionego przez komisarz z Grupy S&D, Ylvę Johansson oraz do pełnego i efektywnego wykorzystania funduszy UE do podejmowanych przez siebie wysiłków w tym zakresie.

Eurodeputowana Kati Piri, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. migracji, powiedziała:

- Plan działania UE na lata 2021-2027 to oczekiwany wysiłek Komisji mający na celu przyjęcie długoterminowej perspektywy w celu poprawy włączenia społecznego i integracji migrantów oraz walki z dyskryminacją w UE. Plan działania będzie realizowany równolegle z długoterminowym budżetem UE, co jest mocnym sygnałem ważnej roli, jaką mają do odegrania unijne fundusze. Państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne mają szereg programów UE, na których mogą polegać w celu wspierania włączenia społecznego i integracji, w tym Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Europejski Fundusz Społeczny+, Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz program Invest EU. Ponieważ władze lokalne i regionalne są głównym punktem kontaktowym dla migrantów, podobnie jak organizacje pozarządowe i organizacje migrantów, państwa członkowskie muszą współpracować z nimi, aby przekształcić plan w rzeczywiste działanie oraz wykorzystać dostępne źródła finansowania, aby urzeczywistnić włączenie społeczne.

Eurodeputowana Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. migracji, powiedziała:

- Przyjmujemy z zadowoleniem plan Komisji na rzecz włączenia społecznego i integracji w UE. Włączenie społeczne i integracja przynoszą korzyści całemu społeczeństwu, zwłaszcza wtedy, kiedy przekładają się na równe szanse w dostępie do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa. Od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego musimy działać wszędzie tam, gdzie w Europie występują braki wykształcenia. Dlatego też oczekujemy, że wnioski Komisji dotyczące edukacji spowodują odwrócenie wysokich wskaźników niskiego poziomu wykształcenia i przedwczesnej rezygnacji z nauki w społecznościach imigrantów, co często wiąże się z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Od dawna potrzebne są poważne kroki w kierunku uznawania kwalifikacji obywateli państw trzecich w UE; pozwolą one przezwyciężyć długotrwały problem, który sprawia, że migranci pozostają często na stanowiskach, które wymagają mniejszych kwalifikacji niż te, jakie posiadają. Będziemy uważnie obserwować państwa członkowskie, aby upewnić się, że te wnioski w sprawie działań w tym zakresie przyniosą pozytywne rezultaty w dziedzinie włączenia społecznego i integracji.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia
SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o nadzwyczajną pomoc i długoterminowe rozwiązanie kryzysu humanitarnego dotyczącego migrantów w Bośni i Hercegowinie

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem ogłoszenie porozumienia UE-Wielka Brytania

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zmienione przepisy gwarantują, że ludzie zawsze będą mieli głos w Parlamencie