Zatrudnienie, sprawy społeczne & równość płci

Zatrudnienie, sprawy społeczne & równość płci

Uważamy, że Europa będzie bardziej wydajna i konkurencyjna dzięki dobrze wykształconym i sprawiedliwie traktowanym pracownikom. Wzywamy do zawarcia nowego porozumienia w sprawie postępu społecznego, gwarantującego godne miejsca pracy, prawa pracownicze, ochronę socjalną, dialog społeczny oraz prawo do organizowania się.

Grupa S&D opracowała silny i postępowy program społeczny, który w centrum Europy umieszcza ludzi i pracowników. Pragniemy: wzmocnić wymiar społeczny unii gospodarczej i walutowej (EMU); walczyć z bezrobociem, w szczególności w odniesieniu do młodzieży, starszych pracowników i osób długotrwale bezrobotnych; stworzyć lepsze ramy prawne dla pracowników przemieszczających się do innych krajów w celu ochrony płac, standardów socjalnych, negocjacji zbiorowych i praw związkowych; oraz stworzyć europejski system godziwej płacy minimalnej w celu walki z ubóstwem.

Grupa S&D nadal zdecydowanie angażuje się w walkę z wszelkimi formami dyskryminacji i walczy o prawa podstawowe dla wszystkich. Pragniemy zamknąć luki, mające wpływ na kobiety w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń oraz walczyć z wszelkimi formami przemocy wobec kobiet.

 

Nasze priorytety:

•    Zmiana traktatu w celu zapewnienia, że prawa socjalne i wolności gospodarcze będą miały takie same znaczenie, jak określono w art. 9 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Karcie Praw Podstawowych. Zapewni to, że wszystkie nowe akty prawne i przyszłe poprawki do traktatów będą gwarantować ochronę praw socjalnych.
•    „Eurogrupa socjalna” w celu wzmocnienia społecznego wymiaru unii gospodarczej unii monetarnej i socjalnej.
•    Uwzględnienie agendy Międzynarodowej Organizacji Pracy na rzecz godnej pracy w ramach polityk europejskich.
•    Bardziej zrównoważony i demokratyczny system sprawowania rządów, który w pełni zintegruje politykę społeczną.

Godna praca jest podstawą europejskiej gospodarki i może przyczynić się do zbudowania silniejszego, równiejszego społeczeństwa.

Nasze priorytety:

Inwestowanie w nowe miejsca pracy i możliwości dla ludzi
•    Potrzebne są inwestycje na szczeblu krajowym i europejskim w celu tworzenia godnych miejsc pracy, koncentrujących się na infrastrukturze, efektywności energetycznej i edukacji.
•    Europejski plan działania określający umiejętności, jakich potrzebują ludzie, aby zdobyć pracę, a także umiejętności, jakich potrzebują pracodawcy i menedżerowie, aby zarządzać swoimi pracownikami w sposób zrównoważony pod względem społecznym.
•    Europejska dyrektywa zakazująca dyskryminacji w zakresie rekrutacji ze względu na historię bezrobocia.

Walka z bezrobociem wśród młodzieży
•    Zwiększenie finansowania europejskiej gwarancji dla młodzieży oraz inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży.
•    Zagwarantowanie, by europejska gwarancja dla młodzieży i nowa inicjatywa na rzecz Europejskiego Korpusu Solidarności zapewniły młodym ludziom szkolenia i oferty pracy wysokiej jakości.
•    Wydłużenie do 30 lat limitu wieku w ramach gwarancji dla młodzieży oraz rozszerzenie jej zakresu na młodych absolwentów oraz osoby z wykształceniem zawodowym, a także na niewykwalifikowanych lub niskowykwalifikowanych młodych ludzi.

Walka z nierównościami
•    Unijny wskaźnik płacy wystarczającej na utrzymanie jako wytyczna w zakresie dobrych standardów życia.
•    Europejskie ramy prawne w zakresie godnej płacy minimalnej dla wszystkich pracowników.
•    Europejska dyrektywa ramowa w sprawie systemów minimalnego dochodu w celu zagwarantowania, że wszyscy będą mieli zapewnione wystarczające środki do życia.
       
Walka z wykluczeniem społecznym
•    Wskaźnik postępu społecznego, mierzący nierówności społeczne, wraz z wiążącymi celami.
•    Europejskie ramy prawne, gwarantujące każdemu obywatelowi sieć bezpieczeństwa socjalnego wraz z podstawowym poziomem dochodów oraz powszechnym dostępem do opieki zdrowotnej, towarów i usług.
•    Europejski fundusz na rzecz ochrony socjalnej, zapewniający tymczasowe wsparcie w przypadku, gdy kryzys zwiększy liczbę osób uzależnionych od usług ochrony socjalnej.
•    Europejska gwarancja dla dzieci, zapewniająca każdemu europejskiemu dziecku zagrożonemu ubóstwem dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad dziećmi oraz godnych warunków mieszkaniowych i wyżywienia.
•    Zintegrowany europejski plan walki z ubóstwem wśród dzieci, wspierający zarówno dzieci, jak i rodziców w ramach programów mających na celu poprawę w zakresie włączenia społecznego i perspektyw zatrudnienia.
•    Silna dyrektywa w sprawie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym w celu zapewnienia płatnego urlopu i ochrony socjalnej dla pracujących rodziców i opiekunów.
•    Przegląd dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego w celu poprawy ochrony matek.
•    Europejska dyrektywa ramowa w sprawie usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Zapewnienie godziwych miejsc pracy
•    Europejska dyrektywa w sprawie godziwych warunków pracy dla wszystkich rodzajów pracowników.
•    Środki mające na celu pomoc w godzeniu życia prywatnego i zawodowego, w tym inwestycje w wysokiej jakości opiekę nad dziećmi i opiekę nad osobami starszymi, aby umożliwić podjęcie pracy większej liczbie ludzi.
•    Wiążące cele w zakresie godziwych miejsc pracy w ramach procesu europejskiego semestru.
•    Lepsza ochrona pracowników przed szkodliwymi substancjami, w szczególności tymi, które powodują raka i szkodzą zdrowiu reprodukcyjnemu.

Uczciwa konkurencja na rynku pracy
•    Europejski Inspektorat Pracy.
•    Europejski numer ubezpieczenia społecznego.
•    Równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy, aby położyć kres „dumpingowi socjalnemu”.

Kształtowanie cyfrowego rynku pracy
•    Społeczna agenda cyfrowa, która wykroczy poza kwestie techniczne i wykorzysta w pełni potencjał na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.
•    Równe reguły gry dla przedsiębiorstw działających w tradycyjnej gospodarce i firm z sektora cyfrowego.
•    Większa i lepsza ochrona socjalna jako część odpowiedzi na rewolucję cyfrową.
•    Równowaga pomiędzy nadziejami, wynikającymi z nowych technologii a ochroną pracowników.
•    Sprawiedliwe prawa i warunki pracy dla wszystkich pracowników.

Nasze priorytety:

•    Europejski statut pracowników w celu ochrony praw i godności pracowników w Europie.
•    Dyrektywa w sprawie pracy nietypowej, mająca na celu zapewnienie niezbędnej ochrony pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu, pracującym dorywczo, pracownikom tymczasowym oraz pracującym na własny rachunek.
•    Unijna definicja samozatrudnienia, aby pomóc w rozwiązaniu problemu wyzysku pracowników.
•    Struktury wsparcia we wszystkich krajach UE, udzielające pomocy i porad dla pracowników delegowanych i migrujących, przy wsparciu ze strony związków zawodowych.
•    Ochrona pracowników przed nadmiernie długim czasem pracy poprzez ścisłe przestrzeganie dyrektywy dotyczącej czasu pracy oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
•    Europejska strategia na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, obejmująca nowe choroby zawodowe.
•    Dyrektywa w sprawie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą oraz rewizja dyrektywy w sprawie ochrony pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi w miejscu pracy.
•    Ramy prawne dla chorób zawodowych związanych ze stresem.
•    Rejestr azbestu, obejmujący wszystkie państwa członkowskie UE.
•    Ramy prawne w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze fryzjerskim.
•    Ramy prawne dotyczące informowania i konsultowania pracowników podczas restrukturyzacji przedsiębiorstw.
•    Wzmocnienie dyrektywy w sprawie Europejskiej Rady Zakładowej oraz udziału pracowników w decyzjach przedsiębiorstwa.
•    Wsparcie dla uzwiązkowienia pracowników.
•    Prawa do informacji i konsultacji dla wszystkich pracowników, w tym dotyczące łańcuchów podwykonawstwa i franczyzy.
•    Poprawa społecznej odpowiedzialności i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zwiększony udział pracowników.

Nasze priorytety:

•    „Równość wynagrodzeń za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy”: pełny przegląd dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników tak, aby zasada ta stała się rzeczywistością, zapobiegając dumpingowi socjalnemu i wyzyskowi pracowników migrujących oraz zapewniając uczciwą konkurencję.
•    Nowe przepisy UE mające na celu zapobieganie dumpingowi socjalnemu, przyznające Komisji uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w sprawach transgranicznych i nakładania grzywien.
•    Europejski Inspektorat Pracy w celu zapewnienia egzekwowania prawa socjalnego i prawa pracy w ramach UE.
•    Zamknięcie luk w zakresie zatrudnienia i warunków pracy w sektorze transportu i lotnictwa w celu zapewnienia uczciwej konkurencji.
•    Lepsza koordynacja unijnych systemów zabezpieczenia społecznego, umożliwiająca swobodne przemieszczanie się pracowników.
•    Dyrektywa ramowa w sprawie warunków pracy i równego traktowania pracowników spoza UE w celu zapewnienia ich praw i zapobiegania dumpingowi socjalnemu.
•    Przepisy zapewniające równe płace i warunki pracy jako warunek wstępny dla systemów migracji zarobkowej w ramach umów handlowych.

Jesteśmy głęboko zaangażowani w działania, mające na celu zapewnienie sprawiedliwego traktowania kobiet i mężczyzn, w tym środków na rzecz poprawy równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Nasze priorytety:

•    Nowy wniosek legislacyjny w celu polepszenia praw do urlopu macierzyńskiego.
•    Nowa dyrektywa w sprawie urlopu ojcowskiego, zapewniająca również ojcom prawo do urlopu.
•    Zmiana dyrektywy z 2010 roku dotyczącej urlopu rodzicielskiego w celu uwzględnienia płatności, aby zwiększyć liczbę ojców i partnerów, korzystających z urlopu, do którego są uprawnieni.
•    Zmiana dyrektywy z 2006 roku w sprawie równego traktowania w celu promowania równego traktowania i równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet, wraz ze skutecznymi sankcjami.
•    Przyjęcie spójnego prawodawstwa w celu promowania równego podziału obowiązków.
•    Wzmocnienie środków nielegislacyjnych w celu promowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie czasu pracy.
•    Strategiczne inwestycje w celu zapewnienia wysokiej jakości, przystępnej cenowo opieki nad dziećmi.
•    UE powinna ratyfikować konwencję stambulską w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet.