Sprawy zagraniczne, prawa człowieka, bezpieczeństwo & obrona

Sprawy zagraniczne, prawa człowieka, bezpieczeństwo & obrona

Polityka zagraniczna i polityka w dziedzinie bezpieczeństwa stanowią integralną część działań UE; razem możemy podejmować działania na rzecz obrony pokoju, wartości demokratycznych, praw człowieka i globalnego bezpieczeństwa. Musimy być zaangażowani w nawiązanie ponownego dialogu i poprawę współpracy, strategiczną koordynację i wspólne działania.

Aby to osiągnąć, UE musi być zjednoczona w swojej wizji i skoncentrować się na międzynarodowej współpracy. Musimy pracować na rzecz większego dialogu i zrozumienia między mocarstwami światowymi, a zwłaszcza między UE, USA, Rosją, państwami arabskimi i Iranem, aby znaleźć rozwiązania, pozwalające zlikwidować konflikty i doprowadzić do stabilizacji na Bliskim Wschodzie i w innych częściach świata.

Uważamy, że konieczne jest bardziej konstruktywne podejście do Afryki, w oparciu o długofalową strategię, dostosowaną do potrzeb. UE potrzebuje długofalowej wizji współpracy z naszymi afrykańskimi partnerami, aby wspólnie zbudować pokojową i stabilną Afrykę i Europę. Musimy uznać, że bezpieczeństwo i dobrobyt Europy zależy od naszych afrykańskich partnerów.

Wszystkie działania UE w zakresie spraw zewnętrznych muszą mieć te same cele, a handel międzynarodowy i rozwój powinny stanowić kluczowy element naszej strategicznej wizji.

Grupa S&D popiera silną i ambitną Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i wspiera pracę Wysokiej Przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wspieranie spójności i koordynacji działań w zakresie działań zewnętrznych w Europie oraz pomiędzy instytucjami UE a państwami członkowskimi.

Zdaniem Grupy S&D, niezbędna jest strategiczna i kompleksowa wizja rozwoju sytuacji na świecie, aby Europa gotowa była dużo bardziej aktywnie i szybciej reagować na bieżące wydarzenia. Aktywne zaangażowanie, strategiczne przywództwo i koordynacja polityki, muszą być centralnymi zasadami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Zachowanie otwartych drzwi dla sąsiadów daje UE większy wpływ polityczny i widoczność, a równocześnie poprawia stabilność gospodarczą, społeczną i polityczną w europejskim sąsiedztwie. UE musi dotrzymać swoich zobowiązań wobec krajów kandydujących, dając im realne perspektywy przystąpienia do UE, ale jednocześnie kraje te muszą wypełnić wszystkie swoje zobowiązania i spełnić kryteria kopenhaskie. Wszystkie kraje kandydujące do UE muszą być oceniane na podstawie własnych zasług. 

Turcja jest ważnym partnerem i chcemy, by była ona zaangażowana w kwestii Europy, demokracji i rządów prawa. Jednak po nieudanym wojskowym zamachu stanu prezydent Erdogan zastosował nieproporcjonalne i nieuzasadnione represje wobec tureckich obywateli i przesunął turecką demokrację w kierunku bardziej autorytarnego systemu. Sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu z powodu nowych, rozległych uprawnień prezydenta, zawartych w nowej konstytucji, przyjętej niewielką większością głosów w bardzo nieuczciwej atmosferze wyborczej. Grupa S&D była zawsze gorącą zwolenniczką procesu przystąpienia Turcji do UE. Jest jednak rzeczą oczywistą, że pakiet reform konstytucyjnych nie jest zgodny z kryteriami członkostwa w UE. Dopóki Erdogan będzie podważał demokrację i rządy prawa, dopóty rozmowy o przystąpieniu Turcji do UE powinny być zawieszone, ale nadal będziemy bronić wszystkich tych, którzy walczą w Turcji o demokrację i prawa podstawowe.

Grupa S&D zdecydowanie popiera integrację europejską i europejską przyszłość dla krajów Bałkanów Zachodnich. Jesteśmy głęboko przekonani, że polityka rozszerzenia UE wzmacnia stabilność i demokrację w tym regionie i chcemy, aby ta ważna i skuteczna polityka była kontynuowana. Wszystkie kraje kandydujące muszą w dalszym ciągu koncentrować się na wprowadzaniu w życie rzeczywistych reform, w szczególności w dziedzinie niezawisłości sędziowskiej, państwa prawa, wolności słowa oraz walki z korupcją.

Europa musi nadal aktywnie promować demokrację i stabilność w swoim sąsiedztwie, zwłaszcza tam, gdzie możemy pomóc rozwiązać konflikty oraz zapewnić pokój i dobrobyt naszym przyjaciołom.

Trwający obecnie konflikt na Ukrainie jest bardzo niepokojący dla tego regionu i potencjalnie niebezpieczny dla europejskiego bezpieczeństwa. Wszystkie strony konfliktu muszą zdać sobie sprawę, że tylko rozwiązanie dyplomatyczne może przynieść trwały pokój. Porozumienie pokojowe z Mińska jest prawdopodobnie jedyną nadzieją na kompleksowe i trwałe porozumienie, oparte na poszanowaniu ukraińskiej integralności terytorialnej oraz uznaniu prawnie uzasadnionych interesów rosyjskojęzycznych społeczności we wschodnich regionach Ukrainy. Kluczowe znaczenie będzie miało wywieranie dalszej presji na realizację tego porozumienia oraz skuteczne monitorowanie sytuacji. Europa powinna wyraźnie i stanowczo stwierdzić, że wyniki agresji wojskowej nie zostaną uznane. Jeśli porozumienie z Mińska nie będzie w pełni przestrzegane, sankcje gospodarcze zostaną utrzymywane i mogą nawet zostać zwiększone. Nielegalna aneksja Krymu nie zostanie uznana. Wybór w kwestii tego, czy Rosjanie i ich gospodarka zostaną objęci dalszymi sankcjami, należy do Putina.

Nadszedł czas, aby Europa odgrywała silniejszą rolę polityczną na arenie międzynarodowej, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej; Grupa S&D rozpoczęła kampanię   #EUWakeUp, aby wezwać do podjęcia działań w tej kwestii. UE musi wspierać swoich sojuszników w regionie i na arenie międzynarodowej, aby poradzić sobie z bezprecedensowym kryzysem humanitarnym w regionie, rozwiązać kilka długotrwałych konfliktów i walczyć, aby pokonać podłą ideologię Daesh (tzw. Państwa Islamskiego lub IS).

Unia Europejska musi odgrywać autentyczną rolę polityczną w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Należy znaleźć kompleksowe, pokojowe rozwiązanie w celu rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Grupa S&D popiera rozwiązanie w postaci dwóch państw, z państwem Izrael i niezależnym, integralnym terytorialnie i samodzielnym państwem palestyńskim żyjącymi obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie oraz w granicach z 1967 roku i Jerozolimą jako stolicą obu państw. Izrael ma prawo istnieć w bezpiecznych granicach, a Palestyńczycy mają prawo do samostanowienia i własnego państwa. Budowa izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie oraz wszelkie akty terroryzmu i przemocy wobec niewinnych obywateli są całkowicie niedopuszczalne. Wzywamy obie strony do poważnego zaangażowania w celu wznowienia wiarygodnych rozmów pokojowych.

Daesh stanowi poważne i podstępne zagrożenie dla Bliskiego Wschodu i całego świata i musimy współpracować, aby przeciwdziałać jego propagandzie i chronić tysiące zagrożonych ludzi. Kryzys humanitarny spowodowany postępami Daesh nasila się; głębokie zaniepokojenie budzi także wojna w Syrii. Potrzebujemy kompleksowej strategii UE dla tego regionu oraz natychmiastowej dodatkowej pomocy i wsparcia. Grupa S&D wspiera międzynarodowe wysiłki na rzecz pokonania Daesh, w tym - w razie konieczności i zgodnie z prawem międzynarodowym - środki militarne, a także rozwiązanie kwestii zagranicznych bojowników i zwiększenie wymiany informacji wywiadowczych. Kluczowe znaczenie ma dialog regionalny - w tym z Iranem i Arabią Saudyjską - oraz zaangażowanie w kwestii wspierania demokracji, praw człowieka i praworządności w regionie. Wznowienie dialogu USA z Rosją może doprowadzić do deeskalacji napięć i skupienia się na obszarach wzajemnego porozumienia, takich jak zaprzestanie ogromnego cierpienia ludzi w Syrii oraz znalezienie rozwiązania politycznego, które będzie szanować prawa wszystkich grup etnicznych i religijnych.

Sytuacja polityczna w Iranie jest kwestią międzynarodową, w której UE powinna wypowiadać się w bardziej zdecydowany sposób. Przyjęliśmy konsekwentne stanowisko, sprzyjające nawiązaniu dialogu z Iranem w celu zlikwidowania napięć i rozstrzygnięcia sporów, zmierzające do stopniowej normalizacji stosunków. W pełni popieramy pragnienie Irańczyków dotyczące ponownego nawiązania współpracy ze światem i poprawy ich sytuacji gospodarczej. Porozumienie jądrowe, zniesienie sankcji i powrót międzynarodowych inwestorów do Iranu wzmocniły tendencję do większej otwartości na świat, z UE włącznie.

Afryka to kontynent, który może odnieść wielkie korzyści z silnego partnerstwa z UE. Grupa S&D jest zaangażowana w rozwój i stabilność polityczną w Afryce, a stosunki UE-Afryka są dla nas kluczowym priorytetem, w ramach globalnej agendy rozwoju po roku 2015 i w dalszej perspektywie. Jesteśmy głęboko zaangażowani w dyskusję i dialog na temat afrykańskich kwestii politycznych i społecznych, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w ramach Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnym AKP-UE; regularnie uczestniczymy także w monitorowaniu wyborów w tym regionie.

W szczególny sposób angażujemy się w edukację dla wszystkich dzieci, zwłaszcza na obszarach objętych konfliktami w ramach inicjatywy  EDUCA; zachęcamy także do szczerej i otwartej debaty z naszymi partnerami na temat przestrzegania powszechnych praw człowieka.

Bliższa współpraca z krajami afrykańskimi ma zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o walkę z ekstremizmem. Aby była ona skuteczna, należy skoncentrować się na rozwoju społecznym i gospodarczym, a także na bezpieczeństwie. W dalszym ciągu naciskamy na klauzule przyjazne rozwojowi w umowach o partnerstwie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Parlament Europejski wyraźnie stwierdził, że poprawa stosunków UE z innymi krajami powinna być powiązana z ich przestrzeganiem wszystkich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, w tym w szczególności w odniesieniu do praw człowieka. Grupa S&D wzywa Komisję Europejską do zaproponowania prawdziwej, długofalowej, europejskiej strategii w sprawie partnerstwa z Afryką w celu wprowadzenia w życie tych wartości.

Boko Haram stało się globalnym zagrożeniem, narażając na niebezpieczeństwo cały region, w tym Nigerię, Kamerun, Czad i Niger. Tysiące ludzi zostało zabitych, a ponad 1,5 miliona osób zostało wysiedlonych; rodziny rozpadły się, a kobiety i dziewczęta zostały wykorzystane seksualnie. Nie możemy czekać i obserwować, jak zjawisko to ulega nasileniu; musimy zareagować zdecydowanie i szybko. Unia Europejska i wspólnota międzynarodowa muszą walczyć, aby powstrzymać postępy Boko Haram i zapobiec dalszym okrucieństwom. Przywódcy polityczni muszą zdać sobie sprawę, że walka z Boko Haram wymaga takiego samego zaangażowania, co walka z Daesh. Zachęcamy Komisję do wykorzystania Funduszu Powierniczego na rzecz Afryki, aby udzielić pomocy przesiedlonym dzieciom i młodym ludziom w Nigerii.

We współpracy z innymi krajami Wysoka Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i państwa członkowskie UE mogą odegrać kluczową rolę mediatorów w osiągnięciu pokojowych rozwiązań. Na przykład w Mali ministrowie i zbrojne grupy rebeliantów osiągnęli porozumienie pokojowe w 2015 roku, po wielu miesiącach trudnych negocjacji, prowadzonych przez Algierię. Pomimo opóźnień i oporu, porozumienie pokojowe przyniosło sukces wszystkim mieszkańcom Mali, po wielu miesiącach niestabilności i niepewności. Walka z fundamentalizmem wymaga skutecznej dyplomacji oraz wspólnej, długofalowej strategii ze strony społeczności międzynarodowej i sąsiednich krajów afrykańskich.

Niewiele regionów na świecie łączy z Europą tyle wspólnego, co Ameryka Łacińska. Grupa S&D rozumie złożony, zróżnicowany i zmieniający się krajobraz polityczny w Ameryce Łacińskiej oraz nowe wyzwania; pragniemy współpracować z tamtejszym społeczeństwem obywatelskim. Nadal angażujemy się w ambitny i konstruktywny dialog, mający na celu pogłębienie strategicznych sojuszy z Ameryką Łacińską. Naszym celem jest wspieranie spójności społecznej i przeciwdziałanie nierównościom, wspieranie demokracji i praw człowieka oraz pobudzanie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i współpracy regionalnej.

W związku z tym nieustannie dążyliśmy do włączenia do negocjacji handlowych wiążących przepisów dotyczących norm społecznych, pracowniczych i w dziedzinie ochrony środowiska. Grupa S&D z powodzeniem walczyła o to, by umowy o wolnym handlu UE z Kolumbią i Peru zawierały także plan działania na rzecz poprawy praw człowieka i standardów pracy. Popieramy trwające obecnie negocjacje w sprawie ambitnej, zrównoważonej i kompleksowej umowy z Meksykiem, które mają zapewnić, by była ona w pełni korzystna dla obu stron.