Nasza praca w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Eurodeputowani S&D są siłą napędową na rzecz sprawiedliwego, uczciwego i humanitarnego podejścia w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązania problemu migracji, czy o regularne ataki na demokrację i praworządność w Europie, nasze podejście zawsze opiera się na solidarności i współpracy między państwami członkowskimi, a także na ochronie praw i wolności wszystkich naszych obywateli. W obrębie naszych granic musimy zadbać o to, by prawa mniejszości, takich jak społeczności Romów i osób LGTBI, były przestrzegane i wzmacniane.

Nasze osiągnięcia

Migracja i kryzys uchodźczy są od dłuższego czasu tematem priorytetowym, a Unia Europejska nie była w stanie opracować długofalowego planu. Nasza Grupa nieustannie walczyła o rozwiązania humanitarne. Opowiadaliśmy się za zintegrowanym podejściem do migracji, opartym na solidarności i wspólnej odpowiedzialności, a także na poszanowaniu praw podstawowych, zrównoważonym podejściu do krajów trzecich i generalnie bardziej pozytywnej wizji tego, co może zaoferować migracja.

Jesteśmy głęboko zaangażowani w obronę mniejszości i konsekwentnie walczymy z antysemityzmem. Będziemy kontynuować naszą walkę o poszanowanie praw Romów oraz praw i godności osób LGBTI.

Nasze priorytety

Praworządność, demokracja i prawa podstawowe

Wszyscy obywatele powinni być traktowani jednakowo w myśl przepisów prawa i w razie potrzeby powinni mieć równy dostęp do skutecznych środków ochrony prawnej. Grupa S&D walczy o ochronę tego prawa podstawowego. Coraz częściej jesteśmy świadkami tego, że w różnych krajach UE atakowane są praworządność, prawa podstawowe i wartości UE. Dlatego też Grupa S&D popiera stworzenie silnego, wiążącego mechanizmu obiektywnego monitorowania kwestii w zakresie demokracji, praworządności i praw podstawowych wszędzie tam, gdzie się one pojawią oraz stosowania go w równy i apolityczny sposób, z wykorzystaniem wyraźnych dowodów.

Wzrost liczby ataków na wolność wypowiedzi i mediów w Europie jest niezwykle niepokojący; jest to objaw antydemokratycznej zmiany, jaką przechodzą nasze systemy polityczne i społeczeństwa. Jako Socjaliści i Demokraci nie pozwolimy na to. Wszelkie zagrożenia dla wolności mediów uważamy za zagrożenie dla demokracji.

Grupa zajęła w tej sprawie stanowisko i wezwała Komisję do wszczęcia formalnych procedur przeciwko atakom na demokrację ze strony obecnego węgierskiego rządu; popiera także podobne podejście do obecnego polskiego rządu.

Migracja

Grupa S&D popiera całościowe, zrównoważone podejście do migracji, traktując migrację nie jako zagrożenie, ale jako naturalne, pozytywne zjawisko.

Nasza Grupa znajduje się w tej kwestii w awangardzie grup w Parlamencie. Wzywamy do przeglądu europejskich przepisów dotyczących azylu, aby zapewnić większą harmonizację procedur azylowych, stworzyć prawdziwą solidarność i równomiernie dzielić odpowiedzialność pomiędzy państwa członkowskie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i koncentracji na prawach podstawowych osób przybywających do Europy drogą lądową i morską. W końcowym rachunku powinno to doprowadzić do powstania zrównoważonego, jednolitego i efektywnego, wspólnego europejskiego systemu azylowego. Podejście to zostało zawarte w sprawozdaniu Parlamentu w sprawie całościowego podejścia do problematyki migracji. W sprawozdaniu tym Grupa S&D zapewniła poparcie dla scentralizowanego, unijnego systemu sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwa członkowskie oraz dla wszystkich osób przybywających do UE w celu ubiegania się o ochronę międzynarodową, traktując każdego ubiegającego się o azyl jako osobę ubiegającą się o azyl w UE, a nie w pojedynczym państwie członkowskim.

Dzięki zaproponowanemu przeglądowi przepisów regulujących wspólny europejski system azylowy, Grupie S&D udało się zapewnić, że podstawowe przepisy UE w zakresie azylu pozostaną takie, jakie były od zawsze, opierając się na konwencji genewskiej w sprawie uchodźców i indywidualnym prawie do azylu. Wątek humanitarnego traktowania i poszanowania praw podstawowych zawarty jest w stanowiskach przyjęte przez Parlament - silnie odzwierciedlających stanowiska Grupy S&D - w sprawie różnych propozycjach reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego. Oznacza to zapewnienie braku automatycznego zatrzymywania osób ubiegających się o azyl wyłącznie ze względu na to, że starają się one o ochronę (zmiana dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania); sprzeciwienie się przymusowemu pobieraniu odcisków palców dzieci (przegląd EURODAC); zapewnienie pełnego zestawu możliwych do wyegzekwowania praw dla osób, którym przyznano ochronę w UE (proponowane rozporządzenie w sprawie kwalifikacji); oraz pełne uwzględnienie preferencji osób ubiegających się o ochronę podczas relokacji między państwami członkowskimi (zmiana rozporządzenia dublińskiego).

Nasza Grupa starała się wzmocnić legalne kanały migracji do UE, pomimo oporu ze strony państw członkowskich. Uznajemy również, że musimy ściśle współpracować z krajami, z których pochodzą migranci oraz z krajami tranzytowymi, aby zająć się pierwotnymi przyczynami migracji, które w pierwszym rzędzie zmuszają ludzi do ucieczki i skutecznie radzić sobie z obecnymi przepływami migracyjnymi.

Oprócz tego Grupa S&D bardzo jasno określiła potrzebę przyjęcia europejskiego podejścia do relokacji osób potrzebujących ochrony oraz konieczność wprowadzenia systematycznych, obowiązkowych programów relokacji na dużą skalę, a także ustanowienia wiz humanitarnych na szczeblu europejskim w przypadku dużego napływu uchodźców. Pomogłoby to krajom w regionie, które przyjmują miliony uchodźców, a równocześnie stworzyłoby bezpieczne, legalne drogi migracji dla najbardziej zagrożonych uchodźców. Stanowisko Grupy S&D w tych kwestiach było wyraźne i uzyskało ono poparcie.

Sprawiedliwy system migracji to tylko pierwszy krok; musimy również pracować nad lepszą integracją uchodźców i migrantów z europejskim społeczeństwem. Kluczowe znaczenie ma to, aby mogli oni pracować i wnosić swój wkład do swoich nowych społeczeństw na równych zasadach z tymi, którzy już stanowią ich część. Dlatego też Grupa S&D położyła większy nacisk na integrację jako integralną część kompleksowej reformy unijnej polityki azylowej i migracyjnej.

Granice

Grupa S&D odrzuca budowę murów i ogrodzeń w UE i wokół niej oraz popiera pragmatyczne, zrównoważone podejście do migracji i zarządzania granicami. Swobodny przepływ osób w strefie Schengen stanowi jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Grupa od dawna opowiada się za bardziej skoordynowanym podejściem do zarządzania granicami zewnętrznymi UE, aby zagwarantować, że prawo do swobodnego przepływu osób nie zostanie naruszone przez krótkowzroczne krajowe polityki, mające na celu przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych.

W tym duchu, w ubiegłej kadencji Parlamentu Europejskiego Grupa S&D poparła, ale przemodelowała wnioski w sprawie wzmocnienia unijnej Agencji ds. Granic, po raz pierwszy określające wspólne podejście do europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami. W imieniu UE Agencja będzie mogła teraz udzielać znaczącego wsparcia w terenie państwom członkowskim, takiego jak eksperci, straż graniczna i sprzęt. Państwa członkowskie muszą z kolei zagwarantować właściwe zarządzanie granicami zewnętrznymi, zapewniając równocześnie odpowiednie mechanizmy dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w UE.

Zdaniem Grupy S&D ratowanie ludzkiego życia musi być najważniejszym priorytetem; dlatego też walczyliśmy o to, aby Agencja Granic odgrywała większą, bardziej aktywną rolę w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych na Morzu Śródziemnym; oczekujemy na to, że tak się właśnie stanie.

Pomogliśmy również ustanowić system wjazdu/wyjazdu na poziomie UE, aby rejestrować wjazdy i wyjazdy obywateli państw trzecich do i ze strefy Schengen. Powinno to pomóc w śledzeniu osób nieuprawnionych do wjazdu do strefy Schengen, a jednocześnie ułatwić przekraczanie granic zewnętrznych osobom podróżującym legalnie

Ochrona danych i prywatności

Ochrona prywatności i danych osobowych stanowi rdzeń ochrony tego, kim jesteśmy jako jednostki; tego, w jaki sposób wybieramy, jak żyć własnym życiem, z kim spędzamy czas, naszych relacji rodzinnych i przyjaciół, tego, co lubimy i co konsumujemy. Stanowi ona także trzon naszego prawa i zdolności do dokonywania autonomicznych, niezależnych wyborów - politycznych, ekonomicznych lub społecznych. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych są również absolutnie niezbędne dla funkcjonującej, zdrowej demokracji.

Krótko mówiąc jako osoby fizyczne musimy być w stanie zdecydować, czy chcemy udostępnić nasze dane osobowe, w jakim celu, kto będzie miał do nich dostęp, na jak długo i co można z nimi zrobić. Musimy mieć także dostęp, móc modyfikować lub usuwać niektóre z tych informacji i nie tylko.

Nasza Grupa przewodzi dążeniu do przyjęcia postępowych ram prawnych dotyczących ochrony danych, całkowicie zmieniających obecne unijne ramy ochrony danych. Mieliśmy duży wpływ na ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i po raz pierwszy w historii UE stworzyliśmy wspólne ramy ochrony danych dla unijnego sektora egzekwowania prawa.

Jednak nasza praca jest wciąż daleka od zakończenia. W Internecie, a zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie ogromne ilości danych osobowych są natychmiast udostępniane i przekazywane na całym świecie, ludziom coraz trudniej jest kontrolować swoją prywatność. Wszystko, co robimy online, czy to za pomocą komputera osobistego, czy też urządzeń mobilnych - takich jak smartfon, tablet, podłączone urządzenia, inteligentne liczniki, a nawet samochód - pozostawia wydruk elektroniczny, znak, który można przechowywać, nagrywać, agregować i wykorzystywać do analizy dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego poprzez tworzenie coraz dokładniejszych profili i dotyczących nas prognoz. Właśnie tutaj jest pole dla ochrony prywatności.

Nasza Grupa przoduje w walce o prawa do prywatności. Nasze wyraźne stanowisko głosi, że powinniśmy kontrolować, kto może śledzić nas i nasze ruchy zarówno w trybie online, jak i offline, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pomocą plików cookie przeglądarki, czy też ktoś fizycznie śledzi lokalizację naszego telefonu lub innych urządzeń mobilnych. Uważamy, że ludzie powinni mieć kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp do ich środków komunikacji i w jakim celu, wiedzieć, z kim się komunikuje, jak często i jak długo, niezależnie od tego, czy jest to rozmowa telefoniczna, SMS czy też chodzi o media społecznościowe. Grupa S&D przewodzi postępowej reformie w dziedzinie e-prywatności, w ramach której mamy nadzieję przywrócić kontrolę nad prywatnością w Internecie, a także pokazać firmom korzyści płynące z oferowania usług przyjaznych prywatności w celu zwiększenia ich innowacyjności i udziału w rynku.

Walka z dyskryminacją

Zdaniem Grupy S&D w naszym społeczeństwie nie ma miejsca dla dyskryminacji. Opowiadamy się za integracją wszystkich obywateli. W ramach naszych parlamentarnych działań walczymy niezłomnie o to, aby zapewnić, że walka z dyskryminacją stanie się centralną częścią polityk UE.

W Europie ludzie nadal doświadczają dyskryminacji ze względu na to, kogo kochają, ze względu na ciało, w jakim się urodzili i ze względu na swoje osobiste poczucie płci. Grupa poparła rezolucję w sprawie podstawowych praw osób interseksualnych oraz pracuje nad silnym i kompleksowym planem działania na rzecz osób LGBTI, obejmującym wszystkie obszary polityki w całym społeczeństwie.

Socjaliści i Demokraci walczą z wszelkiego rodzaju rasizmem, w tym z antysemityzmem i islamofobią, oraz ciężko pracują nad tym, aby zwalczać mowę nienawiści wszędzie tam, gdzie się ona pojawi. Grupa S&D broni praw Romów w całej UE.

Zaangażowani europosłowie

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
Przewodniczący
Hiszpania
BARTOLO Pietro
BARTOLO Pietro
Wiceprzewodniczący
Włochy
SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynatorka
Niemcy
GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Członkini
Hiszpania
BARLEY Katarina
BARLEY Katarina
Członkini
Niemcy
CHINNICI Caterina
CHINNICI Caterina
Członkini
Włochy
CIUHODARU Tudor
CIUHODARU Tudor
Członek
Rumunia
GUILLAUME Sylvie
GUILLAUME Sylvie
Członkini
Francja
INCIR Evin
INCIR Evin
Członkini
Szwecja
KALJURAND Marina
KALJURAND Marina
Członkini
Estonia

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Wideo
A European Asylum Agency
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian

Stanowiska

Position paper
Fostering media diversity and press freedom
Position paper
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Progressive European Social Policy: Returning the focus to the people
Position paper
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Sustainable development agenda post-2015
Position paper
Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negotiations (ISDS)
Position paper
Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały
Position paper
DEVE (Development) policy paper for development and humanitarian aid priorities 2014-2019
Position paper
The rise of right wing extremism and populism in Europe
Position paper
Free movement must be more fair, not less free: our alternative, progressive vision
Position paper
10 demands to fight social dumping and protect all workers

Powiązane dokumenty

Related document
Letter to Minister Tsacheva - Gender balance at the Court of Justice, 8 March 2018
Related document
LGBTI Rights are Human Rights - Our Call for Action
Related document
Report of the S&D Group Task Force on Countering Terrorism
Related document
For democracy, human rights and integration
Related document
Position paper on the rise of right wing extremism and populism in Europe