Podziel się:

W liście, skierowanym do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann i wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Maria João Rodrigues, wezwali Komisję Europejską do spełnienia złożonych obietnic w celu odzyskania zaufania obywateli UE.

 

Przed debatą w Parlamencie Europejskim, która odbędzie się po przedstawieniu programu prac Komisji na rok 2019, przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann i wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Maria João Rodrigues oświadczyli:

 

- Przesłanie, jakie chcemy dzisiaj wysłać, jest jasne: Jest to ostatnia szansa dla Komisji Junckera na realizację już podjętych decyzji. Mamy sześć miesięcy do wyborów europejskich w 2019 roku i czas się kończy. Obywatele europejscy muszą widzieć, że UE przystępuje do solidnego i konkretnego rozwiązywania ich problemów.

 

- Liczymy na to, że Komisja pomoże nam w skłonieniu Rady do przyjęcia bieżących aktów prawnych. Potrzebujemy odwagi, aby przezwyciężyć istniejące blokady w kwestii kluczowych, strategicznych aktów prawnych. Nadszedł czas, abyśmy zyskali rzeczywistą zdolność do decydowania, która jest kluczowa w kwestii przejścia na głosowanie większością w dziedzinach opodatkowania i polityki społecznej, co zaproponowała już Komisja Europejska. Sprawiedliwość i integralność naszego modelu społecznego nie mogą być dłużej podważane i być zakładnikami małych mniejszości, działających przeciwko wspólnemu dobru.

 

- W czasach rosnących nierówności i populizmu, UE musi stawić temu czoła i pokazać obywatelom, że jest po ich stronie. Zachowanie status quo nie jest już możliwe. Dzisiejszych globalnych wyzwań nie da się rozwiązać za pomocą działań krajowych; potrzebujemy jasnych i konkretnych odpowiedzi na szczeblu UE. Potrzebujemy fundamentalnego przejścia na postępowy model gospodarczy, który zajmie się losem wielu, a nie tylko nielicznych.

 

- Grupa S&D wezwała Komisję do podjęcia zdecydowanych działań w celu wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ubóstwu, na rzecz sprawiedliwego opodatkowania, zaoferowania ostatecznego rozwiązania kryzysu w strefie euro i silnego budżetu na zapewnienie spójności społecznej.

 

- Jako Socjaliści i Demokraci proponujemy, aby w okresie od teraz do wyborów europejskich za priorytetowe uznane zostały następujące cele:

 

·         Przełożenie europejskiego filaru praw socjalnych na prawo, polityki i środki finansowe. Osiągnięcie celów fiskalnych nie jest wystarczające.

·         Prawdziwy program na rzecz wdrożenia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDG).

·         Konkretne działania na rzecz ochrony integralności naszej demokracji, pluralizmu, praw człowieka i praworządności.

·         Rewolucja cyfrowa: ochrona osób zatrudnionych w nowych formach pracy nietypowej i solidne uzupełniające ramy prawne, także w celu ochrony demokracji.

·         Zarządzanie migracją za pomocą odpowiedzi na poziomie UE, opartych na solidarności, godności i prawach człowieka poprzez reformę rozporządzenia dublińskiego, rozwój kontrolowanych, bezpiecznych i legalnych dróg migracji oraz rzeczywiste partnerstwo z Afryką.

·         Sprawiedliwe opodatkowanie, w szczególności w sektorze cyfrowym. W tym kontekście wzywamy do wprowadzenia minimalnej efektywnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Europie oraz do poważnego traktowania przez państwa członkowskie walki z międzynarodowym uchylaniem się od opodatkowania, unikaniem opodatkowania i rajami podatkowymi.

·         Ambitne wieloletnie ramy finansowe (WRF) jako główne narzędzie służące sprawiedliwej transformacji, zapewniające UE odpowiednie narzędzia finansowe niezbędne dla sprostania przyszłym wyzwaniom.

·         Zdolność fiskalna strefy euro: Przyjmujemy z zadowoleniem wnioski dotyczące włączenia pierwszych elementów zdolności fiskalnej strefy euro do przyszłych WRF, ale ich zakres i wielkość muszą zostać znacznie zwiększone, aby zyskały poważne znaczenie.

 

Uwaga dla wydawców:

Komisja Europejska przedstawi dziś Parlamentowi Europejskiemu program prac Komisji na rok 2019. Jest to ostatni program prac obecnej Komisji. Określa on priorytety i podsumowuje prace będące w toku.

 

 

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy