Opublikowane:
Podziel się:

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) przedstawił dzisiaj przed Parlamentem Europejskim swoje sprawozdanie roczne za rok 2018.

Sprawozdanie ETO pokazuje, że zarządzanie finansami UE stale się poprawia, Grupa S&D wyraziła jednak obawy dotyczące obszarów wydatków wysokiego ryzyka, które wciąż stanowią duże wyzwanie. Eurodeputowani apelują o wyższe wskaźniki absorpcji i większą wydajność zasobów budżetowych UE, aby osiągnąć lepszą wartość dodaną. Konieczne są również dalsze wysiłki i dalsze uproszczenia, aby zmniejszyć ryzyko błędów.

Komisja Europejska i poszczególne państwa członkowskie muszą nadal pracować nad tym, aby to osiągnąć.

Claudiu Manda, rzecznik Grupy S&D ds. kontroli budżetowej powiedział:

- Przyjęliśmy z zadowoleniem sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jako kluczowe narzędzie pozwalające sprawdzić, gdzie nasza Unia i jej organy dobrze działają, a gdzie pozostaje wciąż wiele do zrobienia.

- Przyjmujemy z zadowoleniem konkluzję Trybunału, zgodnie z którą rachunki UE przedstawiają „prawdziwy i rzetelny obraz” sytuacji finansowej UE, a transakcje finansowe z całego roku są zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Po raz trzeci z rzędu Trybunał wydaje opinię z zastrzeżeniami na temat płatności, która potwierdza stałą poprawę zarządzania budżetem.

Tsvetelina Penkova, negocjatorka Grupy S&D ds. sprawozdania ETO powiedziała:

- Pozytywne jest to, że nastąpił spadek poziomu błędu w obszarze konkurencyjności w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz że nie wystąpił wzrost poziomu błędu w przypadku zasobów naturalnych. Musimy jednak zwrócić uwagę na niektóre obszary wydatków o wysokim ryzyku, takie jak spójność i rozwój obszarów wiejskich. Rządzące nimi złożone przepisy i kryteria kwalifikowalności prowadzą często do błędów w zarządzaniu funduszami. Prosimy i zachęcamy Komisję i państwa członkowskie do intensywniejszej pracy w celu przezwyciężenia istniejących problemów. Przyjmujemy również z zadowoleniem projekt pilotażowy ETO i Komisji Europejskiej dotyczący ściślejszej współpracy między ETO a państwami członkowskimi w zakresie kontroli.

- Jedna ważna część sprawozdania rocznego ETO obejmuje wydatki administracyjne instytucji i organów UE. W przyszłości zalecamy, aby Trybunał przyjrzał się bliżej transakcjom między instytucjami, co miałoby wielką wartość dla naszej pracy nad absolutorium.

Zaangażowani europosłowie

MANDA Claudiu

Koordynator
Rumunia

PENKOVA Tsvetelina

Członek
Bułgaria

Kontakt dla prasy

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia