Podziel się:

Eurodeputowani z Grupy S&D wzywają do ustanowienia w Europie wiążących norm, dotyczących zasad etycznych dla sztucznej inteligencji (AI), aby zapewnić, że te nowe technologie będą bezpieczniejsze i bardziej godne zaufania oraz że będą one przestrzegać praw podstawowych.

Eurodeputowani głosowali dziś w Komisji Prawnej nad sprawozdaniem w sprawie ram prawnych dotyczących etycznych aspektów sztucznej inteligencji.

Ibán Garcia del Blanco, sprawozdawca Grupy S&D ds. ram prawnych w sprawie etycznych aspektów sztucznej inteligencji, powiedział:

- Ponieważ sztuczna inteligencja szybko staje się częścią naszego codziennego życia, nadszedł czas, aby poważnie przyjrzeć się możliwościom i zagrożeniom, jakie stwarzają te nowe technologie, a jednocześnie pracować nad tym, aby stały się one bardziej wiarygodne dla obywateli. Nadszedł czas, aby ustanowić w Europie wiążące standardy w zakresie etycznego rozwoju, wdrażania i wykorzystywania sztucznej inteligencji oraz uczynić Europę światowym liderem w tej dziedzinie.

- Grupa S&D domaga się przyjęcia po raz pierwszy w UE przyszłościowych i neutralnych technologicznie, jasnych przepisów, które będą miały zastosowanie do projektowania, wdrażania i użytkowania wszystkich technologii sztucznej inteligencji, zwłaszcza tych, które są uważane za technologie wysokiego ryzyka. Unijne ramy prawne zapewnią poszanowanie godności ludzkiej, niezależności i bezpieczeństwa w ramach wszystkich technologii AI. W kwestii technologii sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka musimy pójść dalej, aby upewnić się, że projektanci, wdrażający je i użytkownicy będą przestrzegali kluczowych zasad, takich jak nadzór i kontrola człowieka, przestrzeganie niedyskryminacji, bezpieczeństwo, przejrzystość, rozliczalność, społeczna odpowiedzialność, równość płci lub zrównoważony rozwój środowiska.

- Wpływ AI na społeczeństwo i gospodarkę sięga każdego zakątka UE, dlatego też uważamy, że konieczne jest zapewnienie większej koordynacji na szczeblu UE pomiędzy krajowymi organami nadzorczymi a Komisją, a także wszelkimi innymi istniejącymi obecnie lub przyszłymi organami UE. Europejska Agencja Sztucznej Inteligencji byłaby najlepszym sposobem skutecznego zapewnienia takiej koordynacji. Wzmocnienie zaufania obywateli do technologii sztucznej inteligencji poprzez zapewnienie im wysokiego poziomu znajomości technologii cyfrowych przyniesie wartość dodaną w postaci większej świadomości na temat możliwości i zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o zapewnienie wszystkim równego traktowania i bezpieczeństwa oraz ochronę praw podstawowych, nigdzie w UE nie może być drogi na skróty.

Tiemo Wölken, koordynator Grupy S&D do spraw prawnych, powiedział:

- Wyzwaniem związanym z opartym na ryzyku podejściem do projektowania, wdrażania i stosowania technologii AI w UE jest znalezienie właściwej, kluczowej równowagi pomiędzy ochroną naszych obywateli i zdobywaniem ich zaufania z jednej strony a wspieraniem innowacji i postępu technologicznego z drugiej strony. Jesteśmy przekonani, że proponujemy ramy zobowiązań prawnych dla technologii, które z etycznego punktu widzenia wiążą się z wysokim ryzykiem, koncentrując się jednocześnie na innych ważnych kwestiach w tym kontekście, takich jak zarządzanie, prawo do dochodzenia roszczeń lub ochrona informatorów. Jest to ostrożny, ale zdecydowany, pierwszy krok w kierunku tego, aby UE po raz kolejny dała przykład całemu światu w kwestii tego, w jaki sposób należy stanowić prawo w oparciu o wartości społeczne i etyczne, a nie czysto gospodarcze interesy.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

Koordynator
Hiszpania
WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D opowiada się zdecydowanie za jednoznacznym apelem Parlamentu o wprowadzenie zakazu stosowania robotów zabójców

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zmienione przepisy gwarantują, że ludzie zawsze będą mieli głos w Parlamencie

Komunikat prasowy

Zrównoważony ład korporacyjny polega na tym, aby społeczeństwo stawiane było ponad zyskami akcjonariuszy