Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim ogłosili dziś plan naprawy gospodarczej, mający na celu stawienie czoła bezpośrednim gospodarczym i społecznym skutkom pandemii Covid-19 oraz stworzenie podstaw dla zrównoważonej, wspólnej przyszłości oraz wspólnej zamożności, dobrobytu i odporności. Ta ostatnia inicjatywa stanowi kontynuację 15-punktowego planu działania, zaproponowanego w marcu przez Grupę S&D w ramach środków szybkiego reagowania kryzysowego i poprzedza rezolucję, która przyjęta ma zostać w czasie debaty plenarnej, zaplanowanej na przyszły tydzień.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, powiedziała:

- Europa pragnie ambitnego europejskiego planu naprawy gospodarczej, mającego na celu stawienie czoła tragicznym gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19. Ludzie i przedsiębiorstwa potrzebują tarczy chroniącej przed nadchodzącą recesją - europejskiego pakietu stymulacyjnego w wysokości 1,5 biliona euro. Ale właściwe wydawanie tych pieniędzy nie wystarczy, musimy też wydać je w inteligentny sposób. Poprzez pełne dostosowanie polityk stymulacyjnych do Zielonego Ładu, Filaru Praw Socjalnych i celów zrównoważonego rozwoju ONZ, możemy naciskać na wprowadzenie radykalnych zmian, sprawić, by Europa stała się bardziej odporna na nadchodzące kryzysy oraz zbudować sprawiedliwe i zrównoważone społeczeństwo. Kryzys ten ujawnił kruchość naszych wspólnych zdolności i instrumentów w dziedzinie zarządzania gospodarczego i społecznego w czasach, kiedy jedyną odpowiedzią są zdecydowane działania publiczne. Plan naprawy gospodarczej jest szansą Europy na stawienie czoła temu wyzwaniu. Wzywamy Komisję i europejskich przywódców, by byli odważni i innowacyjni.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za sprawy parlamentarne i stosunki międzyinstytucjonalne, Simona Bonafè, powiedziała:

- W celu szybkiego wznowienia działalności gospodarczej po szczycie kryzysu oraz utrzymania niskiej liczby utraty miejsc pracy potrzebujemy pakietu stymulacyjnego odpowiadającego utracie wzrostu PKB, w tym zaktualizowanego wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych i Europejskiego Funduszu w wysokości co najmniej 1,5 biliona euro. Fundusz musi być natychmiast gotowy do działania. Najbardziej dotknięte sektory w najbardziej dotkniętych regionach muszą zostać wyposażone w siatkę bezpieczeństwa, aby zapewnić, że nie będą musiały zwalniać pracowników lub kończyć swojej działalności przed rozpoczęciem naprawy gospodarczej. Tak poważnego kryzysu nie można rozwiązać jedynie za pomocą pożyczek; potrzebne są również działania UE w formie dotacji oraz znaczne środki własne UE. Wzywamy Komisję do pilnego przeglądu rocznej strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu, aby zapewnić, by środki wsparcia w sytuacjach kryzysowych były zgodne z naszymi celami społecznymi i środowiskowymi.

Grupa S&D wzywa Komisję do włączenia dziesięciu następujących ścieżek do tak pilnie potrzebnego ogólnoeuropejskiego planu naprawy gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Ścieżki od pierwszej do piątej koncentrują się na bardziej natychmiastowych reakcjach na kryzys, a od szóstej do dziesiątej - na budowaniu prawdziwie zrównoważonej i odpornej, wspólnej przyszłości.

1      Tymczasowy europejski pakiet bodźców gospodarczych i społecznych, w tym zaktualizowany wniosek w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) jako część kompleksowego europejskiego planu naprawy obejmującego fundusz europejski w wysokości co najmniej 1,5 bln EUR, musi być współmierny do szkód na dużą skalę wyrządzone naszym przedsiębiorstwom i ich pracownikom, naszym systemom opieki społecznej i dobrobytowi osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

2      Skuteczna ogólnoeuropejska koordynacja europejskich i krajowych polityk stymulacyjnych musi opierać się na Europejskim Zielonym Ładzie, europejskim filarze praw socjalnych oraz celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym na europejskiej strategii dotyczącej neutralności klimatycznej i przestrzegać zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego; żadnego z tych celów nie należy opóźniać, ponieważ transformacja w zdekarbonizowaną, obiegową i zrównoważoną środowiskowo europejską gospodarkę i społeczeństwo ma zasadnicze znaczenie dla naszej przyszłości.

3      Środki wsparcia finansowego i fiskalnego muszą być sprawiedliwe, przejrzyste i w pełni zgodne z celami Unii w zakresie klimatu i środowiska oraz efektywne w osiąganiu sprawiedliwości społecznej i podatkowej.

4      UE i państwa członkowskie muszą walczyć w czasie pandemii z gwałtownym wzrostem bezrobocia, nierówności, regionalnych rozbieżności, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

5      Reakcja na kryzys musi uwzględnić aspekt płci i zapobiec nowym nierównościom ze względu na płeć.

6      Pakiet bodźców fiskalnych i tymczasowe środki naprawcze muszą utorować drogę do zrównoważonej odporności gospodarczej, opartej na postępie społecznym i zrównoważeniu środowiskowym po kryzysie.

7      Kryzys musi ustąpić miejsca dalekosiężnemu ożywieniu społecznemu w Europie na rzecz zrównoważonego dobrobytu, postępu społecznego oraz silnych systemów opieki społecznej.

8      Transformacja na rzecz zdekarbonizowanej, obiegowej i zrównoważonej środowiskowo, silnej europejskiej gospodarce i społeczeństwa ma zasadnicze znaczenie dla naszej przyszłości i musi być planem w ramach naprawy gospodarczej.

9      Europejskie strategie cyfrowe i przemysłowe muszą wyciągnąć wnioski z tego kryzysu i zdecydowanie przyczynić się do naprawy gospodarczej, przyszłej odporności i zrównoważonego rozwoju, w szczególności dzięki zwiększonemu wsparciu badań i innowacji oraz w pełnej zgodzie z Europejskim Zielonym ładem, a także w ramach wzmocnionego dialogu społecznego i demokracji w miejscu pracy.

10 Pobudzanie sprawiedliwego i zrównoważonego handlu oraz kierowanie globalną transformacją na rzecz prawdziwie zrównoważonej i wolnej od kryzysów przyszłości dla ludzkości.

Możesz przeczytać cały plan naprawy gospodarczej tutaj.
Możesz przeczytać nasz list, wzywający do przyjęcia europejskiego funduszu naprawy gospodarczej tutaj.

Powiązane dokumenty

S&D Group recovery plan: Economic, social and ecological recovery in the EU

Letter on Recovery Plan, Iratxe GARCÍA and Simona BONAFÈ

Sommaire - Le plan du Groupe S&D: La relance économique, sociale et écologique de l’Union européenne

Sommario - Piano per la ripresa dell’ue del gruppo S&D: Ripresa economica, sociale ed ecologica nell’unione europea

Podsumowanie - Plan Grupy S&D: Naprawa gospodarcza, społeczna i ekologiczna w Unii Europejskiej

Resumen - El plan del Grupo S&D: La recuperación económica, social y ecológica de la Unión Europea

Zusammenfassung - S&D Group plan: Der wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Wiederaufbau in der Europäischen Union.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D reaguje na wniosek Komisji w sprawie strategii dotyczącej szczepień: „Pandemia jeszcze się nie skończyła. Musimy przygotować się na przyszłe wyzwania!”

Komunikat prasowy

Dyrektywa MiFID: Grupa S&D odrzuca nacisk konserwatystów na deregulację, udającą środek kryzysowy w następstwie pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Od produktów wycofanych z użytku do zrównoważonej produkcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym w celu pobudzenia odbudowy społecznej i gospodarczej po pandemii Covid-19