Podziel się:

W związku z głosowaniem na posiedzeniu plenarnym w sprawie rezolucji na temat: „Turystyka i transport w 2020 roku i w późniejszym okresie”, Socjaliści i Demokraci przygotowali szczegółowy wniosek w sprawie wsparcia tego sektora po kryzysie, spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie i na świecie.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za transport, Ismail Ertug, powiedział:

- Turystyka ma kluczowe znaczenie dla odbudowy Europy po pandemii COVID-19. W państwach członkowskich, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii, znajdują się najchętniej odwiedzane miejsca wakacyjne w Europie. Teraz musimy spojrzeć w przyszłość, gwarantując równocześnie zdrowie i bezpieczeństwo podróżującym. Dlatego też wzywamy Komisję Europejską do ustanowienia funduszu gwarancji podróży, który zagwarantuje temu sektorowi stabilność finansową, zapewniając jednocześnie ciągłe stosowanie ochrony konsumentów, w przypadku obecnego kryzysu i wszelkich przyszłych kryzysów.

Eurodeputowany S&D i wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki, István Ujhelyi, powiedział:

- Kryzys związany z pandemią Covid-19 pokazał, jak wrażliwy jest przemysł turystyczny. Pilnie potrzebna jest specjalna linia budżetowa w ramach nowych wieloletnich ram finansowych i mechanizm zarządzania kryzysowego, a także długoterminowa, inteligentna i zrównoważona strategia. W naszym stanowisku przedstawiamy zdecydowane zobowiązania na rzecz odbudowy tego tak kluczowego przemysłu dla europejskiej gospodarki. To nowy początek, dzięki któremu cały sektor turystyki znajdzie się na właściwym miejscu wśród różnych obszarów polityki europejskiej.

Uwagi dla wydawców:

W dokumencie przedstawiającym stanowisko Grupy S&D w sprawie branży podróży i turystyki wzywamy między innymi do:

  • opracowania europejskich ram dla pracowników w całym łańcuchu wartości w branży podróży i turystyki. Zapewnienie godnych warunków pracy i dostępu do ochrony socjalnej jest konieczne dla wszystkich rodzajów pracowników, w tym w odniesieniu do pracy sezonowej i w przypadku nietypowych umów o pracę;
  • opracowania mechanizmu zarządzania kryzysowego, który ułatwiłby państwom członkowskim ogólnounijną reakcję na różne możliwe przyszłe kryzysy;
  • utworzenia europejskiego funduszu gwarancji podróży, który zabezpieczałby płynność finansową sektora turystyki i lotnictwa, gwarantując jednocześnie spłatę wniosków konsumentów o zwrot kosztów i umożliwiając firmom oferowanie elastycznych bonów kredytowych w wyjątkowych okolicznościach zamiast zwrotu kosztów w gotówce;
  • wzywamy Komisję do szybkiego opracowania mapy drogowej na rzecz zrównoważonej turystyki, która zawierałaby innowacyjne środki mające na celu zmniejszenie wpływu tego sektora na środowisko oraz dalsze zachęty dla inwestycji w programy zrównoważonej turystyki. W związku z tym podkreślamy znaczenie promowania przejścia od turystyki masowej do innych form kulturowej i zrównoważonej turystyki.
  • wprowadzenia europejskiego certyfikatu turystycznego, biorącego również pod uwagę oznakowanie ekologiczne, który mógłby ustanowić ogólnoeuropejskie minimalne standardy w dziedzinie zdrowia i higieny, co pomogłoby przywrócić zaufanie konsumentów do tego sektora, a tym samym przyczynić się do jego ożywienia.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
UJHELYI István

UJHELYI István

Członek
Węgry

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mówimy stop sezonowym zmianom czasu! Państwa członkowskie muszą przestrzegać woli obywateli UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera wniosek w sprawie europejskich cyfrowych zielonych certyfikatów, ale należy zagwarantować ochronę danych, zdrowie publiczne i swobodny przepływ osób

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Będziemy walczyć o zrównoważoną, odpowiedzialną i zieloną przyszłość baterii; nowe rozporządzenie wyznacza pozytywną drogę rozwoju dla Europy