Poznaj naszych eurodeputowanych

Grupa S&D składa się ze 146 europosłów pochodzących z 26 krajów UE. Jest to druga pod względem wielkości grupa polityczna w Parlamencie Europejskim. Nasi europosłowie działają we wszystkich komisjach parlamentarnych i delegacjach międzynarodowych.

Filtruj według

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Przewodnicząca
Hiszpania
ANDRIEU Eric
ANDRIEU Eric
Wiceprzewodniczący
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, finansowanie lepszej, bardziej sprawiedliwej Europy i koordynacja WRF, Progressive Society
BUDG / CONT
Francja
BELKA Marek
BELKA Marek
Wiceprzewodniczący
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, handel międzynarodowy oraz relacje z obywatelami i instytucjami
INTA / AFCO / PETI / JURI / E WG
Polska
BONAFÈ Simona
BONAFÈ Simona
Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, sprawy parlamentarne i wolności obywatelskie
LIBE / Stosunki międzyinstytucjonalne
Włochy
BORZAN Biljana
BORZAN Biljana
Przewodnicząca delegacji
Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, nowa ekonomia, która pracuje dla wszystkich
ECON / IMCO / Koordynacja z parlamentami krajowymi
Chorwacja
CHAHIM Mohammed
CHAHIM Mohammed
Wiceprzewodniczący
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, Nowy Zielony Ład
ENVI / AGRI / PECH / ITRE (kwestie związane z energią) / TRAN (kwestie związane z Nowym Zielonym Ładem)
Holandia
ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, transformacja, innowacje i silna Europa cyfrowa
TRAN / ITRE / CULT / Digital WG / JURI (kwestie związane z gospodarką cyfrową)
Niemcy
FRITZON Heléne
FRITZON Heléne
Przewodnicząca delegacji
Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, nowa Europa socjalna równości płci, zdrowia i silnych praw
FEMM / ENVI (kwestie związane ze zdrowiem) / EMPL (stosunki ze związkami zawodowymi)
Szwecja
MARQUES Pedro
MARQUES Pedro
Wiceprzewodniczący
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, silna i oparta na wartościach Europa socjalna na arenie światowej oraz wiceprzewodniczący ds. komunikacji i planowania politycznego
AFET / SEDE / DROI / Delegacje / DEVE (SDGs) / EMPL
Portugalia
PLUMB Rovana
PLUMB Rovana
Wiceprzewodnicząca
Bureau responsibilities
Prezydium Grupy S&D, sprawiedliwa transformacja, spójność i demografia
REGI / ITRE / ENVI (kwestie związane ze sprawiedliwą transformacją)
Rumunia
AGIUS SALIBA Alex
AGIUS SALIBA Alex
Koordynator
Committee
Komisja Petycji
Malta
AGUILERA Clara
AGUILERA Clara
Koordynatorka
Committee
Komisja Rybołówstwa
Hiszpania
AVRAM Carmen
AVRAM Carmen
Koordynatorka
Committee
Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu
Rumunia
BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Committee
Komisja Rozwoju
Niemcy
DANIELSSON Johan
DANIELSSON Johan
Koordynator
Committee
Komisja Transportu i Turystyki
Szwecja
DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Committee
Komisja : Rolnictwo i Rozwój Wsi
Włochy
FERNÁNDEZ Jonás
FERNÁNDEZ Jonás
Koordynator
Committee
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Hiszpania
GARCÍA DEL BLANCO Ibán
GARCÍA DEL BLANCO Ibán
Koordynator
Committee
Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej
Hiszpania
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynatorka
Committee
Komisja Budżetowa
Hiszpania
GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynatorka
Committee
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Szwecja
JONGERIUS Agnes
JONGERIUS Agnes
Przewodnicząca delegacji
Koordynatorka
Committee
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Holandia
KAMMEREVERT Petra
KAMMEREVERT Petra
Koordynatorka
Committee
Komisja Kultury i Edukacji
Niemcy
KREHL Constanze Angela
KREHL Constanze Angela
Koordynatorka
Committee
Komisja Rozwoju Regionalnego
Niemcy
LALUCQ Aurore
LALUCQ Aurore
Koordynatorka
Committee
Podkomisja do Spraw Podatkowych
Francja
MAJORINO Pierfrancesco
MAJORINO Pierfrancesco
Koordynator
Committee
Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji
Włochy