Podziel się:

Socjaliści i Demokraci domagają się tego, aby europejska strategia w zakresie danych była przejrzysta, godna zaufania i skoncentrowana na człowieku oraz by szanowała prawa człowieka, prawa pracownicze i demokrację. Taki jest ostateczny wynik, uzgodniony dzisiaj przez Parlament Europejski pod przewodnictwem sprawozdawczyni z S&D, którą jest Miapetra Kumpula-Natri.

Eurodeputowana Miapetra Kumpula-Natri, sprawozdawczyni rezolucji w tej sprawie, powiedziała:

- Strategia w zakresie danych jest sercem Europy przystosowanej do ery cyfrowej. W tej chwili tylko najwięksi gracze i giganci technologiczni mają pełną zdolność do korzystania z ekonomii danych i sztucznej inteligencji, aby rozwijać swoją działalność i powiększać dochody. Kiedy powstaje coraz więcej danych, pochodzących np. z silnego europejskiego przemysłu, nie chcemy pozostawiać ich w rękach tych nielicznych; innowacje i tworzenie wartości muszą przynosić korzyści europejskim przedsiębiorstwom, sektorowi publicznemu i jednostkom. Potrzebujemy danych z silosów. Interoperacyjność, przenoszenie danych i standaryzacja będą stanowić podstawę nowego, europejskiego, zdecentralizowanego modelu udostępniania danych, opartego na sprawiedliwej gospodarce rynkowej i wzajemności. Musimy wykorzystywać dane do ulepszania usług w zakresie ochrony zdrowia, badań naukowych, nauki i ruchu we wszystkich sektorach. Powinniśmy zapewnić konkretne narzędzia, zwłaszcza dla europejskich MŚP, aby przejęły one kontrolę nad tworzonymi przez siebie danymi i czerpały z nich zyski. Dlatego też wzywamy Komisję do przedstawienia zgodnie z obietnicą aktu w sprawie danych.

- Jednocześnie musimy zrozumieć zachodzący rozwój społeczny, kiedy mówimy: Cyfryzacja zmienia sposób, w jaki żyjemy, działamy, a nawet myślimy. UE powinna przewodzić temu rozwojowi w oparciu o nasze wartości; umożliwić jednostkom i sektorowi publicznemu wykorzystywanie danych do zapewnienia lepszych usług w czasie rzeczywistym, działań na rzecz klimatu i tworzenia nowych, wysokiej jakości miejsc pracy. Grupa S&D zapewniła, że ​​strategia PE w zakresie danych jest silna w kwestii działań w dziedzinie klimatu, zorientowania na człowieka i praw człowieka. Sprawozdanie podkreśla również, że pracownicy powinni mieć prawo wiedzieć, gdzie i w jaki sposób ich dane są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane lub udostępniane oraz że należy zapobiegać nieproporcjonalnemu i nieuzasadnionemu nadzorowi w pracy.

Eurodeputowany Dan Nica, rzecznik Grupy S&D ds. badań naukowych, powiedział:

- Naszej Grupie udało się stworzyć podstawy dla polityki UE w zakresie danych, która zapewni dobre środowisko dla nowych usług w czasie rzeczywistym i dla kształtowania polityki. W interesie wszystkich leży, aby europejska gospodarka oparta na danych była przejrzysta, godna zaufania i skoncentrowana na człowieku oraz by szanowała prawa człowieka, prawa pracownicze i demokrację. Należy zawsze zapewnić ochronę danych i poszanowanie praw podstawowych, a gospodarka oparta na danych powinna gwarantować zatrudnienie wysokiej jakości bez pogarszania warunków pracy.

- Strategia w zakresie danych musi również wspierać zrównoważony rozwój, Zielony Ład oraz przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych Unii. Swobodny przepływ danych w Europie musi pozostać podstawową zasadą w ramach przyszłych polityk, pod warunkiem poszanowania ochrony danych, prywatności, bezpieczeństwa i innych interesów porządku publicznego. Pociągnie to za sobą wyzwania związane z jakością danych, stronniczością danych oraz ochroną i bezpieczeństwem lub nieuczciwymi warunkami handlowymi, którymi trzeba będzie się zająć w przyszłości. Musimy stworzyć infrastrukturę, w ramach której można będzie udostępniać dane nieosobowe, aby stymulować twórców danych wysokiej jakości, takich jak instytucje edukacyjne i rządy, do łatwego ich udostępniania. Europa musi poczynić znaczne inwestycje w dostępność otwartych, wysokiej jakości zbiorów danych nieosobowych. Priorytetem jest ustanowienie europejskiej sieci centrów danych i przyjęcie odpowiednich przepisów dotyczących wykorzystywania tych danych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych.

Christel Schaldemose, eurodeputowana S&D, powiedziała:

- Dane są podstawowym źródłem wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacji oraz tworzenia nowych miejsc pracy w UE. Dlatego też musimy stworzyć prawdziwy, innowacyjny i sprawiedliwy jednolity rynek danych, aby zapewnić równe szanse w zakresie wymiany danych, a jednocześnie chronić konsumentów i europejskie przepisy w zakresie ochrony danych. Nasze przesłanie do Komisji jest jasne: Nowe inicjatywy powinny wspierać efektywny, odpowiedzialny i bezpieczny dostęp do danych, który stanowić będzie rzeczywistą wartość dla europejskich konsumentów i przedsiębiorstw.

Eurodeputowana S&D, Marina Kaljurand, powiedziała:

- Przyjęta dziś europejska strategia w zakresie danych zawiera jasne ramy dla przyszłych przepisów w kwestii danych i sztucznej inteligencji oraz tego, w jaki sposób powinny one opierać się na ochronie prywatności i danych osobowych. Pokazuje ona, w jaki sposób możemy czerpać korzyści z danych nieosobowych i zanonimizowanych w nieodwracalny sposób, ustanawiając unijne i światowe standardy, które zapewnią, że przepisy w zakresie udostępniania danych będą zawsze oparte na prywatności, przejrzystości, poszanowaniu praw podstawowych i silnym bezpieczeństwie cybernetycznym. Strategia ta ukształtuje przyszłe unijne przepisy i będzie kierować naszymi pracami w Parlamencie Europejskim nad aktem o zarządzaniu danymi i przyszłymi aktami dotyczącymi sztucznej inteligencji (SI).

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan
NICA Dan
Head of delegation
Koordynator
Rumunia
SCHALDEMOSE Christel
SCHALDEMOSE Christel
Head of delegation
Koordynator
Dania
KALJURAND Marina
KALJURAND Marina
Head of delegation
Członek
Estonia
KUMPULA-NATRI Miapetra
KUMPULA-NATRI Miapetra
Head of delegation
Członek
Finlandia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Program „Cyfrowa Europa”: „Chcemy wynieść Europę na cyfrowy szczyt” - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Europejski system transportu kolejowego, w którym przestrzegane będą prawa pasażerów, wreszcie z ludzką twarzą
Komunikat prasowy
Program Kosmiczny UE na lata 2021-2027 jest gotowy do startu