Nasza praca w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Nasi europosłowie są silnie zaangażowani w walkę z wszelkimi formami dyskryminacji. Naszym głównym celem jest ochrona praw podstawowych. Chcemy zniwelować różnicę wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz wyeliminować zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, które to zjawiska wpływają negatywnie na życie codzienne kobiet w całej Europie. Innym naszym ważnym celem, poza tymi wymienionymi poniżej, jest eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Nasze priorytety

 • Ukończenie prac nad dyrektywą w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym przed końcem kadencji, aby ulepszyć prawa w zakresie urlopu macierzyńskiego, jak też zagwarantować prawo do urlopu ojcowskiego, co umożliwi ojcom spędzanie czasu z dziećmi i partnerkami.
 • Przeprowadzenie przeglądu dyrektywy w sprawie równego traktowania z 2006 r., aby wprowadzić efektywne sankcje, które pomogą promować równe traktowanie obu płci i równe płace.
 • Przyjęcie spójnego ustawodawstwa w celu propagowania równego podziału obowiązków między kobietami i mężczyznami. Istnieje potrzeba wdrożenia środków w nieformalnych systemach opieki oraz uznania niewidocznej i nisko opłacanej pracy kobiet w tym obszarze.
 • Wzmocnienie pozaprawnych środków promujących innowacyjne rozwiązania w zakresie czasu pracy w szerokim tego słowa znaczeniu, aby pogodzić życie rodzinne i zawodowe obywateli.
 • Dokonywanie inwestycji strategicznych i publicznych mających na celu zapewnienie lepszej jakości i tańszej opieki nad dziećmi.
 • Skłonienie UE do ratyfikowania konwencji stambulskiej, dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet.
 • Promowanie roli kobiet w branży ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz ról przywódczych dla nich w gospodarce cyfrowej.
 • Konsolidowanie i poszerzanie praw w zakresie zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych kobiet i dziewcząt.
 • Wprowadzanie sprawiedliwego opodatkowania.
 • Zapewnianie, że zagadnienie równouprawnienia płci i perspektywa praw kobiet obecne są we wszystkich strategiach politycznych.
 • Zwracanie uwagi na nowe formy napastowania towarzyszące nowym technologiom oraz znajdowanie wspólnych definicji i wskaźników płciowych w celu oceny stanu praw kobiet.

Zaangażowani europosłowie

REGNER Evelyn

Przewodniczący / Przewodnicząca
Austria

BIEDROŃ Robert

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Polska

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy

FRITZON Heléne

Członek
Szwecja

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

Członek
Litwa

JONES Jackie

Członek
Wielka Brytania

PICIERNO Pina

Członek
Włochy

PLUMB Rovana

Zastępca
Rumunia

GALVEZ MUÑOZ Lina

Zastępca
Hiszpania

FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

Zastępca
Słowacja

Zobacz nasze najnowsze działania

Wydarzenie

S&D EMPL Workshop : Decent minimum wages across Europe

Plik audiowizualny

Evelyn Regner and Agnes Jongerius on the Gender Pay Gap

Komunikat prasowy

W Europie nie ma miejsca na homofobię. Grupa S&D domaga się przyjęcia unijnej strategii ws. Osób LGBTI by położyć kres dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Position papers

Position paper
Opublikowane:

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper
Opublikowane:

S&D position paper on migration & asylum

Position paper
Opublikowane:

Stanowisko grupy S&D w sprawie praw osób LGBTI

Position paper
Opublikowane:

Progressive European Social Policy: Returning the focus to the people

Position paper
Opublikowane:

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper
Opublikowane:

Sustainable development agenda post-2015

Position paper
Opublikowane:

Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały

Position paper
Opublikowane:

The rise of right wing extremism and populism in Europe

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

S&D Group's position paper : Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

Każdy z nas – mobilizacja na rzecz praw aborcyjnych

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

Putting an end to long hours at work

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

Position paper on the rise of right wing extremism and populism in Europe

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

Europe back to work. A 10-point plan for change

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

Free movement must be more fair, not less free: our alternative, progressive vision

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

10 demands to fight social dumping and protect all workers