Nasza praca w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Nasi europosłowie są silnie zaangażowani w walkę z wszelkimi formami dyskryminacji. Naszym głównym celem jest ochrona praw podstawowych. Chcemy zniwelować różnicę wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz wyeliminować zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, które to zjawiska wpływają negatywnie na życie codzienne kobiet w całej Europie. Innym naszym ważnym celem, poza tymi wymienionymi poniżej, jest eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Nasze priorytety

 • Ukończenie prac nad dyrektywą w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym przed końcem kadencji, aby ulepszyć prawa w zakresie urlopu macierzyńskiego, jak też zagwarantować prawo do urlopu ojcowskiego, co umożliwi ojcom spędzanie czasu z dziećmi i partnerkami.
 • Przeprowadzenie przeglądu dyrektywy w sprawie równego traktowania z 2006 r., aby wprowadzić efektywne sankcje, które pomogą promować równe traktowanie obu płci i równe płace.
 • Przyjęcie spójnego ustawodawstwa w celu propagowania równego podziału obowiązków między kobietami i mężczyznami. Istnieje potrzeba wdrożenia środków w nieformalnych systemach opieki oraz uznania niewidocznej i nisko opłacanej pracy kobiet w tym obszarze.
 • Wzmocnienie pozaprawnych środków promujących innowacyjne rozwiązania w zakresie czasu pracy w szerokim tego słowa znaczeniu, aby pogodzić życie rodzinne i zawodowe obywateli.
 • Dokonywanie inwestycji strategicznych i publicznych mających na celu zapewnienie lepszej jakości i tańszej opieki nad dziećmi.
 • Skłonienie UE do ratyfikowania konwencji stambulskiej, dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet.
 • Promowanie roli kobiet w branży ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz ról przywódczych dla nich w gospodarce cyfrowej.
 • Konsolidowanie i poszerzanie praw w zakresie zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych kobiet i dziewcząt.
 • Wprowadzanie sprawiedliwego opodatkowania.
 • Zapewnianie, że zagadnienie równouprawnienia płci i perspektywa praw kobiet obecne są we wszystkich strategiach politycznych.
 • Zwracanie uwagi na nowe formy napastowania towarzyszące nowym technologiom oraz znajdowanie wspólnych definicji i wskaźników płciowych w celu oceny stanu praw kobiet.

Zaangażowani europosłowie

ARENA Marie
Członek
Belgia
NOICHL Maria
Członek
Niemcy
BORZAN Biljiana
Zastępca
Chorwacja
REGNER Evelyn
Zastępca
Austria
TARABELLA Marc
Zastępca
Belgia
WARD Julie
Zastępca
Wielka Brytania

Zobacz nasze najnowsze działania

Hot: Komunikat prasowy

Nowo wybrana przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, oznajmia: Europa musi odzyskać swoją społeczną duszę i uczynić ludzi priorytetem w działaniach politycznych

Komunikat prasowy

UE musi robić więcej w obronie praw mniejszości LGBTI w Europie i na całym świecie

Komunikat prasowy

Grupa S&D wprowadza do Europy nową erę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Position papers

Position paper
Opublikowane:
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
Opublikowane:
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Opublikowane:
Stanowisko grupy S&D w sprawie praw osób LGBTI
Position paper
Opublikowane:
Progressive European Social Policy: Returning the focus to the people
Position paper
Opublikowane:
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Opublikowane:
Sustainable development agenda post-2015
Position paper
Opublikowane:
Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały
Position paper
Opublikowane:
The rise of right wing extremism and populism in Europe

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:
S&D Group's position paper : Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Każdy z nas – mobilizacja na rzecz praw aborcyjnych
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Putting an end to long hours at work
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Position paper on the rise of right wing extremism and populism in Europe
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Europe back to work. A 10-point plan for change
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Free movement must be more fair, not less free: our alternative, progressive vision
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
10 demands to fight social dumping and protect all workers