Przemysł ponownie w sercu Europy

Nasza praca w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Eurodeputowani S&D uważają, że razem możemy odnowić europejski przemysł, stworzyć nowe miejsca pracy, przejść na bardziej zrównoważony model produkcji oraz wzmocnić europejską konkurencyjność. Priorytetem muszą być badania naukowe, rozwój i edukacja w oparciu o mocne strony Europy w dziedzinie najbardziej zaawansowanych gałęzi przemysłu, technologii środowiskowych, efektywności energetycznej, projektowania i innowacji. Znajdujemy się na progu nowej rewolucji przemysłowej, dlatego też jesteśmy zaangażowani we wspieranie transformacji cyfrowej. Chcemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, aby mogły one w pełni odegrać swoją rolę jako siła napędowa tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie.

Nasze osiągnięcia

Prace prowadzone pod kierownictwem Grupy S&D doprowadziły do porozumienia z rządami krajowymi, dotyczącego ustalenia wiążącego celu w postaci poprawy efektywności energetycznej o 32,5% do 2030 roku oraz wiążącego celu w postaci udziału energii odnawialnej w UE na poziomie 32% do roku 2030. Osiągnęliśmy przyjęcie ambitnych celów, które przyspieszą przejście na czysty i zrównoważony modelu gospodarki i pomogą nam spełnić nasze zobowiązania, przyjęte na konferencji klimatycznej ONZ, ale także zapewnią energię po przystępnych cenach dla wszystkich, w szczególności dla grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Nasze priorytety

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw - siły napędowej Europy w dziedzinie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą naszej gospodarki; tworzą one 85% nowych miejsc pracy i zapewniają dwie trzecie ogólnej liczby zatrudnionych w sektorze prywatnym w UE. Chcemy wspierać MŚP w tym, co robią najlepiej: w pobudzaniu gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Walczymy o lepszy dostęp do finansowania dla MŚP, w szczególności poprzez rozwijanie realnych możliwości w zakresie venture capital. Chcemy również wdrożenia „Small Business Act” w celu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz unikania zbędnych obciążeń regulacyjnych i modernizacji procedur administracyjnych. Chcemy także zapewnić bardziej rozbudowane doradztwo eksportowe dla mniejszych firm, szczególnie na rynkach poza UE.

Inwestowanie w ludzi - nadanie priorytetu szkoleniom i partnerstwu

Wykwalifikowana i innowacyjna siła robocza Europy stanowi jej największą przewagę konkurencyjną. 

Nasze podejście zakłada koncentrację na inwestowaniu w ludzi poprzez szkolenia i zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego. Musimy również wzmocnić dialog pomiędzy zarządem a pracownikami; w mniejszym stopniu należy skupiać się na hierarchii, a w większym - na uczestnictwie. Wreszcie chcielibyśmy rozszerzenia transgranicznych negocjacji zbiorowych.

Innowacje i sprawiedliwa transformacja - zarządzanie zmianami

Innowacje nie muszą dotykać w największym stopniu najbardziej narażonych pracowników. Dzięki większej solidarności, inwestycjom i planowaniu, Europa może czerpać z nich korzyści i zapewnić wszystkim ochronę przed ryzykiem

Pracujemy na rzecz zapewnienia: 

  • lepiej zarządzanej cyfryzacji. „Internet rzeczy”, 5G, chmura obliczeniowa, analiza danych i robotyka zmieniają zasadniczo sposób projektowania, produkcji, sprzedaży i tworzenia wartości dodanej. Musimy dysponować politykami w celu wykorzystania tego ogromnego potencjału dla europejskiego przemysłu oraz w celu zarządzania cyfryzacją z korzyścią dla konsumentów i pracowników.

  • zaangażowania w tworzenie nowych miejsc pracy dla wszystkich w oparciu o istniejące przepisy socjalne i prawa pracy, aby dostosować je do nowych sposobów pracy oraz wpierać fundusze na szkolenia i przekwalifikowanie

  • lepszego zarządzania przemianami w przemyśle i jego restrukturyzacją dzięki europejskiemu prawodawstwu, gwarantującemu ochronę pracowników i lepsze planowanie, a także większy dostęp do informacji i konsultacje z pracownikami 

  • większej pomocy w przekwalifikowaniu pracowników i odbudowie społeczności dotkniętych przemianami w przemyśle

  • konkurencyjnych klastrów i sieci innowacyjnych

  • zmodernizowanej infrastruktury

  • większej roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego

  • sieci struktur regionalnych wzmacniających europejski przemysł

Zaangażowani europosłowie

GALVEZ MUÑOZ Lina
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Hiszpania
TOIA Patrizia
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy
NICA Dan
Koordynator
Rumunia
CALENDA Carlo
Członek
Włochy
CUTAJAR Josianne
Członek
Malta
FUGLSANG Niels
Członek
Dania
GEIER Jens
Członek
Niemcy
GONZÁLEZ CASARES Nicolás
Członek
Hiszpania
GRIFFIN Theresa
Członek
Wielka Brytania
HAJŠEL Robert
Członek
Słowacja

Zobacz nasze najnowsze działania

Hot: Plik audiowizualny

What do we owe to social democracy?

Komunikat prasowy

Horyzont Europa: Grupa S&D umacnia kryteria doskonałości oraz skutków społecznych dla dotacji na rzecz badań naukowych i innowacji

Komunikat prasowy

Grupa S&D walczy o korzystne ceny dla konsumentów i zrównoważony charakter reform unijnego rynku energii elektrycznej

Position papers

Position paper
Opublikowane:
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
Opublikowane:
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Opublikowane:
S&D Position Paper on Europe 2020 strategy - A review for success
Position paper
Opublikowane:
EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens
Position paper
Opublikowane:
Circular economy
Position paper
Opublikowane:
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Opublikowane:
Sustainable development agenda post-2015
Position paper
Opublikowane:
Towards an Energy Union

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Research & Development (R&D) and Innovation: Paving the Way for the Future!
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Fighting Energy Poverty - S&D Manifesto
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
S&D Group's position paper : Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
An EU Framework to Fight Energy Poverty
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
S&D position paper: "Towards an Energy Union"