Przemysł ponownie w sercu Europy

Nasza praca w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Eurodeputowani S&D uważają, że razem możemy odnowić europejski przemysł, stworzyć nowe miejsca pracy, przejść na bardziej zrównoważony model produkcji oraz wzmocnić europejską konkurencyjność. Priorytetem muszą być badania naukowe, rozwój i edukacja w oparciu o mocne strony Europy w dziedzinie najbardziej zaawansowanych gałęzi przemysłu, technologii środowiskowych, efektywności energetycznej, projektowania i innowacji. Znajdujemy się na progu nowej rewolucji przemysłowej, dlatego też jesteśmy zaangażowani we wspieranie transformacji cyfrowej. Chcemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, aby mogły one w pełni odegrać swoją rolę jako siła napędowa tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie.

Nasze osiągnięcia

Prace prowadzone pod kierownictwem Grupy S&D doprowadziły do porozumienia z rządami krajowymi, dotyczącego ustalenia wiążącego celu w postaci poprawy efektywności energetycznej o 32,5% do 2030 roku oraz wiążącego celu w postaci udziału energii odnawialnej w UE na poziomie 32% do roku 2030. Osiągnęliśmy przyjęcie ambitnych celów, które przyspieszą przejście na czysty i zrównoważony modelu gospodarki i pomogą nam spełnić nasze zobowiązania, przyjęte na konferencji klimatycznej ONZ, ale także zapewnią energię po przystępnych cenach dla wszystkich, w szczególności dla grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Nasze priorytety

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw - siły napędowej Europy w dziedzinie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą naszej gospodarki; tworzą one 85% nowych miejsc pracy i zapewniają dwie trzecie ogólnej liczby zatrudnionych w sektorze prywatnym w UE. Chcemy wspierać MŚP w tym, co robią najlepiej: w pobudzaniu gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Walczymy o lepszy dostęp do finansowania dla MŚP, w szczególności poprzez rozwijanie realnych możliwości w zakresie venture capital. Chcemy również wdrożenia „Small Business Act” w celu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz unikania zbędnych obciążeń regulacyjnych i modernizacji procedur administracyjnych. Chcemy także zapewnić bardziej rozbudowane doradztwo eksportowe dla mniejszych firm, szczególnie na rynkach poza UE.

Inwestowanie w ludzi - nadanie priorytetu szkoleniom i partnerstwu

Wykwalifikowana i innowacyjna siła robocza Europy stanowi jej największą przewagę konkurencyjną. 

Nasze podejście zakłada koncentrację na inwestowaniu w ludzi poprzez szkolenia i zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego. Musimy również wzmocnić dialog pomiędzy zarządem a pracownikami; w mniejszym stopniu należy skupiać się na hierarchii, a w większym - na uczestnictwie. Wreszcie chcielibyśmy rozszerzenia transgranicznych negocjacji zbiorowych.

Innowacje i sprawiedliwa transformacja - zarządzanie zmianami

Innowacje nie muszą dotykać w największym stopniu najbardziej narażonych pracowników. Dzięki większej solidarności, inwestycjom i planowaniu, Europa może czerpać z nich korzyści i zapewnić wszystkim ochronę przed ryzykiem

Pracujemy na rzecz zapewnienia: 

  • lepiej zarządzanej cyfryzacji. „Internet rzeczy”, 5G, chmura obliczeniowa, analiza danych i robotyka zmieniają zasadniczo sposób projektowania, produkcji, sprzedaży i tworzenia wartości dodanej. Musimy dysponować politykami w celu wykorzystania tego ogromnego potencjału dla europejskiego przemysłu oraz w celu zarządzania cyfryzacją z korzyścią dla konsumentów i pracowników.

  • zaangażowania w tworzenie nowych miejsc pracy dla wszystkich w oparciu o istniejące przepisy socjalne i prawa pracy, aby dostosować je do nowych sposobów pracy oraz wpierać fundusze na szkolenia i przekwalifikowanie

  • lepszego zarządzania przemianami w przemyśle i jego restrukturyzacją dzięki europejskiemu prawodawstwu, gwarantującemu ochronę pracowników i lepsze planowanie, a także większy dostęp do informacji i konsultacje z pracownikami 

  • większej pomocy w przekwalifikowaniu pracowników i odbudowie społeczności dotkniętych przemianami w przemyśle

  • konkurencyjnych klastrów i sieci innowacyjnych

  • zmodernizowanej infrastruktury

  • większej roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego

  • sieci struktur regionalnych wzmacniających europejski przemysł

Zaangażowani europosłowie

TOIA Patrizia
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy
NICA Dan
Koordynator
Rumunia
BALČYTIS Zigmantas
Członek
Litwa
BLANCO LÓPEZ José
Członek
Hiszpania
GIEREK Adam
Członek
Polska
GRIFFIN Theresa
Członek
Wielka Brytania
KAILI Eva
Członek
Grecja
KUMPULA-NATRI Miapetra
Członek
Finlandia
MARTIN Edouard
Członek
Francja
MOLNÁR Csaba
Członek
Węgry

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Horyzont Europa: Grupa S&D umacnia kryteria doskonałości oraz skutków społecznych dla dotacji na rzecz badań naukowych i innowacji

Komunikat prasowy

Grupa S&D walczy o korzystne ceny dla konsumentów i zrównoważony charakter reform unijnego rynku energii elektrycznej

Komunikat prasowy

Grupa S&D z zadowoleniem przyjmuje zawarcie wstępnego porozumienia w sprawie unijnego programu badawczego Horizon Europe

Position papers

Position paper
Opublikowane:
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
Opublikowane:
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Opublikowane:
S&D Position Paper on Europe 2020 strategy - A review for success
Position paper
Opublikowane:
EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens
Position paper
Opublikowane:
Circular economy
Position paper
Opublikowane:
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Opublikowane:
Sustainable development agenda post-2015
Position paper
Opublikowane:
Towards an Energy Union

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Research & Development (R&D) and Innovation: Paving the Way for the Future!
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Fighting Energy Poverty - S&D Manifesto
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
S&D Group's position paper : Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
An EU Framework to Fight Energy Poverty
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
S&D position paper: "Towards an Energy Union"