Nasza praca w Komisji Transportu i Turystyki

Grupa S&D jest zaangażowana w prace na rzecz zapewnienia wydajnego, bezpiecznego, zrównoważonego i konkurencyjnego transportu w Europie, chroniącego miejsca pracy i prawa pasażerów oraz gwarantującego swobodny przepływ osób i towarów. Cele te można osiągnąć tylko wtedy, gdy prawodawstwo socjalne UE będzie egzekwowane w celu uniknięcia nierówności w warunkach socjalnych pomiędzy państwami członkowskimi.

Nasze osiągnięcia

Opóźnienie lub odwołanie transportu, zagubiony bagaż… Wielu obywateli UE doświadczyło tych problemów podczas podróży. Nasi eurodeputowani z powodzeniem walczyli o wzmocnienie praw pasażerów w ruchu kolejowym, lotniczym, drogowym i morskim, ustanawiając wspólne przepisy dotyczące odszkodowań i pomocy dla pasażerów.

Grupa S&D podjęła działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu w całej Europie. Walczyliśmy o zwiększenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę kontroli pojazdów i ochronę narażonych na zagrożenia użytkowników dróg. Poparliśmy również wnioski dotyczące lepszego uwzględnienia kwestii dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz zapewnienia lepszych szkoleń w sektorze lotnictwa UE.

Nasze priorytety

Czysty transport

Do 2050 r. UE musi ograniczyć emisję z transportu o 60% (w porównaniu do poziomów emisji z 1990 roku), jeśli chcemy ograniczyć globalne ocieplenie do wzrostu temperatury o 2°C. Aby zrealizować europejskie cele w zakresie zmian klimatycznych, naszym kluczowym celem strategicznym jest ograniczenie w nadchodzących latach emisji dwutlenku węgla z transportu do zera.

Aby wyposażyć Europę w nowoczesny system transportowy, podlegający wysokim standardom, musimy zapewnić odpowiednie finansowanie infrastruktury transportowej. Możemy to osiągnąć poprzez badania i rozwój ukierunkowane na inteligentne systemy transportowe oraz na zwiększenie efektywności energetycznej i poprawę wpływu społecznego i środowiskowego.

W celu zapewnienia bardziej ekologicznego transportu, Grupa S&D chce wprowadzenia zasady „zanieczyszczający płaci”, zgodnie z którą każda forma transportu ponosić będzie pełen koszt jej oddziaływania na społeczeństwo i środowisko. Potrzebujemy solidnych technik, aby ustalić cenę za te zewnętrzne koszty, tak aby szkodliwe dla środowiska formy transportu stały się droższe, a zrównoważona mobilność stała się tańsza.

Dzięki nadzorowi rynkowemu możemy zapewnić, że standardy te będą egzekwowane. W odpowiedzi na aferę Dieselgate, związaną z emisją zanieczyszczeń, Grupa S&D dąży do zaostrzenia nadzoru nad normami dla nowych samochodów w celu uniknięcia w przyszłości oszustw związanych z emisjami. Prowadzimy kampanię na rzecz odszkodowań dla konsumentów i powołania europejskiej agencji nadzoru pojazdów, aby zapewnić, że nowe samochody będą musiały przejść te same, ścisłe kontrole, niezależnie od miejsca ich produkcji w Europie. 

Prawa pracownicze

Grupa S&D przewodzi dążeniom do zagwarantowania wszystkim pracownikom Unii Europejskiej dostępu do godnej pracy oraz wynagrodzeń zapewniających środki do życia. Prowadzimy kampanię, mającą zapewnić, że nowemu pakietowi mobilności będzie towarzyszyło właściwe egzekwowanie unijnego prawodawstwa socjalnego. UE musi walczyć z nieuczciwą konkurencją, zwalczać zakłócenia warunków pracy i zatrudnienia oraz zapewnić odpowiednią ochronę socjalną pracownikom transportu. W chwili obecnej firmy, które stosują się do przepisów, nie są w stanie konkurować z nieuczciwie zaniżonymi cenami, a społeczeństwo jako całość jest okradane z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, które musi płacić za niezbędne usługi publiczne.

Taka jest cena, jaką płacimy za nieskuteczną walkę z dumpingiem socjalnym i spółkami działającymi na zasadzie skrzynki pocztowej. Obywatele zasługują na zdecydowaną reakcję, aby położyć kres tym nieuczciwym praktykom. Pragniemy położyć kres dumpingowi socjalnemu, przyznając Komisji uprawnienie do przeprowadzania dochodzeń w sprawie transgranicznych przypadków pracodawców obniżających lokalne płace i warunki pracy oraz karania odpowiedzialnych za to firm. Będziemy kontynuować walkę z nielegalnym „kabotażem”, praktyką, w ramach której pojazd zarejestrowany w jednym kraju przewozi towary lub pasażerów w innym kraju bez stosownego zezwolenia.

Infrastruktura

Potrzebujemy bardziej ambitnych i inteligentnych inwestycji w infrastrukturę Europy w celu zbudowania bardziej spójnej UE oraz wspierania zrównoważonych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Nasi eurodeputowani z powodzeniem argumentowali za przyznaniem dostatecznych środków finansowych na kluczowe projekty infrastrukturalne za pośrednictwem programu „Łącząc Europę” - programu UE mającego na celu wspieranie inwestycji w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji w latach 2014-2020.

UE pragnie stworzyć europejski system opłat drogowych, dzięki czemu pojazdy ciężarowe będą obciążane kosztami korzystania z naszych dróg. Grupa S&D pragnie mieć pewność, że proponowany system eurowiniet obejmie nie tylko samochody ciężarowe, ale także lekkie samochody dostawcze i samochody osobowe, a kalkulacja opierać się będą na zasadzie „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”, przy uwzględnieniu kosztów zewnętrznych. Pragniemy, aby wszyscy użytkownicy wnieśli swój sprawiedliwy wkład do finansowania europejskiej infrastruktury.

Turystyka

Przemysł turystyczny odnotował największy i najszybszy wzrost w gospodarce światowej. W celu osiągnięcia pełnego potencjału turystyki w Europie, musimy inwestować w infrastrukturę transportową i poprawić ją, rozwijać nasze różnorodne sieci kulturalne i zabytki dziedzictwa kulturowego oraz chronić obszary wiejskie i rezerwaty przyrody. Pragniemy również chronić prawa pracowników, oferując im możliwości szkolenia oraz w pełni wykorzystując szanse, związane z tworzeniem nowych, ekologicznych miejsc pracy.

Turystyka odgrywa również kluczową rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, zapewniając wielu regionom tak bardzo potrzebne im dochody. Przy umiejętnym zarządzaniu turystyka wiejska może odgrywać istotną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej i ochronie siedlisk przyrodniczych, przynosząc korzyści środowisku, społecznościom lokalnym i turystom.

Zaangażowani europosłowie

UJHELYI István

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Węgry

DANIELSSON Johan

Koordynator
Szwecja

ERTUG Ismail

Członek
Niemcy

AMERIKS Andris

Członek
Łotwa

FERRANDINO Giuseppe

Członek
Włochy

GARCÍA MUÑOZ Isabel

Członek
Hiszpania

LIBERADZKI Bogusław

Członek
Polska

TAX Vera

Członek
Holandia

TERHEȘ Cristian

Członek
Rumunia

VITANOV Petar

Członek
Bułgaria

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Negocjacje w sprawie pakietu mobilności dobiegają końca. „To początek bezpiecznych dróg i koniec wyzysku pracowników” - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Alarmujące bankructwo Grupy Thomas Cook pokazuje potrzebę europejskiego prawodawstwa, gwarantującego prawa pracowników i konsumentów

Plik audiowizualny

Hearing of Frans Timmermans, Executive vice-president for Climate Action

Position papers

Position paper
Opublikowane:

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper
Opublikowane:

S&D position paper on migration & asylum

Position paper
Opublikowane:

EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Position paper
Opublikowane:

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper
Opublikowane:

Sustainable development agenda post-2015

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

S&D Position Paper - EU Cohesion Policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

Cohesion Policy 2014 - 2020