O co walczymy

Nasi eurodeputowani są przekonani, że Europa będzie bardziej wydajna i konkurencyjna dzięki dobrze wykształconym i sprawiedliwie traktowanym pracownikom. Wzywamy do zawarcia nowego porozumienia w sprawie postępu społecznego, gwarantującego godziwe miejsca pracy, prawa pracownicze, ochronę socjalną, dialog społeczny oraz prawo do organizowania się.

Grupa S&D opracowała silny i postępowy program społeczny, który w centrum Europy umieszcza ludzi i pracowników. Pragniemy wzmocnić wymiar społeczny unii gospodarczej i walutowej (EMU) i walczyć z bezrobociem, a w szczególności z bezrobociem wśród młodzieży, starszych pracowników i osób długotrwale bezrobotnych.

Chcemy stworzyć lepsze ramy prawne dla pracowników przemieszczających się do innych krajów w celu ochrony płac, standardów socjalnych, negocjacji zbiorowych i praw związkowych; chcemy też stworzyć europejski system godziwej płacy minimalnej w celu walki z ubóstwem.

 

Nasze osiągnięcia

Walczyliśmy o „równą płacę za równą pracę w tym samym miejscu” za pomocą pełnego przeglądu dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, aby urzeczywistnić tę zasadę, zapobiegając dumpingowi socjalnemu i wykorzystywaniu pracowników migrujących oraz zapewniając uczciwą konkurencję.

Zapewniliśmy rewizję dyrektywy w sprawie substancji rakotwórczych i mutagenów, aby lepiej chronić pracowników narażonych na działanie substancji rakotwórczych, m. in. poprzez objęcie nią ochrony przed spalinami silników Diesla i substancjami mającymi negatywny wpływ na zdrowie reprodukcyjne.

Dzięki naszemu zaangażowaniu w kwestii filara społecznego, prawa socjalne znalazły się na szczycie agendy UE.

Dążyliśmy do zwiększenia środków na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych do 1,2 miliarda euro, do czego doszło 1,2 miliarda euro w ramach zobowiązań EFS na lata 2017-2020 oraz 116 milionów euro w roku 2018.

Udało nam się uzyskać poparcie dla kilku kluczowych rezolucji w sprawie europejskiej gwarancji da dzieci - bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnej edukacji, bezpłatnej opieki nad dziećmi, godziwych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego żywienia dla każdego dziecka zagrożonego ubóstwem - a także dla działania przygotowawczego w celu wdrożenia gwarancji dla dzieci.

Dążyliśmy do przeglądu europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy (EURES); nowa sieć EURES powinna doprowadzić do znacznej poprawy w zakresie funkcjonowania EURES, ułatwiając w ten sposób znalezienie zatrudnienia osobom poszukujących pracy w Europie oraz przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia i niedoboru pracowników wykwalifikowanych.

Nasze priorytety

Zrównanie praw socjalnych ze swobodami gospodarczymi

Chcemy zmiany traktatu w celu zapewnienia, że prawa socjalne i wolności gospodarcze będą miały takie same znaczenie, jak to określono w art. 9 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Karcie Praw Podstawowych. Zapewniłoby to, że wszystkie nowe akty prawne i przyszłe poprawki do traktatów będą gwarantować ochronę praw socjalnych. 

Zmiana ta zostałaby wsparta przez „Eurogrupę socjalną” w celu wzmocnienia społecznego wymiaru unii gospodarczej unii monetarnej i socjalnej. Chcemy, aby agenda Międzynarodowej Organizacji Pracy na rzecz godnej pracy została uwzględniona w ramach polityk europejskich.

Chcemy bardziej zrównoważonego i demokratycznego systemu zarządzania, który w pełni włączy politykę społeczną.

Tworzenie nowych miejsc pracy, walka z nierównościami i wykluczeniem społecznym

Godna praca musi być podstawą europejskiej gospodarki oraz przyczynić się do zbudowania silniejszego i równiejszego społeczeństwa.  

Inwestowanie w nowe miejsca pracy i możliwości dla ludzi

Potrzebne są inwestycje na szczeblu krajowym i europejskim w celu tworzenia godziwych miejsc pracy, koncentrujących się na infrastrukturze, efektywności energetycznej i edukacji. Chcemy europejskiego planu działania określającego umiejętności, jakich potrzebują ludzie, aby zdobyć pracę, a także umiejętności, jakich potrzebują pracodawcy i menedżerowie, aby zarządzać swoimi pracownikami w sposób zrównoważony pod względem społecznym. Popieramy europejską dyrektywę zakazującą dyskryminacji w zakresie rekrutacji ze względu na staż bezrobocia. 

Walka z bezrobociem wśród młodzieży

Będziemy nadal ważną siłą napędową mającą na celu zagwarantowanie, by europejska gwarancja dla młodzieży i nowa inicjatywa na rzecz Europejskiego Korpusu Solidarności zapewniły młodym ludziom szkolenia i oferty pracy wysokiej jakości.  Chcemy również zapewnić wysoką jakość wszystkich miejsc pracy, praktyk i staży, które pozwolą im osiągnąć dochody wystarczające na utrzymanie, cieszyć się ochroną społeczną i zaoferować im perspektywy rozwoju, co przyczyni się do ich zrównoważonej, dobrze dostosowanej integracji na rynku pracy.

Walka z nierównościami i wykluczeniem społecznym

Uznajemy unijny wskaźnik płacy wystarczającej na utrzymanie za wytyczną w zakresie dobrych standardów życia. Potrzebujemy europejskich ram prawnych w zakresie godnej płacy minimalnej dla wszystkich pracowników oraz europejskiej dyrektywy ramowej w sprawie systemów minimalnego dochodu w celu zagwarantowania, że wszyscy będą mieli zapewnione środki do życia na dostatecznym poziomie.

W celu skutecznej walki z wykluczeniem społecznym, nasze priorytety obejmują:

 • Wskaźnik postępu społecznego, mierzący nierówności społeczne wraz z wiążącymi celami.
 • Europejskie ramy prawne, gwarantujące każdemu obywatelowi sieć bezpieczeństwa socjalnego wraz z podstawowym poziomem dochodów oraz powszechnym dostępem do opieki zdrowotnej, towarów i usług. 
 • Europejski fundusz na rzecz ochrony socjalnej, zapewniający tymczasowe wsparcie w przypadku, gdy kryzys zwiększy liczbę osób uzależnionych od usług ochrony socjalnej. 
 • Europejską gwarancję dla dzieci, zapewniającą każdemu europejskiemu dziecku zagrożonemu ubóstwem dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji i opieki nad dziećmi oraz godziwych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego żywienia.
 • Zintegrowany europejski plan walki z ubóstwem wśród dzieci, wspierający zarówno dzieci, jak i rodziców w ramach programów mających na celu poprawę sytuacji w zakresie włączenia społecznego oraz perspektyw zatrudnienia.
 • Silną dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w celu zapewnienia płatnego urlopu i ochrony socjalnej dla pracujących rodziców i opiekunów. 
 • Przegląd dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego w celu poprawy ochrony matek.
 • Europejską dyrektywę ramową w sprawie usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Zapewnienie godziwych miejsc pracy

Uważamy, że aby zapewnić godziwe miejsca pracy, niezbędna jest europejska dyrektywa w sprawie godziwych warunków pracy dla wszystkich rodzajów pracowników. Popieramy środki mające na celu pomoc w godzeniu życia zawodowego i prywatnego, w tym inwestycje w wysokiej jakości opiekę nad dziećmi i opiekę nad osobami starszymi, aby umożliwić podjęcie pracy większej liczbie ludzi. Opowiadamy się też za przyjęciem wiążących celów w zakresie godziwych miejsc pracy w ramach procesu europejskiego semestru. Podjęliśmy działania w celu zapewnienia lepszej ochrony pracowników przed szkodliwymi substancjami, w szczególności tymi, które powodują raka i szkodzą zdrowiu reprodukcyjnemu.

Uczciwa konkurencja na rynku pracy

Od samego początku opowiadaliśmy się za powołaniem Europejskiego Inspektoratu Pracy. Chcemy również wprowadzenia europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego.

Kształtowanie cyfrowego rynku pracy

Społeczna agenda cyfrowa potrzebuje sprawiedliwego cyfrowego rynku pracy, który wykroczy poza kwestie techniczne i wykorzysta w pełni potencjał rozwojowy. Wierzymy w równe reguły gry dla przedsiębiorstw działających w tradycyjnej gospodarce i firm z sektora cyfrowego; oznacza to większą i lepszą ochronę socjalną jako częściową odpowiedź na rewolucję cyfrową. Popieramy równowagę pomiędzy nadziejami, wiązanymi z nowymi technologiami a ochroną pracowników.

Wzmocnienie praw pracowniczych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz dialogu społecznego

W centrum naszej agendy znajdują się ludzie; wierzymy, że do wzmocnienia praw pracowniczych przyczynią się:

 • Europejski statut pracowników, mający na celu ochronę praw i godności pracowników w Europie.

 • Dyrektywa w sprawie pracy nietypowej, mająca na celu zapewnienie niezbędnej ochrony pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu, pracującym dorywczo, pracownikom tymczasowym oraz pracującym na własny rachunek.

 • Unijna definicja samozatrudnienia w celu zapewnienia pomocy w walce z wyzyskiem pracowników.

 • Struktury wsparcia we wszystkich krajach UE, udzielające pomocy i porad dla pracowników delegowanych i migrujących oraz wsparcie ze strony związków zawodowych.

 • Ochrona pracowników przed nadmiernie długim czasem pracy poprzez ścisłe przestrzeganie dyrektywy dotyczącej czasu pracy oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

 • Europejska strategia na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, obejmująca nowe choroby zawodowe. 

 • Dyrektywa w sprawie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą oraz rewizja dyrektywy w sprawie ochrony pracowników przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w miejscu pracy.

 • Ramy prawne obejmujące choroby zawodowe związane ze stresem.

 • Rejestr azbestu, obejmujący wszystkie państwa członkowskie UE.

 • Ramy prawne w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze usług fryzjerskich.

 • Ramy prawne dotyczące informowania i konsultowania pracowników podczas restrukturyzacji przedsiębiorstw.

 • Wzmocnienie dyrektywy w sprawie Europejskiej Rady Zakładowej oraz udziału pracowników w decyzjach przedsiębiorstwa. 

 • Wsparcie dla uzwiązkowienia pracowników.

 • Prawa do informacji i konsultacji dla wszystkich pracowników, w tym dotyczące łańcuchów podwykonawstwa i franczyz. 

 • Poprawa społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zwiększony udział pracowników.

Zapewnienie sprawiedliwej mobilności i migracji

UE gwarantuje, że możemy swobodnie przemieszczać się za granicę i pracować w innych krajach niż nasz własny. Wiąże się to jednak z odpowiedzialnością za ochronę pracowników. Wierzymy, że możemy ją osiągnąć, jeśli zapewnimy:

 • Nowe przepisy UE mające na celu zapobieganie dumpingowi socjalnemu, przyznające Komisji uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w sprawach transgranicznych i nakładania grzywien.
 • Europejski Inspektorat Pracy w celu zapewnienia transgranicznego egzekwowania prawa socjalnego i prawa pracy w UE.
 • Zamknięcie luk w zakresie zatrudnienia i warunków pracy w sektorze transportu i lotnictwa w celu zapewnienia uczciwej konkurencji.
 • Lepszą koordynację unijnych systemów zabezpieczenia społecznego, umożliwiającą swobodne przemieszczanie się pracowników. 
 • Dyrektywę ramową w sprawie warunków pracy i równego traktowania pracowników spoza UE w celu zapewnienia im praw i zapobiegania dumpingowi socjalnemu.
 • Przepisy zapewniające równe płace i warunki pracy jako warunek wstępny dla programów migracji zarobkowej w ramach umów handlowych.

Zaangażowani europosłowie

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Litwa
JONGERIUS Agnes
Koordynator
Holandia
BISCHOFF Gabriele
Członek
Niemcy
BRGLEZ Milan
Członek
Słowenia
DOBREV Klára
Członek
Węgry
DURA FERRANDIS Estrella
Członek
Hiszpania
FUGLSANG Niels
Członek
Dania
GUALMINI Elisabetta
Członek
Włochy
HOMS GINEL Alícia
Członek
Hiszpania
PIZARRO Manuel
Członek
Portugalia

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Iratxe García przemawia do grupy parlamentarnej SPD w Berlinie: „Liczymy na Was w kwestii budowy bardziej zrównoważonej i postępowej Europy”

Hot: Plik audiowizualny

What do we owe to social democracy?

Komunikat prasowy

„W Święto Pracy ponawiamy nasze wezwanie do budowania sprawiedliwej i postępowej Europy dla wszystkich”, oznajmia przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann

Position papers

Position paper
Opublikowane:
Cohesion Policy Post-2020
Position paper
Opublikowane:
SOCIAL EUROPE - Contribution to the European Commission reflection paper in the context of its White Paper on the Future of Europe
Position paper
Opublikowane:
S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP
Position paper
Opublikowane:
S&D position paper on migration & asylum
Position paper
Opublikowane:
S&D Position Paper on Europe 2020 strategy - A review for success
Position paper
Opublikowane:
Progressive European Social Policy: Returning the focus to the people
Position paper
Opublikowane:
EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens
Position paper
Opublikowane:
Circular economy
Position paper
Opublikowane:
Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Position paper
Opublikowane:
Sustainable development agenda post-2015
Position paper
Opublikowane:
Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały
Position paper
Opublikowane:
Preventing a new Eurozone crisis: towards a new deal for Greece and the EMU
Position paper
Opublikowane:
Ending the crisis and building new sustainable and shared prosperity - our call for an ambitious european investment strategy
Position paper
Opublikowane:
Towards a fair and sustainable taxation system: what we achieved so far, and much more still to do
Position paper
Opublikowane:
The rise of right wing extremism and populism in Europe
Position paper
Opublikowane:
Free movement must be more fair, not less free: our alternative, progressive vision
Position paper
Opublikowane:
10 demands to fight social dumping and protect all workers

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:
S&D Group's position paper : Towards a Digital Union - Our Progressive Vision
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Każdy z nas – mobilizacja na rzecz praw aborcyjnych
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Position paper on the rise of right wing extremism and populism in Europe
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Europe back to work. A 10-point plan for change
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
Free movement must be more fair, not less free: our alternative, progressive vision
Powiązane dokumenty
Opublikowane:
10 demands to fight social dumping and protect all workers